Покретање поступка регистрације (члан 5. Закона o поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре)

Поступак регистрације у Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта (у даљем тексту Регистар), покреће се подношењем уредно попуњене регистрационе пријаве и одговарајућих додатака (за упис  оснивања, промена и брисања података), прописане документације (Правилник о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта) и доказа о уплати накнаде (Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре). Правилником о садржини и начину вођења Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта прописан је изглед и садржина регистрационих пријава у поступку регистрације у Агенцији. Даље, законом је прописано да се уз пријаву прилажу прописани документи у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији, ако другачије није прописано (нпр. фотокопија идентификационог документа за заступника се предаје у фотокопији). Ако се уз пријаву прилаже документ на страном језику, прилаже се и превод тог документа сачињен од стране овлашћеног лица.

Покретање поступка по службеној дужности (члан 7. Закона)

Поступак регистрације се покреће и по службеној дужности, ако је таква регистрација предвиђена законом или када је то у јавном интересу.

Начин подношења пријаве (члан 9. Закона)

Како се на поступак регистрације примењују одредбе закона којим се уређује регистрација привредних субјеката, то се сматра да је поступак регистрације покренут даном предаје регистрационе пријаве Агенцији, а ако се регистрациона пријава подноси поштом, као датум и време њеног достављања узима се датум и време њеног пријема у Агенцији.

Регистрационе пријаве (обрасци) су прописане и попуњавају се читко писаним путем или електронски, а могу се преузети:

Уредно попуњене регистрационе пријаве са одговарајућим додацима, пратећом документацијом и доказом о уплати накнаде се подносе Агенцији, и то:

Подносилац пријаве (члан 2.став 1.тачка 6. Закона)

Подносилац пријаве јесте лице овлашћено за подношење пријаве и то:

 • заступник удружења/друштва/савеза у области спорта,
 • пуномоћник са приложеним писменим пуномоћјем потписаним од стране заступника снабдевеног печатом удружења/друштва/савеза (за регистрацију оснивања прочитати напомену у наставку).

Напомена: Ако се регистрациона пријава за упис у Регистар или преузимање одлуке регистратора врши преко пуномоћника, пуномоћје се доставља АПР као саставни део документације и то у оригиналу или овереној фотокопији. При подношењу пријаве за упис оснивања, пуномоћје мора бити снабдевено овереним потписом даваоца пуномоћја (заступника удружења/друштва/савеза у оснивању) од стране надлежног органа за оверу потписа (од 1. марта 2017. за оверу документације надлежни су само нотари, осим у јединицима локалне самоуправе где нема нотара, па се овера и даље може вршити у суду или општини). Ако се за упис оснивања, пуномоћје даје адвокату, потпис даваоца пуномоћја не мора бити оверен од стране органа надлежног за оверу потписа. Ако је подносилац пријаве пуномоћник - адвокат, он може овластити другог адвоката за подношење пријаве и преузимање одлука регистратора (заменичко пуномоћје). Пуномоћника – адвоката може замењивати адвокатски приправник који је код њега запослен, само ако је тако одређено у пуномоћју.

Доказ о уплати накнаде/таксе

Уплата накнаде:

Уз пријаву за упис прилаже се прописана документација и доказ о уплати накнаде – уплатница или други доказ о плаћеној накнади за упис, на рачун Агенције за привредне регистре (висина накнаде и број рачуна).

Потврда о примљеној регистрационој пријави (члан 12. Закона)

О примљеној пријави се, на захтев подносиоца пријаве и то приликом непосредног подношења пријаве у Агенцији, издаје потврда о примљеној пријави. На интернет страни Агенције се увек објављују подаци о примљеној пријави (претрага података о примљеним пријавама и жалбама), без обзира на начин подношења, и то:

 • ознака регистра,
 • број под којим је пријава заведена,
 • датум и време пријема пријаве,
 • врста пријаве,
 • податак о подносиоцу пријаве
 • податак о статутсу у коме се пријава налази.

На овај начин се и сва трећа заинтересована лица могу упознати са подацима о примљеним пријавама и жалбама.

Измена и одустанак од пријаве (члан 13. Закона)

Подносилац пријаве може да измени пријаву или да од ње одустане до доношења одлуке регистратора о пријави. Ако подносилац пријаве одустане од пријаве, регистратор доноси решење којим се поступак обуставља.

Поступање регистратора по пријави (члан 14. Закона)

По пријему регистрационе пријаве регистратор проверава:

 • да ли је надлежан за поступање по пријави,
 • да ли је пријава поднета од стране лица овлашћеног за подношење пријаве и да ли је потписана у складу са овим законом,
 • да ли је податак или документ предмет регистрације,
 • да ли је податак или документ чија се регистрација захтева већ регистрован,
 • да ли пријава садржи податке и чињенице потребне за регистрацију,
 • да ли су уз пријаву приложени прописани документи, чија је садржина и форма одређена законом,
 • да ли су чињенице из пријаве сагласне чињеницама из докумената приложених уз пријаву и подацима који су регистровани у регистру који поступа по пријави, односно са подацима регистрованим у надлежном регистру, а који су јавно доступни,
 • да ли је у регистру који поступа по пријави под истим називом већ регистровано друго правно лице или предузетник или је већ поднета пријава за регистрацију под истим називом или је назив већ резервисан у складу са овим законом, односно да ли је назив одређен у складу са законом,
 • да ли је уз пријаву приложен доказ о уплати накнаде за вођење поступка регистрације на основу кога се може утврдити да је уплаћена накнада на текући рачун Агенције,
 • да ли је пријава поднета у законом прописаном року, ако је рок услов за регистрацију,
 • да ли је пријава из члана 17. став 3. овог закона поднета у прописаном року,
 • да ли је регистрација податка или документа у супротности са посебним законом,
 • да ли је регистрација податка или документа у супротности са актом надлежног органа донетим у складу са законом.

Регистратор не испитује тачност података и веродостојност докумената достављених уз регистрациону пријаву и правилност и законитост поступака у коме су документи донети (начело формалности, прописано чланом 3. став 1. тачка 3. Закона).

Рок за одлучивање регистратора (члан 15. Закона)

Регистратор решењем одлучује о пријави у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема пријаве.

Усвајање пријаве (члан 16. Закона)

Ако су испуњени услови за регистрацију, без учешћа подносиоца пријаве у поступку, донети решење којим усваја пријаву.

Одбацивање пријаве (члан 17. Закона)

Уколико регистратор утврди да није испуњен неки од услова за регистрацију из члана 14. став 1. тачка 1), 3), 4), 10), 11), 12) и 13) Закона у поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре у смислу да:

 • није надлежан за поступање по пријави,
 • податак или документ није предмет регистрације, 
 • податак или документ чија се регистрација захтева je већ регистрован,
 • пријава није поднета у законом прописаном року, ако је рок услов за регистрацију,
 • пријава из члана 17. став 3. Закона није поднета у прописаном року,
 • регистрација податка или документа је у супротности са посебним законом,
 • регистрација податка или документа је у супротности са актом надлежног органа донетим у складу са законом,

доноси решење којим одбацује пријаву. Реч је о ситуацијама у којима тражена регистрација не може уопште бити извршена, па је доношењем оваквог решења поступак окончан без могућности да подносилац уз достављање неке допунске документације утиче на другачији исход поступка.

Уколико регистратор утврди да није испуњен неки од услова из члана 14. став 1. тачка 2), 5), 6), 7), 8) и 9) Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре доноси решење којим одбацује пријаву и утврђује који услови за регистрацију нису испуњени.

Ако подносилац у року од 30 дана од дана објављивања овог решења поднесе нову регистрациону пријаву уз позивање на број решења којим је ранија пријава одбачена и отклони све утврђене недостатке (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације) за вођење поступка регистрације плаћа половину прописаног износа накнаде за регистрацију.

Право на плаћање умањеног износа накнаде подносилац пријаве може остварити једном. 

Уз нову пријаву подносилац пријаве дужан је да приложи само недостајућу, односно уредну документацију ради отклањања недостатака утврђених решењем регистратора којим је захтев одбачен.

Делимично усвајање пријаве (члан 18. Закона)

Ако се пријава односи на регистрацију два или више податка или документа, пријава се делимично усваја тако што се региструју подаци или документи за чију су регистрацију испуњени услови, а о пријави у осталом делу одлучује се на начин прописан чланом 17. 

Пропуштање рока за одлучивање о пријави (члан 19. Закона)

Ако регистратор не одлучи о пријави у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема, сматраће се да је пријава усвојена, о чему доноси решење и тражену регистрацију, без одлагања, спроводи у регистар, изузев у случајевима када нису испуњени услови за регистрацију прописани чланом 14. тачке 1. 3. и 4. Закона

Напомена: У поступку регистрације није дозвољен повраћај у пређашње стање (чл. 21. Закона).

Објављивање и дејство регистрације (члан 22. Закона)

Одлуке регистратора које су донете у поступку регистрације истовремено се објављују у одељку  Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама. То практично значи да се са одлуком регистратора можете упознати од тренутка доношења и то преко интернет стране Агенције.

Такође, статут, односно пречишћен текст измена и допуна статута, се објављује у одељку Претрага удружења, друштава и савеза у области спорта и постаје доступан свим заинтересованим лицима.

Регистрација података производи правно дејство за убудуће.

Исправка техничке грешке (члан 23. Закона)

Ако је приликом регистрације начињена грешка у писању, рачунању или друга очигледна грешка, регистратор ће, у року од 5 (пет) радних дана од дана сазнања за грешку или од дана подношења захтева за исправку, извршити исправку у регистру и о томе донети решење.

Ако регистратор, одлучујући о захтеву за исправку грешке, утврди да грешка није начињена, доноси решење којим се захтев одбија као неоснован.

Достављање писменог отправка одлуке регистратора (члан 24. Закона)

Достављање писменог отправка одлуке регистратора ће се вршити на захтев подносиоца регистрационе пријаве. Тај захтев је прописан као саставни елемент сваке регистрационе пријаве што значи да из пријаве утврђује да је подносилац захтевао достављање писменог отправка одлуке регистратора. Ако подносилац пријаве не назначи у пријави да жели да му се достави писмени отправак одлуке регистратора, са садржином одлуке се може упознати увидом у одељку Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама.

Видео упутство за коришћење АПР онлајн сервиса за претрагу података о поднетим пријавама и жалбама можете погледати овде.

Ако подносилац пријаве у регистрационој пријави назначи да жели да му се изврши писмени отправак одлуке регистратора, достављање ће се извршити у зависности одизабране опције у регистрационој пријави:

 • поштанском пошиљком, на регистровану адресу за пријем поште правног лица или предузетника,
 • поштанском пошиљком, на адресу седишта правног лица или предузетника, ако адреса за пријем поште није регистрована,
 • слањем на регистровану адресу за пријем електронске поште у складу са прописима којима се уређује електронско пословање,
 • преузимањем у седишту Агенције или њених организационих делова,
 • поштанском пошиљком, на адресу пребивалишта или боравишта физичког лица које је странка у поступку.

Ако је пријаву поднео пуномоћник отправак писмене одлуке регистратора врши се на адресу пуномоћника.

Уколико се подносилац пријаве определио за преузимање одлуке у седишту АПР у Београду или организационој јединици АПР, следећа лица могу преузети одлуке регистратора:

 • подносилац регистрационе пријаве,
 • регистровани заступник (директор, други регистровани заступник, ликвидациони или стечајни управник) привредног субјекта,
 • лице које заступник овласти пуномоћјем,
 • пуномоћник адвокат може овластити другог адвоката (заменичко пуномоћје), осим ако је властодавац у пуномоћју другачије одредио,
 • пуномоћника који је адвокат може замењивати адвокатски приправник који је код њега запослен, осим ако је властодавац у пуномоћју другачије одредио.

Жалба на одлуку регистратора (члан 25. Закона)

На одлуку регистратора жалбу може поднети подносилац пријаве.

У жалби се обавезно наводи број и датум одлуке која се жалбом побија, разлози побијања, идентификациони подаци о подносиоцу жалбе и потпис подносиоца жалбе.

Жалба се подноси министру надлежном за омладину и спорта преко Агенције, у року од 30 дана од дана објављивања одлуке.

Ако подносилац пријаве изјави жалбу на решење којим је захтев за регистрацију одбачен уз утврђивање услова који нису били испуњени и истовремено отклони недостатке утврђене решењем, сматраће се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису ни предузете, односно наставиће се поступак по жалби. Ово значи да подносилац уз жалбу не може доставити недостајућу или исправљену документацију, односно да она неће бити узета у обзир ако је достављена уз жалбу.

Ако регистратор утврди да је жалба неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлашћеног лица, одбациће жалбу својим решењем.

Ако регистратор утврди да је жалба основана, измениће побијену одлуку или ставити ван снаге решење о одбацивању пријаве и донети решење о усвајању пријаве.

Ако регистратор у року од пет радних дана од дана уредну жалбу нити одбаци нити усвоји, без одлагања је доставља надлежном министру.

Министар о жалби одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе у министарству.

Одлука о жалби доставља се регистратору који је дужан да ту одлуку достави странци у року од осам дана од дана пријема.

Уз жалбу се подноси доказ о уплати републичке административне таксе за жалбу и одлуку. Такса се уплаћује у буџет Републике Србије, жиро-рачун 840-742221843-57.

Према члану 5. став 1. тач 1) и 2) Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 101/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011, 55/2012, 93/2012, 47/2013, 65/2013, 57/2014, 45/2015, 83/2015, 112/2015, 50/2016, 61/2017, 113/2017, 3/2018, 50/2018, 95/2018, 98/2020, 144/2020 и 62/2021) таксена обавеза за захтеве настаје у тренутку подношења, а за решења у тренутку захтева за њихово издавање. Према Тарифи републичких административних такси, такса за жалбу износи 490,00 динара (тарифни број 6.), за решење по жалби 570,00 динара (тарифни број 9.), а за опомену којом се обвезник позива да плати таксу 290,00 динара (тарифни број 18).

Видео упутство за коришћење АПР онлајн сервиса за претрагу података о поднетим жалбама можете погледати овде.

Потврда о примљеној жалби (члан 26. Закона)

О примљеној жалби се, на захтев подносиоца жалбе и то приликом непосредног подношења у Агенцији, издаје потврда о примљеној жалби.

У одељку Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама се увек објављују подаци о примљеној жалби, без обзира на начин подношења, и то:

 • број под којим је жалба заведена,
 • датум и време пријема жалбе,
 • податак о подносиоцу жалбе и
 • податак о статусу у коме се жалба налази.

Садржина жалбе (члан 27. Закона)

Законом су прописани елементи које свака жалба мора да садржи и то: број и датум одлуке која се жалбом побија, разлози побијања, идентификациони подаци о подносиоцу жалбе и потпис подносиоца жалбе. Такође, подносилац жалбе у жалби не може да се позива на чињенице које нису унете у пријаву и докуметна која уз пријаву нису приложена.

Одлучивање регистратора о жалби (члан 28. Закона)

Решавајући о жалби регистратор прво утврђује да ли је жалба благовремена, допуштена и да ли је изјављена од овлашћеног лица. Ако регистратор утврди да је жалба неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлашћеног лица, решењем ће је одбацити и то у року од 5 дана од дана пријема жалбе.

Ако регистратор утврди да је жалба основана, у року од 5 (пет) дана од дана пријема жалбе може:

 • изменити побијану одлуку
 • ставити ван снаге решење о одбацивању пријаве и донети решење о усвајању пријаве.

Ако регистратор у року од 5 (пет) дана од дана пријема жалбе не одбаци или не усвоји жалбу, дужан је да без одлагања жалбу достави надлежном министру.Одлучивање министра о жалби (члан 29. Закона)

О жалби на одлуке регистратора одлучује министар надлежан за послове омладине и спорта.

Министар о жалби одлучује у року од 30 дана од дана пријема жалбе у министарству.

Одлучујући о жалби министар може:

 • одбацити жалбу ако је неблаговремена, недопуштена или поднета од неовлашћеног лица, ако регистратор није то учинио,
 • одбити жалбу као неосновану,
 • усвојити жалбу и укинути одлуку и вратити регистратору предмет на поновно поступање,
 • усвојити жалбу и укинути одлуку и сам одлучити о пријави.

Одлука надлежног министра се доставља Агенцији која је дужна да обавести подносиоца жалбе о донетој одлуци.

Решење министра је коначно и протв њега се може водити управни спор.

Огранци

Законом о спорту је прописано да спортско удружење/друштво/савез могу образовати један или више огранака (секције, подружнице и др). Огранци се уписују у Регистар. Огранак је организациони део спортског удружења/друштва/савеза и нема својство правног лица. Огранак има место обављања активности и делатности и заступника, а послове са трећим лицима обавља у име и за рачун спортског удружења/друштва/савеза. Огранак спортског удружењадруштва/савеза у правном промету иступа под називом спортског удружења/друштва/савеза и својим називом. Правилником је прописано да се у Регистар уписују назив, седиште и адреса и подаци о заступнику огранка. У Регистар се уз накнаду уписују и промене података о огранку и брисање података о огранку (висина накнаде).

Резервација назива (члан 39. Закона)

Ако желите да будете сигурни да ће тачно одређени назив који желите да региструјете бити слободан, можете се користити правом из члана 39. и члана 40. Закона о поступку регистрације у Агенцији, којима је прописано да заинтересовано лице може поднети пријаву резервације одређеног назива и доказ о уплати накнаде за резервацију назива. Препоручујемо да пре покретања поступка резервације назива проверите да ли је жељени назив слободан преко интернет стране Агенције већ регистрованих или резервисаних назива, како би избегли нежељено одбацивање захтева за регистрацију. За помоћ при провери назива се можете обратити и запосленима у шалтер сали Агенције и организационих јединица или путем телефона нашем инфо центру. У поступку покренутом по пријави за резервацију назива, ако регистратор утврди да назив из пријаве није резервисан или регистрован и да је уз пријаву достављен доказ о уплати накнаде за резервацију назива (висина накнаде), потврдиће резервацију назива у корист подносиоца пријаве.

Ако регистратор утврди да нису испуњени услови прописани Законом о поступку регистрације у Агенцији и Законом о спорту, у року од 5 (пет) дана од дана поднете пријаве, доноси решење о одбијању пријаве.

Назив спортског удружења мора бити на српском језику и ћириличном писму, односно на српском језику и ћириличном писму и језицима и писмима који су у службеној употреби на територији на којој се налази његово седиште.

Назив спортског удружења може бити и на страном језику, односно може да садржи и поједине стране речи, ако оне чине име, односно назив оснивача, односно ако су уобичајене у српском језику или ако за њих нема одговарајуће речи у српском језику, односно ако се ради о речима на мртвом језику.

Назив новооснованог спортског удружења мора се јасно разликовати од назива других спортских удружења која су уписана или уредно пријављена за упис у Регистар. Из назива спортског удружења мора бити видљиво да је у питању спортска организација.

Назив спортског удружења не сме доводити у заблуду у погледу гране или области спорта коме припада спортско удружење или о томе о каквој се врсти правног лица ради или о ком правном лицу се ради.

Изузетак је да новосновано спортско удружење може користити назив или део назива спортског удружења које је већ уписано у Регистар под условом да назив новооснованог спортског удружења садржи седиште новосонованог спортског удружења које није идентично седишту сопртског удружења које је већ уписано или уредно пријављена у Регистар.

При оснивању спортска организација не може користити реч „клуб“. Реч „клуб“ се може унети у назив уз достављање решење надлежног спортског инспектора да спортско удружење испуњава услове да у свом називу користи реч "клуб".

Спорска организација која учествује у  спортским такмичењима обавезно у називу испред речи „клуб“ садржи и назив спортске гране или дисциплине у којој се такмичи, а  ако учествује у спортским такмичењима у више спортских грана или дисциплина, у називу обавезно садржи речи „спортски клуб“.

Облик органозовања „спортско удружење“ не може у свом називу користити реч „друштво“ осим ако се ради о спортском удружењу за планинарски спорт које у свом називу може користити реч“друштво“ ако испред речи „друштво“ користи реч „планинарско“.Огранак спортског удружења у правном промету иступа под називом спортског удружења и својим називом.

Видео упутство за регистрацију пословног имена и резервацију назива можете погледати овде.

Архива

Агенција не преузима архивску документацију Министарства омладине и спорта. За податке и документа која су уписана у Регистар пре 23.09.2011. године и потврде ће и даље издавати Министарство омладине и спорта. За податке и документа која су регистрована после 23.09.2011. године изводе, уверења и потврде ће издавати Агенција.

Акти удружења, друштва и савеза у области спорта

Законом је прописано да су општи акти спортског удружења/друштва/савеза статут, правилник и одлука којом се на општи начин уређују одређена питања.

Оснивачки акт

При оснивању спортског удружења/друштва/савеза сачињава се оснивачки акт и то у писменој форми.

Законом је прописана садржина оснивачког акта и регистратор приликом одлучивања да ли су испуњени услови за регистрацију проверава да ли су испуњени формални услови односно да ли је оснивачки акт сачињен у прописаном облику (датум сачињавања оснивачког акта, да је у писменој форми и да су оверени потписи свих оснивача од стране надлежног органа (од 1. марта 2017. за оверу документације надлежни су само нотари, осим у јединицима локалне самоуправе где нема нотара, па се овера и даље може вршити у суду или општини).

Оснивачки акт мора да садржи: пословно име, правну форму, седиште и матични број оснивача  и потпис заступника оснивача ако је оснивач правно лице, односно лично име, адресу, јединствени матични број грађана и потпис оснивача ако је оснивач физичко лице; име, адресу и број и земљу издавања путне исправе ако је оснивач страно физичко лице; основне циљеве спортског удружења; назив и седиште спортског удружења; лично име, адресу, јединствени матични број грађана, односно број и земљу издавања путне исправе лица овлашћеног за заступање спортског удружења; датум доношења оснивачког акта.

Статут

На основу одредаба Закона о поступку регистрације у Агенцији статут и пречишћени текст измена и допуна статута се објављују у одељку Претрага удружења, друштава и савеза у области спорта и јавно су доступни свим трећим заинтересованим лицима.

Законом о спорту је прописано да је статут основни општи акт спортског удружења/друштва/савеза и да мора заједно са другим општим и бити у сагласности са спортским правилима и Законом о спорту. О усвајању, изменама и допунама статута одлучује скупштина и то већином гласова од укупног броја чланова скупштине, ако статутом није утврђено да је за доношење ове одлуке потребан већи број гласова.

Законом је на императиван начин прописана садржина статута. Статутом се обавезно уређује:

1) назив и седиште спортског удружења;

2) циљеви, садржај активности и одређење спортске гране и спортске дисциплине, односно области спорта у којој се остварују спортски циљеви;

3) органи, њихова овлашћења, начин избора и разрешења, трајање мандата и начин одлучивања;

4) поступак усвајања, односно измена и допуна статута и других општих аката спортског удружења;

5) заступање спортског удружења;

6) остваривање јавности рада;

7) услови и начин учлањивања и престанка чланства, утврђивање висине чланарине, права, обавезе и одговорност чланова, посебно малолетних лица;

8) начин стицања средстава за остваривање спортских циљева и располагања средствима;

9) начин одлучивања о статусним променама;

10) поступање са имовином спортског удружења у случају престанка удружења;

11) поступак усвајања финансијских и других извештаја;

12) облик и садржај печата;

13) привредна и друге делатности које спортско удружење непосредно обавља;

14) друга питања од значаја за спортско удружење, као и друга питања утврђена законом.

Органи удружења, друштва и савеза у области спорта

Скупштина

Скупштина је највиши орган спортског удружења/друштва/савеза и ако статутом није другачије одређено, скупштину чине сви чланови спортског удружења се једнаким правом гласа.

Законом је на императиван начин прописана надлежност скупштине, што значи да другим органима не може поверити доношење одлука које су законом дате у надлежност скупштине.

Законом је прописана и обавеза да се скупштина сазива најмање једанпут годишње.

Скупштина одлучује о:

1) усвајању, односно изменама и допунама статута спортског удружења;

2) усвајању финансијских и прихватању ревизорских извештаја;

3) усвајању извештаја о реализацији програма који се финансира из јавних средстава;

4) избору, односно именовању и разрешењу лица овлашћеног за заступање и чланова органа спортског удружења, осим ако статутом није друкчије уређено;

5) удруживању у савезе;

6) статусним променама;

7) престанку спортског удружења;

8) другим питањима утврђеним законом и статутом спортског удружења.Одлука скупштине о промени статута, статусним променама и престанку спортског удружења доноси се већином гласова од укупног броја чланова скупштине, ако статутом није утврђено да је за доношење одлуке потребан већи број гласова.

Сазивање скупштине спортског удружења може тражити једна трећина чланова скупштине уз предлагање дневног реда, а ако надлежни орган спортског удружења не сазове седницу скупштине, њу могу сазвати они чланови спортског удружења који су тражили њено сазивање. Скупштина се мора сазвати најкасније у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева за одржавање скупштине спортског удружења.

Законом је прописана и обавеза да се скупштина сазива најмање једанпут годишње.

Заступник

Спортско удружење/друштво/савез има једно или више лица овлашћених за заступање. Законом је прописано да о избору заступника се одлучује на начин утврђен статутом.

Именовање и разрешење лица овлашћеног за заступање је предмет регистрације где се уз пријаву за упис података о заступнику доставља одлука надежног органа о разрешењу дотадашњег и именовању или избору новог лица овлашћеног за заступање, запсиник са седнице на којој је одлука донета и фотокопија личне карте или пасоша за новог заступника.

За заступника може бити одређено само потпуно пословно способно физичко лице.

Оставка заступника се региструје у складу са Законом о поступку регистрације у АПР-у, што значи да поред регистрационе пријаве подноси се и оставка заступника уз доказ да је спортско удружење обавештено о оставци.

Заступник  и ликвидациони управник као и чланови управе спортске огранизације не могу бити следећа лица:

1. оснивачи, власници удела или акција, заступници, ликвидациони управници, запослени или чланови спортске организације која се такмичи у истом рангу такмичења

2. чланови управе и службена лица надлежног спортског савеза, односно  службена лица организације у области спорта која управља спортском лигом

3. лице које врши јавну функцију, као ни лице које врши функцију у органу политичке странке

4. власници и чланови органа спортских кладионица, као ни запослени у спортској кладионици

5. спортски посредници у одговарајућој грани спорта

6. која су осуђена за кривична дела против привреде, имовине и службене дужности, као и за следећа кривична дела: тешко убиство, тешка крађа, разбојничка крађа, разбојништво, утаја, превара, неосновано коришћење кредита и друге погодности, изнуда, уцена и зеленаштво, омогућавање употребе допинг средстава, неовлашћена производња и стављање у промет допинг средстава, насилничко понашање на спортској приредби или јавном скупу и договарање исхода такмичења, док трају правне последице осуде;

7. која не могу бити чланови органа привредних друштава или удружења у складу са законом којим је уређен сукоб интереса у обављању јавних дужности.

Такође, прописано је и да председник управе или заступник националног гранског спортског савеза или другог националног спортског савеза не може бити члан управе, председник или заступник друге организације у области спорта, осим управе Олимпијског комитета Србије, Параолимпијског комитета Србије, Спортског савеза Србије, Републичког завода и Покрајинског завода.

Приликом оснивања, пријаве уписа новоизабраног заступника или ликвидационог управика прилаже се и изјава изабраног односно именованог лица овлашћеног за заступање, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове прописане чланом 33. став 2. односно члана 99. став 5. Закона о спорту.