У Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта уписује се:

 • Спортско удружење (добровољна недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких и/или правних лица, организована на основу статута и основана ради остваривања заједничког циља у области спорта. Спортско удружење могу основати најмање три оснивача - потпуно пословно способнa физичкa лицa или правнa лица),
 • Спортско друштво настаје удруживањем спортских организација (спортска удружења и спортска привредна друштва), ради уређивања и остваривања заједничких циљева и интереса, као и заједничког наступања у области спорта,
 • Грански спортски савез настајe удруживањем спортских организација, територијалних гранских спортских савеза, самосталних професионалних спортиста и стручних удружења у одређеној грани спорта ради уређивања питања од заједничког интереса, заједничког репрезентовања, уређивања питања организовања такмичења и статуса спортиста у одређеној грани спорта. Могу се оснивати за једну или више спортских грана.
 • Територијални спортски савез оснивају организације у области спорта са одређене територије ради уређивања и остваривања спортских питања од заједничког интереса (за републику Србију, аутономну покрајину, јединицу локалне самоуправе и градску општину),
 • Олимпијски комитет Србије је организација у области спорта, образована у складу са олимпијском повељом и призната од стране Међународног олимпијског комитета,
 • Параолимпијски комитет Србије је организација у области спорта, образована у складу са Параолимпијском повељом и призната од стране Међународног параолимпијског комитета,
 • Стручна спортска удружења - спортски стручњаци и стручњаци у спорту могу се ради уређивања и остваривања стручних спортских питања од заједничког интереса удруживати у стручна спортска удружења (удружења тренера, спортских судија и др.),
 • Удружења и савези у области спорта - спортске организације, спортска друштва, спортски савези и друга правна и физичка лица могу ради остваривања заједничких циљева и интереса у области спорта оснивати и друга удружења (организациони одбори, удружења навијача и др), и савезе у области спорта.

Спортско удружење/друштво/савез стиче својство правног лица даном регистрације у Регистар.

Поступак регистрације оснивања покреће се подношењем јединствене регистрационе пријаве оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника.

Уз уредно попуњену јединствену пријаву за упис оснивања спортског удружења у Регистар, подноси се следећа документација у оригиналу или овереној фотокопији:

 • оснивачки акт, са овереним потписима оснивача,
 • записник са седнице оснивачке скупштине,
 • статут,
 • одлука о избору, односно именовању лица овлашћеног за заступање, ако није одређен оснивачким актом,
 • доказ о идентитету оснивача, лица овлашћеног за заступање спортског удружења и лица овлашћеног за заступање огранка – фотокопија личне карте или пасоша или извод из регистра у којем је регистровано правно лице ако је оснивач правно лице,
 • одлука о образовању огранка, ако није образован статутом,
 • изјава изабраног, односно именованог лица овлашћеног за заступање, дата под кривичном и материјалном одговорношћу, да испуњава услове прописане чланом 33. ст. 2. и 3, односно чланом 99. став 5. Закона о спорту,
 • сагласност министра надлежног за послове одбране, односно унутрашње послове за оснивање војног, односно полицијског спортског удружења,
 • доказ о уплати накнаде за упис у Регистар (висина накнаде),
 • друге исправе утврђене законом.