Агенција за привредне регистре је данас објавила Годишњи извештај о пословању економских целина у привреди у 2019. години.

Годишњи извештај је сачињен на основу података из консолидованих годишњих финансијских извештаја за 2019. и 2018. годину, које су матична привредна друштва доставила Агенцији у складу с рачуноводственим прописима.

У извештају су анализиране финансијске перформансе за 653 економске целине у којима су матична привредна друштва имала контролу над 2.005 зависних и придружених правних лица. Број група правних лица мањи је за 29, а број зависних и придружених правних лица је смањен за 23 у поређењу са претходном годином. Истовремено, укупан број запослених у економским целинама је повећан са 312.899 на 314.981 радника.  

Као и претходне године, са највише правних лица у свом саставу пословала је група DELTA HOLDING DOO BEOGRAD, у којој је било 56 правних лица, од којих је 17 имало седиште у иностранству. Према обиму консолидације затим следе две групе које су обухватале по 43 правна лица - KOEFIK DOO BEOGRAD  и МПЗ АГРАР ДВА ДОО НОВИ САД (основана у 2019. години). Потом, у оквиру MK GROUP DOO BEOGRAD је било 36 повезаних правних лица, од којих је пет из иностранства. Знатно већи број правних лица са иностраним седиштем (25) био је у оквиру I&F GRUPA DOO BEOGRAD, у којој  су пословала 33 правна лица. У економској целини МПЗ-АГРАР ДОО НОВИ САД било је груписано 27 правних лица, а једно мање било је у MK HOLDING DOO BEOGRAD (26).

Током 2019. године године економске целине у Републици Србији су реализовале за 2,5% већи обим укупне пословне активности и оствариле су укупне приходе у висини од 3.774.667 милиона динара, док су укупни расходи порасли за 2,7% и исказани су у износу од 3.602.406 милиона динара. На укупном нивоу пословале су профитабилно, при чему бележе позитиван нето резултат од 137.764 милиона динара, који је за 3,5% смањен у поређењу са претходном годином. Са нето добитком су пословале 553 целине, у чијем саставу је било 1.713 зависних и придружених правних лица. Негативан учинак је имало сто економских целина, које су у кругу консолидације имале 292 зависна и придружена правна лица.

Економске целине су у 2019. години увећале финансијске капацитете и располагале су пословном имовином од 5.453.221 милион динара, већом за 3,5%, и капиталом од 2.864.381 милион динара, који је повећан за 8,9% у односу на прошлогодишњи износ. Са рациом сопственог капитала од 50,3% након дужег временског периода сопствени извори су постали преовлађујући извор финансирања економских целина. При томе, висина укупних обавеза (2.711.609 милиона динара) је смањена за 4,6%, а губитак је кумулиран у износу од 704.208 милиона динара, мањем за 24,3%.

Иако економске целине нису бројне, оне имају значајан утицај на укупна привредна кретања у Републици Србији. У 2019. години на њих се односи преко четвртине финансијских перформанси целе привреде, и то 31,2% укупних прихода и 31,0% укупних расхода домаће економије, затим 26,1% нето добитка и 13,7% нето губитка. Такође, располажу са 34,6% пословне имовине и са 38,2% капитала, док у укупном губитку привреде учествују са 20,2%. Запошљавале су 26,9% радника у целој привреди.

У извештају је дато по 20 целина са највећим пословним приходима и нето добитком, са највећом пословном имовином и капиталом, као и са највећим нето губитком и укупним губитком. Такође, дата је и кратка анализа пословања и специфичности водећих економских целина према вредностима тих перформанси.

Комплетан Годишњи извештај о пословању економских целина у привреди у 2019. години објављен је у делу Финансијски извештаји – Публикације/Макроекономска анализе.

18. децембар 2020. Агенција за привредне регистре чува архиву од великог значаја за привреду, историју, науку и културу Србије 28. децембар 2020. Регистар залоге ће од 1. јануара регистровати два нова средства обезбеђења