Служба архиве се стара о архивској грађи и документарном материјалу у папирном облику и  електронској архиви коју чине скенирана (архивирана) документа настала током обављања послова у оквиру надлежности Агенције, као и оне настале пре оснивања Агенције.

У архиви Агенције чува се архивска грађа и документарни материјал преузета од привредних судова која се састоји од:

  • регистарских уложака привредних субјеката на чијим су регистарским листовима уписани подаци о привредним субјектима, евидентираним кроз регистре привредних судова,
  • збирки исправа привредних субјеката, које садрже акте на основу којих су формирани регистарски улошци (одлуке , ОП обрасци, биланси, уговори итд),
  • документације настале на основу извршених поступака регистрације у регистрима,
  • финансијских извештаја привредних субјеката и осталих правних лица који су у обавези да их подносе Агенцији у електронској форми.

Документација Агенције чува се у складу са роковима утврђеним Листом категорија документарног материјала са роковима чувања Агенције за привредне регистре (број 556/3 од 17.06.2015), након чијег истека се документација уништава у складу с прописима.

Правни акти на основу којих Агенција води Архиву:

  • Закон о културним добрима („Службени гласник РС“, 71/94),
  • Законо о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС”, бр. 99/2011, 83/2014 и 31/19),
  • Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању („Сл.гласник РС“, бр. 94/2017),
  • Упутство о начину вођења и коришћења архивске књиге („Сл. гласник РС“, бр. 47/81),
  • Упутство о поступку одабирања архивске грађе, излучивању безвредног регистратурског материјала и о начину примопредаје архивске грађе („Сл. гласник РС“, бр. 47/81),
  • Правилник о канцеларијском и архивском пословању Агенције за привредне регистре,

Листа категорија документарног материјала са роковима чувања Агенције за привредне регистре број 556/3 од 17.06.2015. године.