Регистрациона пријава оснивања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава оснивања установе културе

Регистрациона пријава за упис усклађивања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за упис усклађивања у регистар установа културе

Регистрациона пријава промене података

Назив Преузимање
Регистрациона пријава промене података - обавезни део
Додатак 01 - Назив/Скраћени назив/Назив на језику националне мањине/Назив у преводу на страни језик
Додатак 02 - Седиште и адреса
Додатак 03 - Врста власништва установе културе/Тип установе културе
Додатак 04 - Област културне делатности
Додатак 05 - Оснивачи
Додатак 06 - Директор/лице овлашћено за заступање, ВД директор, ликвидациони управник, стечајни управник
Додатак 07 - Оснивачки акт/Статут
Додатак 08 - Подаци о управном одбору
Додатак 09 - Огранак
Додатак 10 - Контакт подаци
Додатак 11 - Забележбе
Додатак 16 - Документи за објаву на интернет страни Регистра установа културе
Додатак 17 - Статусне промене
Додатак 18 - Документи за регистрацију и објаву на интернет страни Регистра установа културе

Стечај

Назив Преузимање
Покретање поступка стечаја над установом културе
Покретање поступка обуставе стечаја над установом културе

Ликвидација

Назив Преузимање
Покретање поступка ликвидације над установом културе
Покретање поступка обуставе ликвидације над установом културе

Регистрациона пријава брисања

Назив Преузимање
Регистрациона пријава брисања установе културе

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода из Регистра установа културе
Захтев за допуну документације
Захтев за измену регистрационе пријаве
Захтев за одустанак од регистрационе пријаве
Захтев за исправку грешке
Захтев за издавање потврде
Пријава за резервацију назива
Захтев за повраћај више/погрешно уплаћених средстава
Захтев за издавање преписа решења