O Евиденцији

Централна евиденција стварних власника почела је са радом дана 31. децембра 2018. године у Агенцији за привредне регистре, с намером да се подаци о стварним власницима правних лица и других субјеката регистрованих у Републици Србији учине расположивим, без препрека, надлежним органима, а све у циљу спречавања прања новца и финансирања тероризма. Централна евиденција је део система за борбу против прања новца и финансирања тероризма у Републици Србији.

Устројена је у складу са међународним стандардима који су саставни део Препорука 24. и 25. Радне групе за финансијску акцију (Financial Action Task Force - FATF) - међудржавног тела које поставља стандарде у области борбе против прања новца, финансирања тероризма и ширења оружја за масовно уништење. Степен усклађености система у Србији са тим стандардима проверава и оцењује Комитет Савета Европе MONEYVAL.

Релевантни прописи и други акти

Речник појмова

Централна евиденција је јавна, јединствена, централна, електронска база података о физичким лицима која су стварни власници Регистрованог субјекта.

Евидентирање је упис, промена или брисање података који су овим законом и другим прописима одређени као предмет евидентирања у Централној евиденцији.

Регистровани субјекти су правна лица и други облици организовања који имају обавезу евидентирања података о стварном власнику:

1) привредна друштва, осим јавних акционарских друштава;

2) задруге;

3) огранци страних привредних друштава;

4) пословна удружења и удружења, осим политичких странака, синдиката, спортских организација и удружења, цркава и верских заједница;

5) фондације и задужбине;

6) установe;

7) представништва страних привредних друштава, удружења, фондација и задужбина.

Привредна друштва и установе у којима је Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе једини члан, односно оснивач немају обавезу евидентирања стварног власника.

Стварни власник је

(1) физичко лице, које је посредно или непосредно ималац 25% или више удела, акција, права гласа или других права, на основу којих учествује у управљању Регистрованим субјектом, односно учествује у капиталу Регистрованог субјекта са 25% или више удела;

(2) физичко лице које посредно или непосредно има преовлађујући утицај на вођење послова и доношење одлука;

(3) физичко лице, које Регистрованом субјекту посредно обезбеди или обезбеђује средства и по том основу битно утиче на доношење одлука органа управљања Регистрованог субјекта приликом одлучивања о финансирању и пословању;

(4) физичко лице које је оснивач, повереник, заштитник, корисник ако је одређен, као и лице које има доминантан положај у управљању трастом, односно у другом лицу страног права;

(5) физичко лице које је регистровано за заступање задруга, удружења, фондација, задужбина и установа, ако овлашћено лице за заступање није пријавило друго физичко лице као стварног власника.

Основи евидентирања у Централну евиденцију су:

1) оснивање Регистрованог субјекта;

2) промена власничке структуре и чланова органа Регистрованог субјекта, као и друге промене на основу којих се може ценити испуњеност услова за стицање својства стварног власника Регистрованог субјекта.

Предмет евидентирања

Централна евиденција садржи следеће податке o стварном власнику Регистрованог субјекта:

1) за домаће физичко лице – лично име, јединствени матични број грађана и држава пребивалишта;

2) за странца – лично име, број пасоша и држава издавања и/или лични број за странца и/или број личне карте странца и земља издавања у складу са прописима којима се уређују услови за улазак, кретање и боравак странаца на територији Републике Србије, дан, месец, година и место рођења, држава пребивалишта и држављанство;

3) за избегла или прогнана лица – лично име, број легитимације, дан, месец, година и место рођења и држава боравишта;

4) основ за стицање својства стварног власника Регистрованог субјекта – према Правилнику о садржини Централне евиденције стварних власника („Сл. гласник РС”, бр. 94/18);

5) датум о евидентирању податка.

Централна евиденција садржи и следеће податке o Регистрованом субјекту који се преузимају из надлежних Регистара:

1) пословно име, односно назив;

2) адреса седишта;

3) датум уписа, промене или брисања податка;

4) матични број додељен од Републичког завода за статистику;

5) порески идентификациони број (ПИБ);

6) статус регистрованог субјекта (нпр. активан, у стечају, у ликвидацији, у принудној ликвидацији, брисан);

7) правна форма, односно облик организовања;

8) шифра претежне делатности, односно област остваривања циљева;

9) податак о заступнику;

10) физичко лице које је регистровано као члан органа;

11) основни (регистровани) капитал;

12) податке о члановима, односно оснивачима и проценту њиховог удела, oдносно броју и проценту њихових акција;

13) скраћено пословно име;

14) пословно име на страном језику;

15) скраћено пословно име на страном језику;

16) адресу за пријем поште;

17) адресу за пријем електронске поште;

18) бројеве рачуна у банкама;

19) контакт податке, ако су регистровани.