Све инструкције у вези са плаћањем накнаде (позив на број, износ накнаде, рачун на који се накнада уплаћује), као и праћење статуса накнаде, налазе се у посебном информационом систему Агенције на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“.

Накнаде за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја односно документације

Начин плаћања накнаде

Плаћање накнаде за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја, односно докуметације могуће је извршити на два начина:

  • електронски (Visa, MasterCard или DinaCrad платном картицом) путем посебне апликације Агенције за привредне регистре (Агенције). У случају одабира овог начина плаћања пре потписивања и достављања захтева од стране законског заступника, накнада за објављивање извештаја, односно документације се аутоматски повезује са захтевом и није потребно достављати доказ о уплати накнаде у делу „Документација“.
  • путем налога за плаћање или налога за пренос (Налог за плаћање), у ком случају корисник обавезно поступа у складу са инструкцијама у вези са плаћањем накнаде (позив на број, износ накнаде, рачун на који се накнада уплаћује) како би се уплата повезала са захтевом. Напомињемо, ако је уплата извршена, а иста није идентификована у систему до момента потписивања захтева, потребно је приложити доказ о уплати накнаде у Посебан информациони систем Агенције, у делу „Документација“ како би се омогућило потписивање тог захтева, док ће у поступку обраде накнада бити повезана са предметом.
Уплате извршене путем „Налога за плаћање“, у складу са инструкцијама, у систему се приказују тек сутрадан, након што Управа за трезор пренесе новац на рачун Агенције. У том смислу, ако је уплата извршена у критичном периоду (последњег дана рока за достављање извештаја, односно документације), препорука је да се скенирани доказ о уплати приложи у делу „Документација“ на одговарајуће место, како би захтев био предат у року.

Висина накнада

Висине накнада за обраду и јавно објављивање финансијских извештаја, Изјава о неактивности, документације из члана 45. Закона о рачуноводству (Закон), као и добровољне ревизије утврђују се у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре (Одлука) и исте се нису се мењале у односу на претходну годину.

Став Одлуке

Опис

Висина накнаде
(у РСД)

 

1. Обрада и јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и Статистичког извештаја (РГФИ), консолидованог годишњег финансијског извештаја (КГФИ) и ванредног финансијског извештаја (ВФИ)

1.1.

РГФИ великих и средњих правних лица, осим великих и средњих других правних лица који примењују Правилник који уређује признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским извештајима (Правилник)

3.500,00

 

РГФИ великих и средњих предузетника

 

РГФИ јавних друштава без обзира на величину

 

РГФИ правних лица која имају обавезу састављања КГФИ

 

КГФИ

 

1.2.

РГФИ великих и средњих других правних лица који примењују Правилник

1.400,00

 

РГФИ малих правних лица

 

РГФИ малих предузетника

 

РГФИ микро правних лица осим других правних лица који примењују Правилник

 

1.3.

РГФИ микро других правних лица који примењују Правилник

550,00

 

РГФИ микро предузетника

 

1.4.

ВФИ

500,00

 

2. Обрада и јавно објављивање Изјаве о неактивности

300,00

 

3. Обрада и јавно објављивање документације уз РГФИ, односно КГФИ

3.1.

Документација уз РГФИ великих и средњих правних лица

3.500,00

 

Документација уз РГФИ јавних друштава без обзира на величину

 

Документација уз РГФИ малих и микро правних лица која у складу са прописима достављају годишњи извештај о пословању

 

Документација уз КГФИ

 

3.2.

Документација уз РГФИ малих и микро правних лица осим малих и микро правних лица која у складу са прописима достављају годишњи извештај о пословању

2.500,00

 

Документација уз РГФИ предузетника обвезника ревизије без обзира на величину

 

4.

Кориговани РГФИ

накнада из става 1. + накнада из става 3. Одлуке

 

Кориговани КГФИ

 

5.

Добровољна ревизија

2.500,00

 

6.

КГФИ веће групе правних лица

3.500,00

 

7. Неблаговремено достављање финансијског извештаја, Изјаве о неактивности, документације уз финансијски извештај и КГФИ и документације веће групе правних лица

основна накнада
+ 3.000,00

 

Обрада и јавно објављивање замене финансијских извештаја, Статистичког извештаја и документације

8.

Замена РГФИ за обвезнике који немају обавезу вршења ревизије

накнада из става 1.Одлуке

 

Замена ВФИ

 

9.

Замена РГФИ за обвезнике ревизије

накнада из става 1.+  накнада из става 3. Одлуке

 

Замена РГФИ за обвезнике који су доставили добровољну ревизију

 

Замена КГФИ

 

10.

Замена СИ, Замена документације и Замена посебних података уз КГФИ

1.000,00

 

Обвезник који истовремено достави финансијски извештај, документацију из члана 45. Закона, односно добровољну ревизију плаћа обједињену накнаду за обраду и јавно објављивање финансијског извештаја и накнаду за обраду и јавно објављивање документације/добровољне ревизије. Уколико су предметни захтеви достављени после истека рока за достављање документације/добровољне ревизије, накнада за неблаговремено достављање се увећава само за 3.000,00 РСД, због кашњења у достављању финансијског извештаја.