Уз регистрациону пријаву за упис оснивања представништава стране привредне коморе у Регистар подноси се:

  • акт о регистрацији/оснивању и оверен превод од овлашћеног судског тумача, акта о регистрацији/оснивању стране привредне коморе у матичној држави или потврда (изјава) оверена од стране јавног бележника (од 1. марта 2017. за оверу документације надлежни су само нотари, осим у јединицама локалне самоуправе где нема нотара, па се овера и даље може вршити у суду или општини) да страна привредна комора има својство правног лица и без уписа у одговарајући регистар;
  • одлука и оверен превод од овлашћеног судског тумача, одлуке надлежног органа стране привредне коморе о отварању представништва и лицу овлашћеном за заступање представништва у Републици Србији;
  • фотокопија личне карте или пасоша лица овлашћеног за заступање представништва у Републици Србији;
  • доказ о уплати накнаде за упис у Регистар представништава страних привредних комора.