Органи Агенције

Органи Агенције су: управни одбор и директор.

Управни одбор има председника и четири члана, које именује и разрешава Влада Републике Србије на предлог министарства надлежног за послове привреде.

Председник и чланови управног одбора именују се на пет година.

Директор

Директора Агенције именује и разрешава Влада, на предлог Управног одбора, након спроведеног јавног конкурса.

Директор се именује на период од пет година и може поново бити именован још два пута.

Милан Лучић именован је за директора Агенције решењем Владе 24 број 119-8819/2019 дана 24.10.2019. године, објављеним у „Службеном гласнику РС“, бр. 76/19, од 25.10.2019.

Регистратори

Агенција води регистре преко регистратора.

Регистратора именује и разрешава Управни одбор Агенције, уз претходну сагласност Владе.

Регистратор се именује на период од четири године, с тим што исто лице може бити поново именовано.

Регистратор, Миладин Маглов, води Регистар привредних субјеката од оснивања Агенције, а пети пут је именован за регистратора Одлуком Управног одбора, број 10-5-31/20 од 21.10.2020. године, по претходно прибављеној сагласности Владе, 24 број 119-7603/2020, од 01.10.2020. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар медија, Регистар туризма, Регистар стечајних маса, Регистар понуђача, Централну евиденцију привремених ограничења права лица регистрованих у Агенцији за привредне регистре и Централну евиденцију стварних власника.

Регистратор, Тања Вукотић Маринковић, води Регистар финансијског лизинга од оснивања Агенције. За регистратора Регистра финансијског лизинга и Регистра заложног права на покретним стварима и правима именована је одлуком Управног одбора, број 10-5-26/23, од 11. октобра 2023. године, по претходно прибављеној сагласности Владе, 24 број 119-8694/2023, од 28. септембра 2023. године, а за регистратора Централне евиденције обједињених процедура одлуком Управног одбора број 10-5-4/24 од 30. јануара 2024. године, која је донета по претходно прибављеној сагласности Владе 24 број 119-11036/2023, од 25. јануара 2024. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар судских забрана, Регистар факторинга и Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње.

Регистратор, Нивес Чулић, води Регистар удружења и Регистар страних удружења, а по четврти пут је именована за регистратора Одлуком Управног одбора, број 10-5-25/21 дана 29.09.2021. године, по претходно прибављеној сагласности Владе, 24 број 119-8524/2021, од 16.09.2021. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар задужбина и фондација, Регистар представништава страних задужбина и фондација, Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта, Регистар привредних комора и Регистар представништава страних привредних комора, Регистар здравствених установа, Јединствену евиденцију субјеката у здравству и Регистар установа културе.

Регистратор, Горан Арсовић, води Регистар финансијских извештаја на основу Одлуке Управног одбора, број 10-5-25/23, од 11. октобра 2023. године, по претходно прибављеној сагласности Владе, 24 број 119-8693/2023, од 28. септембра 2023. године. По одлуци Управног одбора, води и Регистар мера и подстицаја регионалног развоја и Регистар пружалаца рачуноводствених услуга.


Организациона шема

Број запослених

 Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у Агенцији за привредне регистре дати су у табели.