АПР податке својих регистара чини јавно доступним путем интернет претраживача (Google Chrome, Mozilla Firefox итд) или путем веб-сервиса. Сваки други начин приступа и неовлашћеног преузимања података (апликације, скрипте и други алати за преузимање и преглед података) биће онемогућен.

Агенција за привредне регистре омогућава свим заинтересованим лицима да путем јединственог линка „Претрага објављених финансијских извештаја састављених на 31.12.2021. и касније“, за конкретно правно лице односно предузетника могу да приступе јавно објављеном финансијском извештају тог лица који је сачињен на 31.12.2021. године и касније. Поред тога, путем тог линка могу извршити проверу података у Евиденцији обвезника финансијског извештавања за 2023. годину, као и да прате ток обраде захтева који су поднети у 2024. години.

Финансијским извештајима са датумом биланса пре 31.12.2021. године за све обвезнике, а који су јавно објављени у складу са Законом о рачуноводству (Закон), могуће је приступити путем линка Претрага објављених финансијских извештаја састављених пре 31.12.2021. године.

Претрага података се врши по матичном броју, пореском идентификационом броју (ПИБ) или по називу правног лица односно предузетника, с тим да синдикалне организације, приликом претраге, на место матичног броја уносе ПИБ.

Након уноса једног од наведених критеријума, приказују се статусни подаци обвезника на дан упита, као и линкови за приступ:

  • Евиденцији обвезника – где су приказани статусни подаци о обвезнику на датум биланса, актуелним законским заступницима и остали подаци о обвезнику који су од значаја за достављање извештаја за 2023. годину;
  • Листа примљених захтева са подацима о примљеном захтеву, његовом статусу, као и документима израђеним од стране Агенције (обавештења о утврђеним недостацима, као и дописи који се не објављују у делу Објављени финансијски извештаји);
  • Објављени финансијски извештаји- где су јавно објављени финансијски извештаји, независно од тога да ли су потпуни и рачунски тачни, као и документација прописана чланом 45. Закона, односно изјаве о неактивности, независно од њихове исправности;
  • Линк ка одговарајућем статусном регистру АПР-а путем којег се, након уноса одговарајућег матичног броја или пословног имена обвезника приступа подацима о том лицу у одговарајућем статусном регистру који се води у Агенцији;
  • Линк ка Посебном информационом систему Агенције којим се приступа систему Агенције.