Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), вођење Регистра  понуђача поверено је Агенцији за привредне регистре која је основана Законом о Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 55/04, 111/09 и 99/11).

Регистар је почео са радом 1. септембра 2013. године. 

Регистар понуђача је јединствена, централна, електронска и јавна база података о предузетницима и правним лицима који испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, што значи да у овај Регистар може бити уписан, као понуђач, предузетник или домаће правно лице које поднетом, прописаном, документацијом докаже:

  • да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
  • да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
  • да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 3),  Закона о јавним набавкама.

У Регистар се уписују следећи подаци о понуђачу:

  • матични/регистарски број;
  • порески идентификациони број;
  • пословно/регистровано име и адреса седишта;
  • лично име и ЈМБГ, односно број пасоша и земља издавања, име законског заступника понуђача ако је законски заступник физичко лице, пословно име и матични број законског заступника понуђача ако је заступник правно лице.

У Регистар се региструје упис понуђача, промене података о понуђачу, брисање понуђача и забележбе података о понуђачу које су од значаја за правни промет, као и  датум регистрације понуђача, датум промене података о понуђачу и датум брисања понуђача из Регистра. Регистар садржи и документе на основу којих је извршена регистрација.