Захтев за објављивање документа налази се у одељку „Обрасци“.

Уз попуњен образац се прилаже документ чије се објављивање тражи и доказ о уплати накнаде.

Могу се објавити три врсте докумената:

  • документ који садржи детаљне податке о предмету залоге,
  • обавештење о намери повериоца да своје доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права и
  • обавештење о месту и времену објављивања вансудске продаје.

Објављивање документа који садржи детаљне податке о предмету залоге

Уколико је предмет заложног права опредељен као збир покретних ствари, на интернет страни Регистра могуће је објавити документ који садржи детаљније податке о предмету залоге (спецификација, записник и сл.).

На интернет страни Регистра може се објавити и фотографија предмета залоге.

Обавештење о намери намирења

Обавештење о намери повериоца да своје доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права подноси се истовремено са регистрационом пријавом за упис забележбе намирења, ради објављивања. Од тренутка објављивања овог обавештења теку Законом прописани рокови који су услов за отпочињање поступка намирења.

Обавештење о месту и времену објављивања вансудске продаје

Заложни поверилац је дужан да на интернет страници Регистра залоге објави обавештење о месту и времену одржавања вансудске продаје, најмање 15 дана пре дана одржавања вансудске продаје.

Накнада за објављивање документа утврђена је чланом 25. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре и износи 1.000,00 динара по документу.