Од 1. јануара 2020. године почиње примена правилника, донетих на основу Закона о туризму (Службени гласник РС, број 17/2019), који ближе уређују садржину Регистра туризма, услове и начин рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, као и врсту, висину и услове гаранције путовања и висину депозита у зависности од категорије лиценце.

Нови прописи који уређују област туризма доносе и нове услове које морају да испуне туристичке агенције организатори путовања и туристичке агенције посредници у продаји туристичког путовања, како би могли да обављају делатност туристичких агенција.

Ступањем на снагу ових подзаконских аката, односно почетком њихове примене, биће омогућена примена новог Закона о туризму, који је донет са циљем обезбеђивања веће правне заштите путника и смањења злоупотреба у пружању услуга у туризму.

Правилником о изменама и допунама Правилника о садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију и евиденцију (Службени гласник РС, број 81/2019, од 15.11.2019) прописани су додатни подаци који се региструју у Регистру туризма, који се односе на организаторе путовања и посреднике у продаји путовања, односно на издавање лиценце и регистрацију туристичких агенција, и то подаци о категорији издате лиценце и прописаној висини депозита за организаторе путовања и подаци о руководиоцу туристичке агенције за посреднике у продаји путовања.

Правилник о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и o условима и начину издавања свечане форме лиценце (Службени гласник РС, број 81/2019, од 15.11.2019) прописује, као новину, издавање четири различите категорије лиценци за организаторе путовања, које се рангирају на основу броја путника за које су реализована и организована туристичка путовања у претходних 12 месеци, рачунајући од дана подношења захтева за издавање лиценце. За сваку категорију лиценце прописана је одговарајућа висина лимита покрића гаранције путовања и најнижи износ депозита.

Захтев за издавање лиценце који подноси привредно друштво, друго правно лице или предузетник, садржи, између осталог, уговор о гаранцији путовања (полису осигурања и/или банкарску гаранцију) са укупним лимитом покрића у износу од 200.000 евра за категорију лиценце А20, која се издаје организаторима путовања који су реализовали програме путовања за највише 1.000 путника, до укупног лимита покрића у износу од 400.000 евра за лиценцу рангирану у категорију А40, која се издаје организаторима путовања који су реализовали програме путовања за више од 10.001 путника. Висина депозита на динарском рачуну банке организатора путовања креће се у распону од 2.500 до 10.000 евра, у зависности од категорије лиценце. Са подацима о висини лимита покрића и најнижем износу депозита који је обезбедила свака регистрована туристичка агенција којој је издата лиценца моћи ће да се упознају сви грађани који приступе сајту Агенције за привредне регистре, односно јавној претрази података у Регистру туризма.

Правилницима је детаљно прописана и документација којом подносилац пријаве доказује испуњеност услова за добијање лиценце, коју издаје Агенција, као и документација коју је неопходно приложити у поступку регистрације туристичке агенције посредника у продаји путовања у Регистар туризма.

На сајту Агенције, у делу који се односи на Регистар туризма, објављена су ажурирана упутства, као и нови обрасци регистрационих пријава који садрже и преглед документације коју је потребно доставити уз уредно попуњену регистрациону пријаву.

Организатор путовања коме је издата лиценца по одредбама прописа који је био на снази до дана почетка примене нових правилника, у обавези је да усклади своје пословање са одредбама нових правилника у року од 30 дана од дана почетка примене правилника, односно до 31. јануара 2020.

13. децембар 2019. Пријава адвоката и јавних бележника у евиденцију обвезника финансијских извештаја 31. децембар 2019. Током новогодишњег празника, АПР неће радити