Захтев за објављивање документа налази се у одељку „Обрасци“.

Уз попуњен образац се прилаже документ чије се објављивање тражи и доказ о уплати накнаде.

Могу се објавити три врсте докумената:

  • документ који садржи детаљне податке о предмету залоге,
  • обавештење повериоца о намери да своје доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права, и
  • обавештење о месту и времену одржавања вансудске продаје.

Објављивање документа који садржи детаљне податке о предмету залоге

Уколико је предмет заложног права опредељен као збир покретних ствари, на интернет страни Регистра могуће је објавити документ који садржи детаљније податке о предмету залоге (спецификација, записник и сл.).

На интернет страни Регистра може се објавити и фотографија предмета залоге.

Захтев за објављивање документа може се поднети самостално, и у том случају подносилац попуњава комплетан захтев, или се може поднети уз регистрациону пријаву за упис заложног права, односно регистрациону пријаву за упис измене и/или допуне података о уписаном заложном праву, када се уз уредно попуњену регистрациону пријаву прилаже трећа страна Захтева за објављивање документа.

Обавештење о намери намирења

Обавештење повериоца о намери да своје доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права подноси се истовремено са регистрационом пријавом за упис забележбе намирења, ради објављивања. Од тренутка објављивања овог обавештења теку Законом прописани рокови који су услов за отпочињање поступка намирења.

Захтев за објављивање обавештења  повериоца о намери да своје доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права подноси се уз регистрациону пријаву за упис забележбе да је започет поступак намирења, тако што се уз уредно попуњену регистрациону пријаву за упис забележбе прилаже прилог А1 – Захтев за објављивање обавештења о намери повериоца да своје доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права.

Обавештење о месту и времену одржавања вансудске продаје

Заложни поверилац је дужан да на интернет страници Регистра залоге објави обавештење о месту и времену одржавања вансудске продаје, најмање 15 дана пре дана одржавања вансудске продаје.

Захтев за објављивање обавештења о месту и времену одржавања вансудске продаје подноси се попуњавањем захтева за објављивање документа.

НАКНАДА ЗА ОБЈАВЉИВАЊЕ ДОКУМЕНАТА

За објављивање скенираног документа који садржи детаљније податке о предмету залоге (спецификација, и сл.), обавештења повериоца о намери да своје доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права и обавештења о месту и времену одржавања вансудске продаје накнада износи 1.100,000 динара по документу, ако је захтев поднет у папирној форми, а ако је захтев електронски 1.000,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за објављивање докумената, која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

  • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).