Агенција за привредне регистре (АПР) основана је 2004. године Законом о Агенцији за привредне регистре. Оснивање Агенције помогли су Шведска влада (Swedish International Development Cooperation Agency - SIDA), Светска банка (World bank), Мајкрософт Србија и Црна Гора (Microsoft SCG) и United States Agency for International Development - USAID.

Република Србија је 2005. године отпочела са спровођењем реформе у области регистрације привредних субјеката, како би олакшала отварање и затварање предузећа, смањила административне препреке за обављање пословања, припремила амбијент за већа страна улагања и створила услове за отварање већег броја нових радних места. Агенција за привредне регистре је преузела спровођење реформе у области регистрације привредних субјеката и по први пут успоставила систем регистрације финансијског лизинга и заложног права на покретним стварима и правима.

Оснивањем Агенције за привредне регистре предвиђени циљеви реформе, спроведене кроз администрирање Светске Банке, у потпуности су остварени на следећи начин:

  • Административне баријере према грађанима уклоњене су конституисањем једне институције као носиоца послова регистрације и вођења јединствене, централне базе података, чиме је установљен принцип рационализације административних функција државе („сви регистри на једном месту”);
  • У правни систем Републике Србије по први пут уведен је принцип „ћутања администрације од пет дана” чиме је успостављен принцип ефикасности јавне администрације;
  • Агенција за привредне регистре није на буџету Републике Србије чиме је успостављен принцип самоодрживости јавних функција и то кроз наплату накнада за пружене услуге;
  • Висина накнада за пружене услуге усклађује се према принципу јефтиног пружања услуга јавног сервиса;
  • Број запослених и ангажованих лица у седишту Агенције у Београду и 13 организационих јединица замењује запослене који су претходно обављали ове послове у трговинским судовима, локалним самоуправама, организационим јединицама Министарства унутрашњих послова и др, и уместо некадашњих 1500 запослених у различитим институцијама, овај посао у Агенцији данас води 431 запосленo и ангажованo лицe (на дан 10.5.2023. године), чиме је успостављен принцип рационализације запослених у јавној администрацији.

Оснивањем Агенције извршено је усклађивање законодавства према европским стандардима. Прва Европска директива налаже да свака земља чланица оснује централни регистар, привредни регистар или регистар привредних субјеката. Препоруке ЕУ налажу да регистрација привредних субјеката постане административна функција, а не начин правне контроле над приватним сектором, поготово не пре отпочињања пословања. Контрола пословања привредних субјеката препушта се другим инструментима (редовним инспекцијским надзором, обезбеђењем поштовања уговора, ефикасним стечајним поступком, кроз ефикасан рад правосудних органа итд.).