Агенција за привредне регистре ће од 1. јануара 2021. године почети са регистрацијом два нова уговора у Регистру заложног права на покретним стварима и правима – уговора о залози са предајом предмета залоге у државину повериоца и уговора о продаји покретних ствари са задржавањем права својине ради обезбеђења продавчевог потраживања до исплате цене у потпуности.

То су новине прописане последњим изменама  Закона о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у регистар, којима је успостављен јединствен правни оквир за сва средства обезбеђења. Подношење електронских пријава биће омогућено 1. јула 2022. године.

На сајту је објављен Правилник о садржини Регистра заложног прва на покретним стварима и правима и документацији потребној за регистрацију ("Службени гласник РС", бр. 71 од 4. октобра 2019, 156 од 25. децембра 2020), који ближе уређује садржину Регистра заложног права на покретним стварима и правима и документацију потребну за регистрацију или брисање података.

25. децембар 2020. Објављена публикација „Годишњи извештај о пословању економских целина у привреди у 2019. години“ 30. децембар 2020. Од Нове године, АПР почиње да води Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, а Регистар финансијског лизинга прелази на дигитални начин рада