Агенција за привредне регистре ће данас објавити Претрагу огласа за регистроване привредне субјекте где ће бити омогућена претрага података о привредним субјектима код којих је објављен оглас, односно обавештење да су се стекли разлози за принудну ликвидацију прописани чланом 546. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018).  

На својој интернет страници, Агенција објављује огласе код око 22.400 привредних друштава која нису доставила своје финансијске извештаје надлежном регистру до краја 2017. године за претходне две узастопне године (2015. и 2016. годину).

По истеку рока од 90 дана од дана објаве огласа,  регистратор привредних субјеката ће по службеној дужности донети акт о покретању поступка принудне ликвидације којим друштво преводи у статус "у принудној ликвидацији" и истовремено објављује оглас о принудној ликвидацији на интернет страници Регистра привредних субјеката у непрекидном трајању од 60 дана.

31. децембар 2018. Нерадни дани за време новогодишњих празника 31. децембар 2018. Почиње евидентирање стварних власника у АПР-у