Поступак регистрације

Поступак уписа и регистрације у Регистар медија покреће се и води у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени гласник РС“, 99/11, 83/2014, 31/19 и 105/21), подношењем регистрационе пријаве Агенцији. Пријаве се подносе:

 • непосредно у седишту АПР-а у Београду (Бранкова 25, 11000 Београд),
 • у некој од организационих јединица (погледати одељак Контакти) или 
 • поштом (Регистар медија, Агенција за привредне регистре, Бранкова 25, 11000 Београд).

Поступак може бити покренут и по службеној дужности ако је таква регистрација предвиђена законом или када је то у јавном интересу. 

Лице овлашћено за подношење регистрационе пријаве је:

 • законски заступник издавача/домаћег правног лица или лице које он пуномоћјем овласти,
 • предузетник/издавач или регистровани пословођа предузетника/издавача, као и
 • законски заступник органа јавне власти за податке о новчаним средствима добијеним или додељеним од органа јавне власти, у смислу одредбе члана 47. став 1. тачка 9) и 10) Закона о јавном информисању и медијима(„Сл. гласник РС”, бр. 92/2023).

Сва документација се подноси у оригиналу или овереној фотокопији. Рок за одлучивање о пријави је пет радних дана од дана пријема пријаве. Када се пријава подноси поштом, као датум и време њеног подношења, узимају се датум и време пријема пријаве у Агенцији, а не датум предаје пошти.

Уколико су испуњени услови за регистрацију регистратор доноси решење којим се пријава усваја и своју одлуку објављује на интернет страни Агенције. Истовремено са доношењем решења објављују се и регистровани подаци и документа.

Уколико регистратор утврди да није испуњен неки од услова за регистрацију из члана 14. став 1. тачка 1), 3), 4), 10), 11), 12) и 13) Закона у поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре у смислу да:

 • није надлежан за поступање по пријави,
 • податак или документ није предмет регистрације,
 • податак или документ чија се регистрација захтева је већ регистрован,
 • пријава није поднета у законом прописаном року, ако је рок услов за регистрацију,
 • пријава из члана 17. став 3. Закона није поднета у прописаном року и/или да нису отклоњени утврђени недостаци,
 • регистрација податка или документа је у супротности са посебним законом,
 • регистрација податка или документа је у супротности са актом надлежног органа донетим у складу са законом,

доноси решење којим одбацује пријаву. Реч је о ситуацијама у којима тражена регистрација не може уопште бити извршена, па је доношењем оваквог решења поступак окончан без могућности да подносилац уз достављање неке допунске документације утиче на другачији исход поступка.

Уколико регистратор утврди да није испуњен неки од услова из члана 14. став 1. тачка 2), 5), 6), 7), 8) и 9) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре доноси решење којим одбацује пријаву и утврђује који услови за регистрацију нису испуњени.

Ако подносилац у року од 30 дана од дана објављивања овог решења поднесе нову регистрациону пријаву уз позивање на број решења којим је ранија пријава одбачена и отклони све утврђене недостатке (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације) за вођење поступка регистрације плаћа половину прописаног износа накнаде за регистрацију.

Право на плаћање умањеног износа накнаде подносилац пријаве може остварити једном и то само у односу на пријаву за регистрацију података и докумената која је одбачена претходним решењем. У случају да подносилац прошири свој захтев кроз нову пријаву, дужан је да уплати за то прописани пун износ накнаде.

Уз нову пријаву подносилац пријаве дужан је да приложи само недостајућу, односно уредну документацију ради отклањања недостатака утврђених решењем регистратора којим је захтев одбачен.

Достављање писменог отправка одлуке регистратора врши се на изричит захтев подносиоца пријаве. Ово значи да подносилац у пријави мора да захтева достављање одлуке регистратора и да одабере један од понуђених начина доставе. Уколико ово не учини, писмени отправак одлуке регистратора неће бити достављен, а подносилац ће са садржином одлуке моћи да се упозна у одељку Претрага податaка Регистра медија (за изабрани медиј погледати Одлуке регистратора).

Начини на које се врши достављање писаног отправка одлуке регистратора су следећи:

 • поштанском пошиљком, на регистровану адресу за пријем поште правног лица,
 • поштанском пошиљком, на адресу седишта правног лица (ако адреса за пријем поште није регистрована),
 • преузимањем у седишту Агенције, 
 • преузимањем у некој од организационих јединица Агенције,
 • поштанском пошиљком на адресу подносиоца.

Против решења регистратора, у складу са одредбом члана 50. Закона о јавном информисању и медијима, може се изјавити жалба министру надлежном за послове јавног информисања, преко Агенције, у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на интернет страни Агенције. Одлука министра је коначна и против ње се може покренути управни спор.

Ако је приликом регистрације начињена грешка у регистру, која се односи на грешке у писању или рачунању и друге очигледне нетачности, регистратор ће, одмах по сазнању за грешку или у року од пет радних дана од дана подношења захтева за исправку, извршити исправку и о томе писаним путем обавестити субјекта регистрације, односно подносиоца захтева за исправку. 

Ако је регистратор за грешку у регистру сазнао по пријему пријаве, одмах ће поступити на горе наведени начин и исправити утврђену грешку, а пријаву одбацити због тога што чињенице из пријаве нису сагласне са подацима који су регистровани у регистру који поступа по пријави, са позивом подносиоцу пријаве да отклони недостатак тако што ће податке из пријаве и документације уз пријаву усагласити са новим стањем у регистру, без плаћања накнаде за регистрацију

Ако регистратор, одлучујући о захтеву за исправку грешке, утврди да грешка није начињена, доноси решење којим се захтев одбија као неоснован.

Регистрационе пријаве и документација за регистрацију

Наведене пријаве се из одељка Обрасци преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре и њеним организационим јединицама преузимају уз накнаду од 120,00 динара.

У складу са Правилником о документацији која се прилаже у поступку регистрације медија у Регистар медија („Службени гласник РС‟, бр. 126/2014, 61/2015 и 40/2019):

Уз регистрациону пријаву уписа медија у Регистар прилаже се следећа документација:

 • одлука издавача медија (у даљем тексту: издавач) о оснивању медија и називу медија,
 • одлука издавача о језику издања, односно о језику пружања медијске услуге,
 • одлука издавача о именовању главног уредника медија,
 • извод из јавног регистра, којим се доказује идентитет издавача ако није регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре,
 • доказ о матичном броју издавача, ако није регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре,
 • доказ о идентитету главног уредника медија (за домаће физичко лице – оверена фотокопија личне карте, за страно физичко лице – оверена фотокопија пасоша, односно оверена фотокопија личне карте ако је издата страном физичком лицу),
 • овлашћење за пружање медијске услуге у складу са законом који регулише област електронских медија;
 • потврда из базе Регистра националног Интeрнет домена Србије – РНИДС о интернет адреси електронског издања,
 • документ који садржи следеће податке о лицима из члана 47. став 1. тачка 8) Закона о јавном информисању и медијима:
  • пословно име, односно назив, седиште и матични, односно регистарски број за правно лице,
  • лично име и ЈМБГ домаћег физичког лица или број пасоша и назив државе која је издала пасош страног физичког лица,
  • појединачно процентуално учешће у оснивачком капиталу медија, за чију тачност и потпуност, својим потписом одговара физичко лице издавач медија, односно одговорно лице у правном лицу издавачу медија.

Лица из члана 47. став 1. тачка 8)  Закона о јавном информисању и медијима су физичка и правна лица која непосредно или посредно имају више од 5% удела у оснивачком капиталу издавача, податке о њиховим повезаним лицима у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава и податке о другим издавачима у којима та лица имају више од 5% удела у оснивачком капиталу. Одредбом члана 62. Закона о привредним друштвима прописано је која лица се сматрају повезаним лицима.

 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

 II Уз регистрациону пријаву за упис података о медију који је регистрован у Регистру јавних гласила,

прилаже се:

 • одлука издавача о језику издања, односно о језику пружања медијске услуге;
 • доказ о идентитету главног уредника медија (за домаће физичко лице – оверена фотокопија личне карте, за страно физичко лице – оверена фотокопија пасоша, односно оверена фотокопија личне карте ако је издата страном физичком лицу);
 • документ који садржи следеће податке о лицима из члана 47. став 1. тачка 8) Закона о јавном информисању и медијима:
  • пословно име, односно назив, седиште и матични, односно регистарски број за правно лице;
  • лично име и ЈМБГ домаћег физичког лица или број пасоша и назив државе која је издала пасош страног физичког лица;
  • појединачно процентуално учешће у оснивачком капиталу медија, за чију тачност и потпуност, својим потписом одговара физичко лице издавач медија, односно одговорно лице у правном лицу издавачу медија;

Лица из члана 47. став 1. тачка 8)  Закона о јавном информисању и медијима су физичка и правна лица која непосредно или посредно имају више од 5% удела у оснивачком капиталу издавача, податке о њиховим повезаним лицима у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава и податке о другим издавачима у којима та лица имају више од 5% удела у оснивачком капиталу. Одредбом члана 62. Закона о привредним друштвима прописано је која лица се сматрају повезаним лицима.

 • податак о просечно продатом тиражу медија у претходној календарској години, за чију тачност и потпуност својим потписом гарантује одговорно лице издавача;
 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

Издавач медија је  дужан  да у року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона, до 4.2.2024.године, уколико то већ није учинио, региструје податке о медију и то:

 • лично име и ЈМБГ домаћег физичког лица или број пасоша и држава издавања пасоша страног физичког лица које је главни уредник медија;
 • документ који садржи податке о правним и физичким лицима која непосредно или посредно имају више од 5% удела у оснивачком капиталу издавача, податке о њиховим повезаним лицима у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава и податке о другим издавачима у којима та лица имају више од 5% удела у оснивачком капиталу;

Уколико издавач не региструје наведене податке у прописаном року регистратор ће избрисати медиј из регистра по службеној дужности, без доношења посебног акта о брисању. 

III Уз регистрациону пријаву промене података о медију уписаном у Регистар медија, прилаже се одговарајући додатак уз пријаву и документ који је основ за промену регистрованог податка о медију, и то: 

ЗА ПРОМЕНУ НАЗИВА МЕДИЈА

 • ДОДАТАК 01,
 • одлука издавача медија о промени назива медија,
 • овлашћење за пружање медијске услуге у складу са законом који регулише област електронских медија (односи се само на медије регистроване у форми радио и телевизијског програма),
 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТКА О ГЛАВНОМ УРЕДНИКУ МЕДИЈА

 • ДОДАТАК 02,
 • одлука издавача медија о промени главног уредника медија,
 • доказ о идентитету главног уредника медија (за домаће физичко лице-оверена фотокопија личне карте, за страно физичко лице – оверена фотокопија пасоша, односно оверена фотокопија личне карте ако је издата страном физичком лицу),
 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТКА О БРОЈУ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРУЖАЊЕ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

 • ДОДАТАК 03,
 • овлашћење за пружање медијске услуге у складу са законом који регулише област електронских медија,
 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТКА О ЈЕЗИКУ ИЗДАВАЊА/ЕМИТОВАЊА МЕДИЈА

 • ДОДАТАК 04,
 • одлука издавача медија о промени језика издавања/емитовања медија,
 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТКА О САМОСТАЛНИМ ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЗДАЊИМА МЕДИЈА (уређивачки обликоване интернет странице)

 • ДОДАТАК 05,
 • одлука издавача медија о промени самосталног електронског издања медија,
 • потврда из базе Регистра националног Интeрнет домена Србије – РНИДС о интернет адреси електронског издања,
 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТКА О ИНТЕРНЕТ АДРЕСИ МЕДИЈА

 • ДОДАТАК 06,
 • одлука издавача медија о промени интернет адресе медија за медије који се искључиво дистрибуирају путем интернета,
 • потврда из базе Регистра националног Интeрнет домена Србије – РНИДС о интернет адреси електронског издања,
 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТКА О ИЗДАВАЧУ/ПРУЖАОЦУ МЕДИЈСКЕ УСЛУГЕ

 • ДОДАТАК 07,
 • документ који је правни основ за промену регистрованог података о издавачу/пружаоцу медијске услуге,
 • извод из јавног регистра, којим се доказује идентитет издавача ако није регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре,
 • документ који садржи податке о лицима из члана 47. став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима, за чију тачност и потпуност, својим потписом, одговара физичко лице издавач медија, односно одговорно лице у правном лицу издавачу медија,
 • доказ о матичном броју издавача, ако није регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре,
 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

ЗА ПРОМЕНУ РЕГИСТРОВАНОГ ДОКУМЕНТА О ЛИЦИМА ИЗ ЧЛАНА 47. СТАВ 1. ТАЧКА 8. ЗАКОНА О ЈАВНОМ ИНФОРМИСАЊУ И МЕДИЈИМА

 • ДОДАТАК 08,
 • документ који садржи следеће податке о лицима из члана 47. став 1. тачка 8)  Закона о јавном информисању и медијима:
  • пословно име, односно назив, седиште и матични, односно регистарски број за правно лице
  • лично име и ЈМБГ домаћег физичког лица или број пасоша и назив државе која је издала пасош страног физичког лица,
  • појединачно процентуално учешће у оснивачком капиталу медија, за чију тачност и потпуност, својим потписом одговара физичко лице издавач медија, односно одговорно лице у правном лицу издавачу медија.

Лица из члана 47. став 1. тачка 8)  Закона о јавном информисању и медијима су физичка и правна лица која непосредно или посредно имају више од 5% удела у оснивачком капиталу издавача, податке о њиховим повезаним лицима у смислу закона којим се уређује правни положај привредних друштава и податке о другим издавачима у којима та лица имају више од 5% удела у оснивачком капиталу. Одредбом члана 62. Закона о привредним друштвима прописано је која лица се сматрају повезаним лицима.

 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

Напомена: Документ који садржи податке о лицима из члана 47. став 1. тачка 8. Закона о јавном информисању и медијима се прилаже уколико је издавач медија друштво капитала у смислу Закона о привредним друштвима. 

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТКА О ПРОСЕЧНО ПРОДАТОМ ТИРАЖУ МЕДИЈА У ПРЕТХОДНОЈ КАЛЕНДРАСКОЈ ГОДИНИ, који се пријављује Регистру до 31. марта текуће године за претходну календарску годину:

 • ДОДАТАК 09,
 • документ који садржи податак о просечно продатом тиражу медија у претходној календарској години, за чију тачност и потпуност својим потписом гарантује одговорно лице издавача;
 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТКА О ИЗНОСУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДОБИЈЕНИХ ОД ОРГАНА ЈАВНЕ ВЛАСТИ, у складу са одредбом члана 47. став 1. тачка 10) Закона о јавном информисању и медијима, који се пријављује Регистру у року од 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава (регистрациону пријаву подноси законски заступник органа јавне власти):

 • ДОДАТАК 10,
 • акт на основу кога се средства додељују медију као и износ новчаних средстава добијених по било ком основу, непосредно или посредно, а која се не додељују на основу правила о додели државне помоћи, односно помоћи мале вредности у складу са законом
 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТКА О ИЗНОСУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ДОДЕЉЕНИХ МЕДИЈУ НА ИМЕ ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ, ОДНОСНО ПОМОЋИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, у складу са одредбом члана 47. став 1. тачка 9) Закона о јавном информисању и медијима, које се пријављује Регистру у року од 15 дана од дана доношења одлуке о додели средстава (регистрациону пријаву подноси законски заступник органа јавне власти):

 • ДОДАТАК 11,
 • решење органа јавне власти о додели новчаних средстава медију на име државне помоћи, а на основу спроведених конкурса и појединачних давања ради суфинансирања пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса,
 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

ЗА УПИС И ПРОМЕНУ ПОДАТАКА О ЗАБЕЛЕЖБАМА, упис и регистрација података од значаја за правни промет:

 • ДОДАТАК 12,
 • документ који садржи податак који је од значаја за правни промет,
 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

IV Уз регистрациону пријаву брисања медија из Регистра медија, прилаже се: 

 • одлука издавача о престанку издавања медија, односно пружања медијске услуге,
 • доказ о уплаћеној накнади за вођење поступка регистрације (висине накнада).

У складу са одредбом члана 49. став 2, Закона о јавном информисању и медијима, РЕГИСТРАТОР ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ БРИШЕ МЕДИЈ ИЗ РЕГИСТРА:

 • на основу решења надлежног државног органа у вези са чланом 55. овог закона;
 • по брисању издавача из регистра у коме је био регистрован;
 • по брисању из Регистра медијских услуга који води Регулаторно тело за електронске медије;
 • из другог разлога прописаног посебним законом.

Заштита података о личности

Приликом иницирања поступка регистрације, дешава се да подносиоци захтева, уз документацију прописану Законом и припадајућим подзаконским актима, грешком поднесу и документе који нису потребни за конкретни поступак.

С обзиром да Агенција, односно регистар, нема могућност да предупреди ове ситуације, а како би се избегло кршење начела прописаних одредбом  Законм о заштити података о личности, подносиоцима пријаве је омогућено да се обрате служби Архиве Агенције како би преузели документацију која садржи осетљиве податке, а која  није представљала основ за доношење одлуке регистратора, уз састављање записника о предузетој радњи.