Поводом оптужби ФК „Партизан” у вези са недавном регистрацијом промене заступника у Југословенском спортском друштву „Партизан”, Агенција за привредне регистре (АПР) још једном наглашава да су сви поступци регистрације у овом спортском друштву спроведени у складу са надлежностима Агенције и на основу прописа којима су уређене спортске организације, поступак регистрације и начин вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта, на потпуно транспарентан начин, што значи да је сва документација примљена у поступку регистрације, као и одлуке регистратора донете у том поступку, јавна и доступна сваком заинтересованом грађанину.

У конкретном случају, регистратор је, у оквиру својих овлашћења, одлучивао искључиво на основу поднетих регистрационих пријава и достављене документације, односно на основу чињеница из пријава, приложених докумената и регистрованих података, на основу којих је донео предметну одлуку. Обавештење које је Агенцији претходно упутио ФК „Партизан”, са упозорењем на нелегитимност скупштине коју је одржао део делегата ЈСД „Партизан”, није могло да утиче на другачији ток поступка регистрације, с обзиром да поступак утврђивања законитости у вези са сазивањем и одржавањем скупштине спортског друштва и вештачење печата употребљеног у документацији предатој АПР-у, нису у надлежности Агенције, већ суда.

Законом о спорту јасно је прописано да се поништавање регистрације податка о спортском удружењу може тражити од надлежног суда, као и да се на решење регистратора може уложити жалба. Дакле, то су једина законска правна средства која члановима спортског друштва стоје на располагању у борби за остваривање њихових интереса. У складу са одредбама наведеног закона, Агенција је 27.09.2022. године регистровала и објавила забележбу о постојању спора пред Првим основним судом у Београду, по тужби за утврђивање ништавости одлуке регистратора од 13.09.2022. године. Такође, регистратор је дана 29.09.2022. године жалбу на решење регистратора о регистрацији промене заступника у ЈСД „Партизан” проследио министру надлежном за послове омладине и спорта, као другостепеном органу, чије су одлуке за АПР обавезујуће. Имајући у виду наведено, Агенција за привредне регистре позива јавност да сачека исход законом предвиђених поступака.

Поводом одлуке регистратора о упису новог лица одговорног за заступање ЈСД „Партизан”, у јавности су се чула различита тумачења у вези са улогом Агенције у овом поступку. Многа од њих нису допринела истинитом информисању јавности, што свима који комуницирају јавно у овом случају треба да буде једини и превасходни циљ.

С тим у вези наглашавамо да неосновано повезивање раније заказаног службеног путовања директора Агенције, које је временски коинцидирало са уписом новог заступника у ЈСД „Партизан”, представља груб покушај дезинформисања јавности, који оштро осуђујемо.

У циљу истинитог информисања, Агенција користи прилику да обавести јавност да је Милан Лучић, директор Агенције за привредне регистре, боравио у Скопљу у периоду од 15. до 16. септембра, у циљу присуствовања Министарској конференцији Западног Балкана о реформама јавне управе, у оквиру које је присуствовао свечаности додељивања „Награда за јавну управу 2022” Регионалне школе за јавну управу (ReSPA), за пројекат који су заједнички иницирали и успоставили Агенција за привредне регистре и Централни регистар Републике Северне Македоније (ЦРРСМ), који је и упутио позив за присуствовање овој церемонији директору Агенције 1. септембра, на основу кога је решење о службеном путовању издато директору АПР-а 2. септембра 2022. године.

Када се оцене о раду и надлежностима неке институције - у овом случају Агенције за привредне регистре - износе у јавности, неопходно је да исте буду засноване на познавању законских надлежности те институције. То, овом приликом, није био случај, због чега је Агенција морала да се огласи овим саопштењем.

15. септембар 2022. Студијска посета Регистру стварних власника Републике Малте у циљу унапређења домаће законске регулативе и вођења евиденције стварних власника 28. октобар 2022. Омогућено електронско подношење регистрационе пријаве за упис заложног права путем апликације „еЗалога”