О БОН извештајима

Извештаји о бонитету дају поуздане, ажурне и прегледне информације о успешности пословања и финансијском положају привредних субјеката и чине вредан алат у доношењу ваљаних пословних одлука и смањењу ризика пословања.

Извештаји о бонитету представљају систематизовани сет података о бонитету за последње три извештајне године, а садрже основне податке, сажете билансе, показатеље за оцену бонитета (на индивидуалном и збирном нивоу), податке о ревизији финансијских извештаја, податке о данима неликвидности и забрани располагања средствима на рачунима код банака, као и напомене уз извештај о бонитету. Израђују сe за привреднa друштва, задругe, установe и предузетникe.

У понуди је више врста извештаја различите садржине, структуре и исказне моћи, прилагођених потребама корисника. Извештаји су разврстани у две основне групе - стандардизовани, израђени за опште намене и специјализовани, израђени за специфичне намене, у складу с посебним прописима и потребама тржишта (учешће у јавним набавкама, процена кредитне способности дужника и прималаца лизинга, процена бонитета учесника на тржишту хартија од вредности и сл.).

Поред извештаја о бонитету, доступан је и сет (комплет) показатеља за оцену бонитета у форми извештаја, који уз индивидуалне, садржи и показатеље на збирном нивоу. Показатељи се дају за одабрану годину, по групама - за привредна друштва и задруге, за установе и за предузетнике

Показатељи за оцену бонитета су стандардизовани и објективизирани, на индивидуалном и збирном нивоу, и уређени су у компаративним временским серијама, чиме је омогућена њихова вишегодишња упоредивост.

БОН извештаји се не издају за правна лица над којима је покренут поступак стечаја или ликвидације, осим на њихов захтев. Такође, Агенција не издаје БОН извештаје за огранке страних правних лица, као ни за брисана правна лица и предузетнике.

Начин наручивања

БОН извештаји издају се свим заинтересованим корисницима - правним и физичким лицима, на српском и енглеском језику, уз плаћање одговарајуће накнаде.

 Захтев за издавање БОН извештаја може се доставити:

По пријему исправно попуњеног захтева, Агенција кориснику доставља oбавештење са свим потребним елементима за уплату накнаде (текући рачун, позив на број, износ накнаде). БОН извештаји се издају након евидентирања уплате на рачуну Агенције (на основу дневних плаћања), после прихватања авансног рачуна од стране корисника (ако је корисник обвезник примене Закона о електронском фактурисању), на начин за који се корисник определио у свом захтеву (лично, поштом или и-мејлом).

Корисник може доставити захтев за хитно издавање извештаја (у току дана када је захтев поднет), при чему се накнада увећава (50%). Тај захтев може се поднети до 13 часова за извештај који се доставља лично или и-мејлом односно до 10 часова ако се извештај доставља поштом.

БОН извештаји се издају у електронској форми, а на захтев корисника могу се издати у папирној форми, уз увећање накнаде (20%). Извештаји у папирној форми се достављају лично или поштом.