Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Код регистрационих пријава оснивања преузима се одговарајућа регистрациона пријава у зависности од правне форме субјекта који се оснива.

За регистрацију промене података о субјекту регистрације обавезно се прилаже Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци као и одговарајући додатак у зависности од врсте промене која се региструје.

За регистрацију брисања из Регистра, прилаже се регистрациона пријава брисања која је заједничка за све правне форме.

Регистрационе пријаве оснивања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава оснивања представништва
Регистрациона пријава оснивања огранка страног привредног друштва
Регистрациона пријава оснивања јавног предузећа
Регистрациона пријава оснивања задруге
Регистрациона пријава оснивања задружног савеза

ВАЖНО:

Регистрационе пријаве оснивања ДОО, ОД, КД и АД  у папирној форми могуће је користити само за оснивања привредних друштава која настају из статусне промене (издвајање или подела уз оснивање) или за наставак обаваљања делатности предузетника у форми привредног друштва. За сва остала оснивања ДОО, ОД, КД и АД пријава се врши искључиво електронским путем.

Регистрационе пријаве оснивања ДОО, ОД, КД, АД

Назив Преузимање
Регистрациона пријава оснивања друштва са ограниченом одговорношћу
Регистрациона пријава оснивања ортачког друштва
Регистрациона пријава оснивања командитног друштва
Регистрациона пријава оснивања акционарског друштва

Регистрациона пријава промене регистрованих података

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података - обавезни подаци
Додатак 01 - Пословно име
Додатак 02 - Преводи пословног имена
Додатак 03 - Седиште
Додатак 04 - Претежна делатност
Додатак 05 - Време трајања друштва
Додатак 06 - Законски заступници
Додатак 07 - Остали заступници
Додатак 08 - Директори/одбори акционарског друштва
Додатак 09 - Надзорни одбор
Додатак 10 - Управни одбор
Додатак 11 - Прокура
Додатак 12 - Чланови/удели
Додатак 13 - Лични подаци регистрованих лица
Додатак 14 - Повећање капитала
Додатак 15 - Смањење капитала
Додатак 16 - Истовремено повећање и смањење капитала
Додатак 17а - Упис огранка
Додатак 17б - Брисање огранка
Додатак 18 - Промена података о регистрованом огранку
Додатак 19 - Промена правне форме
Додатак 20 - Статусна промена
Додатак 21 - Покретање поступка ликвидације
Додатак 22 - Обустава поступка ликвидације
Додатак 24 - Отварање стечаја
Додатак 25 - Обустава стечаја
Додатак 26 - Оглас о уговору о контроли и управљању
Додатак 27 - Објава докумената
Додатак 28 - Објава и регистрација докумената
Додатак 29 - Забележба
Додатак 30 - Ограничења овлашћења за заступање
Додатак 31 - Електронска пошта/Адреса за пријем поште/Интернет адреса/Контакт подаци
Додатак 32 - Врста задруге
Додатак 33 - Статус социјалног предузетништва

Регистрациона пријава брисања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за извод из Регистра привредних субјеката
Захтев за издавање преписа решења
Пријава за резервацију назива
Захтев за исправку грешке
Захтев за издавање потврде
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава