Шта je уговор о финансирању пољопривредне производње?

Уговор о финансирању пољопривредне производње је вид краткорочног финансирања пољопривредне производње, којим сеповерилац обавезује да финансира пољопривредну производњу дужника давањем новчаних и/или других средстава, а дужник се обавезује да изврши одређену робну и/или новчану обавезу.

Шта је Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње?

Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње је јединствена, централна, јавна и електронска база података о закљученим уговорима о финансирaњу пољопривредне производње, као и докумената на основу којих је извршена регистрација тих уговора.

Ко може бити поверилац из уговора о финансирању пољопривредне производње?

Поверилац може бити правно лице, предузетник или физичко лице које дужнику одобрава, односно даје новчана или друга средства на основу уговора о финансирању.

Ко може бити дужник из уговора о финансирању пољопривредне производње?

Дужник може бити правно лице, предузетник или физичко лице које је преузело одређену обавезу у складу са закљученим уговором о финансирању.

Да ли дужник мора бити регистрован као пољопривредно газдинство?

Дужник може бити и пољопривредно газдинство и у том случају оно мора бити регистровано у Регистру пољопривредних газдинстава. 

Каква може бити обавеза дужника?

Обавеза дужника може бити робна, новчана и робно-новчана. Уколико је обавеза дужника робна, она  се састоји у испоруци одређене количине пољопривредних производа, а ако је она новчана, дужних повериоцу треба да плати уговорени новчани износ. Уколико је обавеза робно-новчана тада дужник за део своје обавезе испоручује робу, а за део плаћа одређени новчани износ у складу са уговором о финансирању.

Чиме може бити обезбеђено испуњење дужникове обавезе из уговора о финансирању пољопривредне прозиводње?

Дужник може обезбедити испуњење своје обавезе из уговора о финансирању пољопривредне производње залогом на будућим пољопривредним производима, залогом на другим покретним стварима и правима, хипотеком и другим средством обезбеђења (на пр. меница).

Шта су будући пољопривредни производи?

Будући пољопривредни производи су пољопривредни производи који ће бити произведени на месту производње, у складу са уговором о финансирању.

Шта је место производње?

Место производње је пољопривредно или друго земљиште, пољопривредни објекат или грађевинска целина која се налази на територији Републике Србије на којима залогодавац производи будуће пољопривредн производе.

Да ли треће лице може гарантовати за испуњење дужникове обавезе давањем у залогу своје имовине?

Уговором о финансирању пољопривредне производње може се предвидети да се обавеза дужника обезбеди залогом на будућем роду или другим покретним стварима и правима која су у својини трећег лица (залогодавца).

Где се уписује заложно право на будућим пољопривредним производима и другим покретним стварима и правима?

Залога на будућим пољопривредним производима и другим покретним стварима и правима се уписује у Регистар заложног права на покретним стварима и правима.

Да ли је упис залоге у Регистар заложног права обавезан?

Упис у Регистар заложног права на покретним стварима и правима има конститутивни карактер и поверилац стиче заложно право уписом у oвај регистар.

Ко може да изврши упис у Регистар заложног права на покретним стварима и правима?

Упис залоге на будућим пољопривредним производима у Регистар залоге може да изврши заложни поверилац и/или залогодавац.

Да ли се уговор о залози закључује као посебан уговор или као саставни део уговора о финансирању?

Уговор о залози се може закључити као посебан уговор или као саставни део уговора о финансирању.

У којој форми се закључује и које елементе мора да садржи уговор о финансирању пољопривредне производње?

Уговор мора бити сачињен у писаној форми и садржати битне елементе прописане чланом 4. Закона о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње. Закон можете пронаћи на интернет страни Агенције за привредне регистре, у одељку "Прописи“.

Да ли одредбе којима се регулише залога као средство обезбеђења могу бити садржане у уговору о финансирању пољопривредне производње или се мора сачињавати посебан уговор о залози?

Уговор о финансирању може садржати и одредбе којима се регулише залога на будућим пољопривредним производима или другим покретним стварима и правима. У том случају уговормора садржати све битне елементе прописане Законом о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у регистар и мора бити сачињен у форми прописаној посебним прописима који регулишу заложно право на покретним стварима и правима.

Да ли уговор о залози будућих пољопривредних производа који је сачињен као посебан уговор мора бити оверен?

Уговор о залози будућих пољопривредних производа не мора бити оверен.

Да ли уговор о финансирању пољопривредне производње мора бити оверен?

Уговор о финансирању пољопривредне производње не мора бити оверен.

Како се одређују будући пољопривредни производи као предмет залоге у уговору о залози?

Будући пољопривредни производи у уговору о залози се одређују подацима о називу културе, сорти или збиру једног или више различитих пољопривредних производа, проценом очекиване количине тих пољопривредних производа, местом производње (катастарска општина, број парцеле, опис земљишта или објекта и други подаци из регистра непокретности).

Како се врши процена очекиване количине пољопривредних производа?

Процена очекиване количине пољопривредних производа се врши на начин који су заложни поверилац и залогодавац уговорили, при чему је пожељно да постоји еквивалентност у погледу узајамних давања уговорних страна.

Да ли је могуће стећи залогу на будућим пољопривредним производима произведеним на месту производње које је у власништву трећег лица?

Могуће је заложити будуће пољопривредне производе који се производе на земљишту које се користи по основу уговора о закупу. 

Да ли потребна сагласност закуподавца као власника места производње за залагање будуће пољопривредне производње?

Није потребна сагласност закуподавца као власника места производње. 

Шта је право ограниченог трајања залоге?

Право ограниченог трајања залоге је право заложног повериоца да се намири из заложених производа у случају да пре жетве, односно бербе залогодавцу престане основ коришћења земљишта на коме се производе заложени пољопривредни производи, односно у случају да отпочне поступак намирења потраживања реализацијом хипотеке која је установљена на земљишту места производње.

Да ли се право ограниченог трајања залоге региструје?

Право ограниченог трајања залоге се региструје као забележба података од значаја за правни промет у Регистру залоге, а регистрациону пријаву подноси заложни поверилац.

Шта је законско заложно право?

Законско заложно право је право које заложни поверилац стиче на свим пољопривредним производима у својини  залогодавца, а које је залогодавац произвео на месту производње, без обзира на културу и сорту, у количини и вредности довољној за намирење доспелог потраживања заложног повериоца, уколико на дан доспећа потраживања које је обезбеђено залогом на будућим пољопривредним производима на месту производње не постоје производи који су заложени.

Да ли се и где региструје законско заложно право?

Законско заложно право се региструје у Регистру залоге као забележба података од од значаја за правни промет, а регистрациону пријаву подноси заложни поверилац.

Какво је дејство уписа забележбе настанка законског заложног права?

Од дана уписа забележбе настанка законског заложног права у Регистар залоге, заложни поверилац стиче право првенства наплате свог потраживања, у односу на право наплате другог повериоца који заложно право на истој имовини залогодавца није уписао у Регистар залоге, без обзира када је то заложно право настало, или је уписао заложно право у Регистар залоге, али после забележбе настанка законског заложног права.

Да ли је у случају закључења анекса потребно извршити упис промене података у Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње?

Ако дође до промене података који представљају предмет регистрације, та промена се региструје у Регистру подношењем регистрационе пријаве за упис измене.

Које измене података утичу на ред првенства заложног повериоца који је своје потраживање обезбедио уписом у Регистар залоге, а које не?

Промена обавезе по уговору о финансирању, и то повећање робне обавезе, односно повећање главнице дуга или каматне стопе код новчане обавезе, има карактер новог уписа  и утиче на редослед првенства заложног повериоца. Карактер новог уписа и утицај на редослед намирења има и измена којом којом се уговара промена предмета залоге.С друге стране, промена заложног повериоца или залогодавца није од утицаја на редослед намирења.

Шта се дешава када дужник падне у доцњу?

Ако дужник у тренутку доспелости не измири своју обавезу, поверилац може да приступи судском или вансудском намирењу.

Да ли је могуће раскинути уговор о финансирању пољопривредне производње због промењених околности на страни дужника?

Закон искључује могућност раскида уговора услед промењених околности као и услед више силе и немогућности испуњења. Ако наступе ове околности дужник је дужан да врати она средства која је примио по основу уговора о финансирању пољопривредне производње.

Када поверилац може да приступи вансудској продаји будућих пољопривредних поизвода?

Заложни поверилац може да приступи вансудској продаји ако његово потраживање није намирено о доспелости и ако је уписао забележбу отпочињања поступка намирења у Регистру залоге. 

Када поверилац може да почне вансудску јавну продају?

Поверилац може да почне вансудску јавну продају по истеку једног дана од уписа почетка намирења потраживања у Регистар залоге. 

Да ли залогодавац може да оспори право заложног повериоца да се намири вансудском јавном продајом и спречи поступак намирења?

Може, ако у року од осам дана од уписа почетка намирења поднесе тужбу суду и приложи јавну или приватну исправу оверену на законом прописан начин којом доказује да потраживање заложног повериоца не постоји, да није доспело или да је дуг исплаћен.

Када се уговор брише из регистра?

Када дужник измири обавезу односно када обавеза престане услед раскида уговора, или на други законом прописан начин, подноси се регистрациона пријава за брисање уговора из регистра.