Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Пријава за издавање/обнављање лиценце

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за издавање/обнављање лиценце и упис у Регистар туризма

Пријавe за туристичке агенције организаторе

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података о туристичкој агенцији-обавезни подаци
Додатак 01 - Подаци о месту обављања делатности
Додатак 02 - Подаци о руководиоцу
Додатак 03 - Подаци о огранку у коме се води евиденција уговора и продатих туристичких путовања
Додатак 04 - Подаци о гаранцијама путовања услед инсолвентности
Додатак 05 - Подаци о гаранцијама путовања ради накнаде штете
Додатак 06 - Подаци о гаранцијама путовања услед инсолвентности и ради накнаде штете
Додатак 07 - Подаци о депозиту
Додатак 08 - Подаци о општим условима путовања
Додатак 09 - Подаци о контактима
Додатак 10 - Забележбе
Регистрациона пријава брисања туристичке агенције организатора путовања

Пријаве за туристичке агенције посреднике

Назив Преузимање
Регистрациона пријава уписа туристичке агенције посредника
Регистрациона пријава промене туристичке агенције посредника - обавезни подаци
Додатак 01 - Подаци о месту обављања делатности
Додатак 02 - Подаци о руководиоцу
Додатак 03 - Подаци о контактима
Додатак 04- Забележбе
Регистрациона пријава брисања туристичке агенције посредника

Изјава

Назив Преузимање
Изјава заступника удружења/асоцијације примаоца банкарске гаранције о испуњености услова у погледу чланства

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода
Захтев за издавање потврде
Захтев за идавање преписа решења
Захтев за исправку грешке
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава