Органи Агенције

Органи Агенције су: управни одбор и директор.

Управни одбор има председника и четири члана, које именује и разрешава Влада Републике Србије на предлог министарства надлежног за послове привреде.

Председник и чланови управног одбора именују се на пет година.

Директор

Директора Агенције именује и разрешава Влада, на предлог Управног одбора, након спроведеног јавног конкурса.

Директор се именује на период од пет година и може поново бити именован још два пута.

Милан Лучић именован је за директора Агенције решењем Владе 24 број 119-8819/2019 дана 24.10.2019. године, објављеним у „Службеном гласнику РС“, бр. 76/19, од 25.10.2019.

Регистратори

Агенција води регистре преко регистратора.

Регистратора именује и разрешава Управни одбор Агенције, уз претходну сагласност Владе.

Регистратор се именује на период од четири године, с тим што исто лице може бити поново именовано.

Регистратор, Миладин Маглов, води Регистар привредних субјеката од оснивања Агенције, а пети пут је именован за регистратора Одлуком Управног одбора, број 10-5-31/20 од 21.10.2020. године, по претходно прибављеној сагласности Владе, 24 број 119-7603/2020, од 01.10.2020. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар медија, Регистар туризма, Регистар стечајних маса, Регистар понуђача, Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре и Централну евиденцију стварних власника.

Регистратор, Тања Вукотић Маринковић, води Регистар финансијског лизинга од оснивања Агенције, као и Регистар заложног права на покретним стварима и правима, а пети пут је именована за регистратора Одлуком Управног одбора, број 10-5-22/20, од 25.09.2020. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар судских забрана, Регистар факторинга и Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње. Одлуком Управног одбора, број 10-5-22/20 од 25.09.2020. године, по претходно прибављеној сагласности Владе, 24 Број 119-12762/2019, од 20.12.2019. године, именована је за регистратора Централне евиденције обједињених процедура (електронско издавање грађевинских дозвола).

Регистратор, Нивес Чулић, води Регистар удружења и Регистар страних удружења, а по четврти пут је именована за регистратора Одлуком Управног одбора, број 10-5-25/21 дана 29.09.2021. године, по претходно прибављеној сагласности Владе, 24 број 119-8524/2021, од 16.09.2021. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар задужбина и фондација, Регистар представништава страних задужбина и фондација, Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта, Регистар привредних комора и Регистар представништава страних привредних комора, Регистар здравствених установа, Јединствену евиденцију субјеката у здравству и Регистар установа културе.

Регистратор, Ружица Стаменковић, води Регистар финансијских извештаја, а по четврти пут је именована за регистратора Одлуком Управног одбора, број 10-5-26/21, од 29.09.2021. године, по претходно прибављеној сагласности Владе, 24 број 119-8523/2021, од 16.09.2021. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар мера и подстицаја регионалног развоја и Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.


Организациона шема

Број запослених

 Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Агенцији за привредне регистре дати су у табели.