О скорингу

Скоринг је форма оцене бонитета која јасно, поуздано и ажурно даје целовиту слику пословања привредног друштва. Омогућава брже, једноставније и ефикасније пословно одлучивање приликом избора пословног партнера, анализе конкуренције и процене ризика пословања, а аналитичарима представља драгоцену подршку у поступку детаљне квалитативне анализе базиране на специфичностима привредног друштва.

Скоринг је објективизирана оцена бонитета утврђена на основу података из редовних годишњих финансијских извештаја за последњих пет, а најмање три године. При изради скоринга вреднују се финансијске перформансе друштва исказане и анализиране преко показатеља за оцену бонитета, уз уважавање основних тенденција у области у којој оно обавља делатност. Поред тога, анализом се обухватају и други релевантни подаци од значаја за пословање привредног друштва, као што су број дана неликвидности у последњих дванаест месеци, подаци о забрани располагања средствима на рачунима код банака и сл.

Скоринг се издаје као извештај у коме се даје оцена бонитета привредног друштва и скоринг односно оцена бонитета области и сектора којима припада његова делатност, чиме је омогућено јасно позиционирање друштва у окружењу у коме послује. Извештај садржи и систематизовани сет података за последњих пет извештајних година - основне статусне и финансијске податке, показатеље за оцену бонитета (на индивидуалном и збирном нивоу), податке о ревизији финансијских извештаја, податке о данима неликвидности и забрани располагања средствима на рачунима код банака, као и остале значајне информације (ранг у области, Z-score, други подаци o финансијским извештајима и ревизији и сл).

Привредна друштва се на основу скоринга разврставају у пет основних и три специфична нивоа оцене бонитета: одличан бонитет (AА), веома добар бонитет (BB+, BB, BB-), добар бонитет (CC+, CC, CC-), прихватљив бонитет (DD+, DD, DD-) и веома слаб бонитет (ЕE). За специфичне групе привредних друштава, услед одређених правних поступака (стечај, ликвидација, статусна промена), дуготрајне неликвидности,  недостатка података односно за новооснована друштва, оцена бонитета се не утврђује, а скоринг се исказује ознакама статуса. 

Издати скоринг важи до окончања прелиминарне збирне обраде редовних годишњих финансијских извештаја за наредну годину. Може престати да важи и пре истека тог рока у случају покретања поступка стечаја или ликвидације, настанка статусних промена, у случају када евидентирани дани неликвидности привредног друштва указују на потребу измене датог скоринга, затим услед недостављања исправне документације, у складу с прописима, уз финансијски извештај на основу којег је оцена утврђена, као и услед настанка других битних околности које су од значаја за утврђивање скоринга.

Агенција објављује Евиденцију издатих скоринга која садржи преглед свих издатих скоринга и датум престанка њиховог важења.

Скоринг се издаје за привредна друштва, с тим да се за друштва над којима је покренут поступак стечаја или ликвидације, издаје само на њихов захтев. Скоринг се не издаје за огранке страних правних лица, као ни за брисана привредна друштва.

Начин наручивања

Скоринг се издаје свим заинтересованим корисницима - правним и физичким лицима, на српском и енглеском језику, уз плаћање одговарајуће накнаде.

Захтев за издавање скоринга може се доставити: 

По пријему исправно попуњеног захтева, Агенција кориснику доставља oбавештење са свим потребним елементима за уплату накнаде (текући рачун, позив на број, износ накнаде). Скоринг се издаје након евидентирања уплате на рачуну Агенције (на основу дневних плаћања), после прихватања авансног рачуна од стране корисника (ако је корисник обвезник примене Закона о електронском фактурисању), на начин за који се корисник определио у свом захтеву (лично, поштом или и-мејлом).

Скоринг се издаје редовним поступком и корисник не може доставити захтев за хитно издавање (у току дана када је поднет).

Скоринг се издаје у електронској форми, а на захтев корисника може се издати у папирној форми, услед чега се накнада увећава (20%). Скоринг у папирној форми се доставља лично или поштом.