Новине у начину достављања и обраде финансијских извештаја за 2023. годину су, у односу на претходну годину, опредељене искуствима током пријема и обраде извештаја, односно документације. У том смислу, најзначајније промене су следеће:

  1. Редефинисан начин промене података у Евиденцији обвезника достављања финансијских извештаја. Од ове године, Агенција за привредне регистре је за све обвезнике достављања финансијских извештаја обезбедила екстерни портал „Ажурирање Евиденције обвезника“, у оквиру Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), путем којег могу да доставе рекламацију уколико подаци у Евиденцији обвезника нису ажурни. За разлику од претходних година када су обвезници рекламације упућивали достављањем одговарајућих доказа на мејл адресу obveznicifi@gov.rs, сада ће се такве рекламације достављати путем екстерног портала у оквиру ПИС Агенције, потписане квалификованим електронским потписом.

У зависности од врсте промене коју обвезник жели да рекламира, на располагању су три врсте рекламације:

  • Рекламација за унос новог обвезника
  • Рекламација за измену података обвезника
  • Рекламација за брисање обвезника

Путем истог портала ће се вршити и пријаве/одјаве предузетника који воде двојно књиговодство, а региструју се у статусним регистрима Агенције или се подаци о њима већ налазе у другим евиденцијама којима располаже Агенција. Као и до сада, исте неће морати да буду потписане квалификованим електронским потписом.

  1. Препис података из финансијског извештаја за претходну извештајну годину (из колоне текућа година) у обрасце финансијског извештаја за текућу извештајну годину (у колону „Претходна година“). Наведена функционалност биће омогућена за обвезнике који редовне и консолидоване годишње финансијске извештаје, односно ванредне финансијске извештаје састављају на обрасцима за привредна друштва, задруге и предузетнике, односно за друга правна лица, и то само под условом да су ти извештаји за претходну извештајну годину јавно објављени као потпуни и рачунски тачни. Изузетно, ако је обвезник РГФИ за претходну годину саставио са ужим обимом података (као микро правно лице) а извештај за текућу годину саставља са пуним обимом (као мало правно лице) неће имати могућност преписа података. Наравно, могућност преписа података неће моћи да користи ни у случајевима када је променио контни оквир и обрасце финансијског извештаја које примењује (нпр. претходне године је примењивао обрасце за друга првна лица, а текуће 2023. године за привредна друштва задруге и предузетнике).

Препис података је само могућност коју обвезник може да користи уколико тако одлучи, тако што ће у креираном захтеву за јавно објављивање финансијског извештаја одабрати опцију (команду) за препис података. Такође, након извршеног преписа обвезник може да мења податке који су преузети.

  1. Достављање образложење супотписника о отежавајућим околностима због којих није потписао захтев својим квалификованим електронским потписом. Захтев, као и документација коју доноси законски заступник код обвезника код којих је законски заступник ограничен супотписом, треба да буду потписани квалификованим електронским потписом законског заступника и супотписника. У том случају, обвезници не треба да припремају сагласност супотписника на садржину захтева којим је достављен финансијски извештај, односно прописана документација.

Само изузетно, уколико постоје објективне околности које спречавају супотписника да обезбеди квалификовани електронски сертификат (нпр. супотписник је странац који није у могућности да дође у Републику Србију), још ове године Агенција ће прихватати сагласност супотписника са садржином захтева, издату у папирном облику. У том случају, поред сагласности, у оквиру захтева неопходно је доставити образложење супотписника о околностима које га спречавају да потпише захтев својим квалификованим електронским потписом. Разлози на којима се заснива предметно образложење морају бити оправдани и логични.

  1. Слање електронских нотификација о пријему и свакој промени статуса достављеног захтева на регистроване мејл адресе обвезника. На иницијативу одређених корисника, а у циљу повећања правне сигурности, електронске нотификације о пријему и промени статуса захтева ће од ове године бити слате, између осталог, и на регистровану мејл адресу пружаоца рачуноводствених услуга који је наведен у захтеву као лице одговорно за састављање финансијских извештаја, као и на регистровану мејл адресу конкретног обвезника.
  1. Упозорење за пружаоца рачуноводствених услуга који има регистровани прекид обављања делатности. Уколико пружалац рачуноводствене услуге уписан у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга има регистрован привремени прекид обављања делатности у надлежном статусном регистру, у оквиру захтева ће се појавити порука о наведеној чињеници и упозорење да ће Агенција о истом обавестити надлежне државне органе, ради предузимање мера из њихове надлежности.
  1. Промену рачуноводствене регулативе обвезник, од ове године, може захтевати подношењем Рекламације за измену података обвезника путем портала у оквиру апликације за Ажурирања евиденције, за разлику од претходне године када је промену регулативе тражио достављањем Посебног захтева обвезника у оквиру система за састављање и достављање финансијских и других извештаја, односно документације.