Регистрациона пријава оснивања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава оснивања здравствене установе

Регистрациона пријава за упис усклађивања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за упис усклађивања у Регистар здравствених установа

Регистрационе пријаве промене података

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци
Додатак 01 - Назив/Скраћени назив/Назив на језику националне мањине/Назив у преводу на страни језик
Додатак 02 - Седиште и адреса
Додатак 03 - Облик здравствене установе
Додатак 04 - Врста здравствене установе
Додатак 05 - Оснивачи
Додатак 06 - Директор/Лице овлашћено за заступање
Додатак 07 - Оснивачки акт/Статут
Додатак 08 - Недељни распоред рада
Додатак 09 - Огранак/Организациона јединица изван седишта
Додатак 10 - Контакт подаци
Додатак 11 - Забележбе
Додатак 12 - Акти државних органа
Додатак 13 - Покретање поступка ликвидације над здравственом установом у приватној својини
Додатак 14 - Обустава посупка ликвидације над здравственом установом у приватној својини
Додатак 15 - Покретање стечаја над здравственом установом у приватној својини
Додатак 16 - Обустава стечаја над здравственом установом у приватној својини
Додатак 17 - Документи за објаву на интернет страни Регистра здравствених установа
Додатак 18 - Документи за регистрацију и објаву на интернет страни Регистра здравствених установа
Додатак 19 - Статусне промене
Додатак 20 - Промена правне форме из предузетника у здравствену установу у приватној својини

Регистрациона пријава брисања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за брисање здравствене установе

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за извод из Регистра здравствених установа
Захтев за издавање потврде
Захтев за допуну документације
Захтев за измену регистрационе пријаве
Захтев за одустанак од регистрационе пријаве
Пријава за резервацију назива
Захтев за исправку грешке
Захтев за издавање преписа решења
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава