Пре достављања захтева, проверити ажурност података о обвезнику у Евиденцији обвезника. У случају неажурних података, обвезник неће моћи да достави извештаје, односно документацију, у складу са прописима.

Документација уз редован годишњи финансијски извештај

Правна лица и предузетници који имају обавезу ревизије редовног годишњег финансијског извештаја (РГФИ) за 2023. годину након достављања РГФИ Агенцији, дужни су да најкасније до 1. јула 2024. године доставе и документацију из члана 45. Закона о рачуноводству која се односи на тај извештај. Изузетно, обвезници ревизије који имају пословну годину различиту од календарске, документацију уз РГФИ  дстављају најкасније у року од шест месеци од датума састављања финансијског извештаја. По истеку законског рока, документацију уз РГФИ за 2023. годину је могуће доставити до краја наредне пословне године у односу на годину на коју се РГФИ односи (до краја 2024. године за обвезнике за пословном годином која је једнака календарској), након чега престаје свака могућност достављања исте.

Документација из члана 45. Закона се доставља тек по јавном објављивању РГФИ као потпуног и рачунски тачног на интернет страници Агенције, путем захтева „Документација уз редован годишњи финансијски извештај“. Изузетно, уколико је вршио корекције у односу на РГФИ који је јавно објављен као потпун и рачунски тачан, обвезник је дужан да, уместо поменуте документације која се односи на јавно објављени РГФИ, достави Кориговани РГФИ заједно са документацијом која се односи на тај кориговани извештај (захтев Кориговани редован годишњи финансијски извештај са документацијом).

Обвезник ревизије који није доставио потпун и рачунски тачан РГФИ, након истека рока за достављање документације не може путем одвојених захтева да достави најпре РГФИ, а потом и Документацију из члана 45. Закона, већ РГФИ мора доставити истовремено са прописаном документацијом, путем захтева „Редован годишњи финансијски извештај и документација“.

Правна лица и предузетници који немају обавезу ревизије, а желе да уз РГФИ доставе ревизорски извештај о извршеној добровољој ревизији тог извештаја (добровољну ревизију), то могу учинити на сличан начин као и обвезници ревизије. Видети детаљније.

Садржина захтева

Сагласно члану 45. Закона, обвезници ревизије уз РГФИ за 2023. годину, обавезно достављају следећу документацију:

  • одлуку о усвајању РГФИ, коју је донела скупштина односно оснивачи или други надлежни орган обвезника - потписану од стране лица овлашћеног за њено доношење у складу са прописима; уместо одлуке, обвезници могу доставити изјаву да није донета одлука о усвајању РГФИ, потписану од стране законског заступника;
  • ревизорски извештај – састављен у складу са законом којим се уређује ревизија, уз који се прилаже РГФИ који је био предмет ревизије и који је потписан квалификованим електронским потписом кључног ревизорског партнера; уместо ревизорског извештаја, обвезник који је истовремено матично правно лице може одлучити да о обављеној ревизији РГФИ и консолидованог годишњег финансијског извештаја (КГФИ) достави обједињени ревизорски извештај, кад уз исти прилажу РГФИ и КГФИ који су били предмет ревизије;
  • годишњи извештај о пословању - достављају велика и средња правна лица, сва јавна друштва, као и мала и микро правна лица која нису две године узастопно разврстана као таква; уколико обвезник који је истовремено матично правно лице одлучи да годишњи извештај о пословању и консолидовани годишњи извештај о пословању прикажe као један извештај, у оквиру захтева је потребно приложити одлуку надлежног органа о томе, при чему је са истом неопходно истовремено поднети и Одлуку о усвајању РГФИ, а могуће је доставити и тај обједињени извештај. У случају достављања одлуке без годишњег извештаја о пословању, Агенција неће обрадити и јавно објавити захтев „Документација уз РГФИ“, све док обвезник не достави документацију из члана 45. Закона уз КГФИ.

За обвезнике код којих је законски заступник ограничен супотписом, неопходно је да сам захтев и сваки документ који законски заступник доноси (нпр. Изјаву законског заступника да није усвојен финансијски извештај), буду потписани квалификованим електронским потписима законског заступника и супотписника. У случају када је документ својеручно потписан од стране лица овлашћеног за његово доношење, довољно је да исти буде верификован квалификованим електронским потписом законског заступника.

Само изузетно, уколико постоје објективне околности које спречавају супотписника да обезбеди квалификовани електронски сертификат (нпр. супотписник је странац који није у могућности да дође у Републику Србију), прихватиће се сагласност супотписника на садржину захтева којим је достављена прописана документација, издата у папирном облику. У том случају, поред поменуте сагласности, у оквиру захтева неопходно је доставити образложење супотписника о отежавајућим околностима због чега није потписао захтев својим квалификованим електронским потписом. Подсећамо да у овим ситуацијама, документа која доноси законски заступник треба да буду својеручно потписана од стране тог лица и супотписника, а потом верификована квалификованим електронским потписом законског заступника.

Поред наведеног, обвезници могу да доставе и одређена документа која могу бити релевантна за поступак обраде и јавног објављивања конкретног захтева, као на пример:

  • доказ о уплати накнаде - доставља се уколико до момента потписивања захтева није идентификована уплата;
  • извод из надлежног статусног регистра - достављају обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, уколико неки од статусних података у Евиденцији обвезника није ажуран.

Начин достављања

Захтев „Документација уз редован годишњи финансијски извештај“ се доставља применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције)у електронском облику, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање документације уз редован годишњи финансијски извештај.

Уколико захтев није потписан на наведени начин (нпр. потписан је од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.), исти се враћа обвезнику електронским путем ради исправног потписивања. Документацијa уз РГФИ мора бити потписана од стране лица овлашћеног за њено доношење, како је то напред описано.

Да би се избегли проблеми у вези са видљивошћу појединих страна достављеног документа или података о потписнику, захтеви и документација који се достављају Агенцији морају бити потписани путем посебне бесплатне апликације Агенције (NexU-APR апликација) или путем апликација које обезбеђују потпис у клауду.

На страници „Услуге - Сервис деск – техничка подршка еСервисима - Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела, односно упутство за потписивање преко сертификата у клауду.

Ако Документација уз РГФИ буде достављена у папирном облику, Агенција исту неће обрадити нити јавно објавити на својој интернет страници, већ ће јавно објавити информацију и обвезнику доставити допис да је иста достављена супротно Закону.

Накнада

За обраду и јавно објављивање Документације уз РГФИ потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција. У случају достављања документације након истека законског рока, укупна накнада се увећава за накнаду за неблаговремено достављање у износу од 3.000 РСД.  Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику су обезбеђене у ПИС ФИ Агенције и приказане на линку „Статус наплате захтева/Инструкције за плаћање“.

Обрада и јавно објављивање

У случају да достављени захтев „Документација уз редован годишњи финансијски извештај има мањкавости, обавештење о утврђеним недостацима се објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја (Регистар) и истог дана се обвезнику доставља информација о томе на мејл адресу која је унета за законског заступника у захтев и адресу лица које је креирало кориснички налог. Утврђене недостатке, обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења. У супротном, документација неће бити уписана у Регистар и јавно објављена као исправна.

Исправна документација уз РГФИ се уписује у Регистар и јавно објављује на интернет страници Агенције као таква, заједно са потврдом о јавном објављивању. Након тога, обвезници ревизије могу захтевати замену РГФИ и замену документације.

Уколико се јавно објави да је документација уз РГФИ неисправна или се објави информација да документација није јавно објављена услед неплаћене накнаде за обраду и јавно објављивање или услед достављања у папирној форми, обвезник има могућност да најкасније до краја пословне године у односу на годину на коју се извештај уз који се доставља документација односи (до краја 2024. године за обвезнике са годином једнаком календарској), достави нову документацију уз РГФИ.