Агенција за привредне регистре данас је објавила Мапу Регистра мера и подстицаја регионалног развоја (Мапа РегМПРР), на којој су приказане информације о улагањима државе, привредном развоју и привредним потенцијалима, са полугодишњим подацима за 2022. годину. 

Подаци на Мапи РегМПРР показују да су реализатори подстицаја регионалног развоја у првом полугодишту 2022. године реализовали средства подстицаја у значајном обиму. Укупни подстицаји у првој половини текуће године реализовани су у износу од 88,8 млрд динара, при чему се 71,7 млрд динара или  80,7% односи на бесповратна средства, која су за 14,8% већа у односу на исти период претходне године.

Највећи део укупно реализованих подстицаја усмерен је привреди, и то привредним друштвима и предузетницима 49,0 млрд динара, што је 55,1% и пољопривредним газдинствима 14,1 млрд динара, што је 15,8%. Значајан износ подстицаја дат је и институцијама из области образовања и науке, у  које је уложено 16,1 млрд динара или 18,2% укупно реализованих подстицаја.

Према намени улагања око 83% укупно реализованих подстицаја (73,7 млрд динара) усмерено је у: саобраћајну инфраструктуру (23,5 млрд динара); образовање, науку, културу и спорт (19,1 млрд динара); подстицање производње (17,0 млрд динара), као и у подстицање пољопривреде (14,1 млрд динара). Улагање у наведене области повећано је за  39,9% у односу на исти период претходне године.

На Мапи РегМПРР су дати кључни подаци о привреди и непрофитном сектору, који су обједињени из различитих извора (државних органа и организација, као и других регистара које води Агенција), тако да она пружа свеобухватну слику развоја домаће економије, укупно и по територијалном принципу, за текућу и три претходне године, у табеларној и графичкој форми.

Мапа РегМПРР, која садржи податке о достигнутом степену развијености свих општина у Републици Србији, према важећем пропису, представља посебно користан извор информација за потенцијалне инвеститоре и субјекте регионалног развоја у Републици Србији. Пре улагања на одређеној територији, инвеститорима је од интереса да прибаве и сагледају, како карактеристике достигнутог привредног развоја, тако и потенцијале за развој изабране територије (величина територије, број становника, квалификациона структура незапослених и сл). Уједно, субјектима регионалног развоја доступне информације су од значаја, у поступку доношења одлука о подстицајним улагањима, а у циљу смањивањa регионалних неравномерности, кроз јачање економије одређене територије и подизање нивоа конкурентности привреде на тој територији.

Корисницима су на Мапи РегМПРР доступни сви објављени подаци без накнаде, а одговарајућом претрагом их могу добити као сетове података за сва четири територијална нивоа (Република Србија, региони, области и општине).

16. новембар 2022. Објављени Годишњи извештај о пословању привреде у 2021. години и Извештај о СТО НАЈ...привредних друштава у 2021. години 18. новембар 2022. Регистрација установа културе почиње данас у Агенцији