Измене у финансијском извештавању за 2022. годину су, у односу на претходну годину, у највећој мери опредељене изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног објавЉивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја, објављеним у децембру 2022. године у “Службеном гласнику РС”, бр. 139/2022. У том смислу, најзначајније промене у начину достављања и обраде финансијских извештаја, односно прописане документације за 2022. годину су следеће:

  1. Уколико „пружалац рачуноводствене услуге није уписан у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга (РПРУ), финансијски извештај се јавно не објављује. Наиме, сагласно Закону о рачуноводству, као лице одговорно за вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја), обвезник може одредити:
  • пружаоца рачуноводствене услуге тј. правно лице/предузетника који је уписан у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга и коме је обвезник уговором поверио вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја (чл. 16. ст. 1. Закона) или
  • повезано правно лице (чл. 16. ст. 2. Закона);
  • физичко лице које испуњава услове прописане општим актом обвезника (чл. 15. Закона).

Уважавајући наведено, уколико у поступку обраде утврди да је обвезник у захтеву обележио “пружаоца рачуноводствене услуге” (као лице одговорно за састављање финансијског извештаја), а то правно лице или предузетник нису уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, Агенција одмах јавно објављује информацију о томе, као и допис са разлозима због којих финансијски извештај не може бити јавно објављен.

  1. Захтев, као и документација коју доноси законски заступник (нпр. Напомене уз финансијски извештај, Изјава о неактивности, Изјава да није усвојен финансијски извештај и сл.) код обвезника код којих је законски заступник ограничен супотписом, треба да буду потписани квалификованим електронским потписом не само законског заступника, већ и супотписника. У том случају, обвезници више не морају да припремају сагласност супотписника на садржину захтева којим је достављен финансијски извештај, односно прописана документација. Изузетно, уколико захтев и приложена документа електронски потпише само законски заступник, непходно је у оквиру захтева доставити поменуту сагласност супотписника.
  1. Усаглашеност рачуноводствене регулативе наведене у захтеву (када одређује обим података у обрасцима, као и примену више регулативе коју је обвезник дужан да примењује најмање 5 година) и у Напоменама уз финансијски извештај (које се јавно објављују) неопходан је услов за јавно објављивање финансијског извештаја као потпуног и рачунски тачног. Тако се на пример, финансијски извештај достављен путем захтева у којем је обележено да обвезник примењује Правилник Министарства финансија, док је у Напоменама уз ФИ наведена примена МСФИ за МСП, не може сматрати потпуним и рачунски тачним, обзиром да обим података у том извештају, који је достављен Агенцији путем ПИС ФИ Агенције, не одговара обиму који је прописан за обвезнике који примењују стандарде. Обвезницима ће приликом састављања финансијског извештаја у ПИС ФИ Агенције бити приказано упозорење да је потребно проверити усаглашеност рачуноводствене регулативе у захтеву и Напоменама уз финансијски извештај.
  1. Одлука о обједињеном ГИП-у не може бити достављена заједно са Изјавом законског заступника да финансијски извештај није усвојен. Обвезник који донесе Одлуку о спајању годишњег извештаја о пословању и консолидованог годишњег извештаја о пословању (Одлука о обједињеном ГИП-у), дужан је да исту достави истовремено са Одлуком о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја и ревизорским извештајем.
  1. За потписивање захтева, односно документације је обавезна примена посебне бесплатне апликације Агенције за потписивање електронских докумената (NexU апликација) или апликација које обезбеђују потпис у клауду. На овај начин се осигурава да обрада финансијског извештаја, односно прописане документације и њихово јавно објављивање не буду отежани или онемогућени услед техничких проблема који за последицу могу имати да се не виде поједине стране достављеног документа или се не виде подаци о потписнику.
  1. Прописивањем нове врсте захтева „Замена Посебних података уз КГФИ“, матично правно лице има могућност да одмах по јавном објављивању консолидованог годишњег финансијског извештаја као потпуног и рачунски тачног, достави захтев за измену посебних података објављених уз тај извештај - података о просечном броју запослених групе, и евентуално величине која се услед тога мења, као и списка учесника у консолидацији.

Посебно се скреће пажња да је интеграцијом Агенције у јединствен државни информациони систем, од 16. јануара 2023. године обвезницима омогућено да путем налога отвореног на Порталу за електронску идентификацију (eID.gov.rs) приступе електронским услугама Агенције, па тако и систему за пријем, обраду и јавно објављивање финансијских извештаја (ПИС ФИ Агенције). То даље значи да обвезници који до тада нису имали корисничке налоге у посебном информационом систему Агенције, финансијске извештаје, односно документацију могу доставити коришћењем корисничког налога регистрованог на Порталу eID.gov.rs. Обвезници са старим корисничким налозима ће исте моћи да користе све до 31.12.2023. године, након чега ће ПИС ФИ Агенције моћи да приступе само налогом који буду креирали на Порталу eID.gov.rs.