Централна евиденција обједињених процедура

Од 1. јануара 2016. године у оквиру Агенције за привредне регистре почела је са радом Централна евиденција обједињених процедура.

Оснивањем Централне евиденције обједињених процедура по први пут је успостављена јединствена, централна, јавна, електронска база података у којој су обједињени подаци о току сваког појединачног предмета, документација која је приложена и прибављена у поступцима које спроводе надлежни органи по захтевима у вези са изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката, укључујући одлуке и друга акта надлежних органа која настају у том поступку. 

Софтвер неопходан за рад Централне евиденције обједињених процедура развијен је у оквиру пројекта „Развој система електронског издавања грађевинских дозвола у региону југоисточне Европе“, а спроводи се у оквиру ГИЗ Отвореног регионалног фонда за модернизацију општинских услуга који финансирају владе Немачке и Швајцарске. Имплементациони партнер је Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД), а партнери су Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, Асоцијација јединица локалне самоуправе Републике Македоније (ЗЕЛС) и др.

Обједињена процедура представља скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова и обухвата: издавање локацијских услова, грађевинске дозволе, решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, измену аката која се прибављају у овој процедури, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију, као и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе.

Обједињена процедура, као нов поступак који омогућава ефикасније издавање дозвола и прибављање сагласности неопходних у поступку изградње, доградње и реконструкције објеката прописана је Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 132/2014), а почела је да се примењује од 1. марта 2015. године.

Од 1. јануара 2016. године сви захтеви у поступку обједињене процедуре подносе се искључиво електронским путем, преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре. За техничку и оперативну подршку корисничког система можете се обратити на адресу електронске поште: CEOP-APR@apr.gov.rs, као и на бројеве телефона: 011 635 97 99, 011 635 97 89.

Речник појмова

ЦЕНТРАЛНА ЕВИДЕНЦИЈА ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА (ЦЕОП) - јединствена, централна, јавна, електронска база података која се води у оквиру Агенције за привредне регистре и у којој су обједињени подаци о току сваког појединачног предмета, документација која је приложена и прибављена у поступцима које спроводе надлежни органи по захтевима у вези са изградњом, доградњом и реконструкцијом објеката, укључујући одлуке и друга акта надлежних органа који настају у том поступку. 

ЦЕНТРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (ЦИС) - информациони систем кроз који се спроводи обједињена процедура, коме се, ради подношења захтева, преузимања аката надлежних органа и претраживања, приступа преко интернет стране Агенције за привредне регистре.

РЕГИСТАР ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА - електронска база података коју води надлежни орган кроз Централни информациони систем, у којој су садржани подаци о току сваког појединачног предмета, акта која је надлежни орган издао у обједињеној процедури, као и документација приложена и прибављена у поступку обједињене процедуре.

НАДЛЕЖНИ ОРГАН - Министарство надлежно за послове грађевинарства, орган аутономне покрајине надлежан за послове грађевинарства, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе, у оквиру утврђених надлежности за издавање локацијских услова, односно грађевинске и употребне дозволе.

НАДЛЕЖНА СЛУЖБА - посебна организациона целина, у саставу надлежног органа (одсек, служба, одељење, управа и сл.), преко које надлежни орган спроводи обједињену процедуру.

РЕГИСТРАТОР ЦЕНТРАЛНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА - лице које води Централну евиденцију обједињених процедура.

РЕГИСТРАТОР РЕГИСТРА ОБЈЕДИЊЕНИХ ПРОЦЕДУРА - лице које је одређено да води регистар обједињених процедура, односно руководилац надлежне службе ако у надлежном органу није одређен Регистратор.

РУКОВОДИЛАЦ НАДЛЕЖНЕ СЛУЖБЕ - лице које надлежни орган именује, односно распореди на радно место руководиоца надлежне службе и које је одговорно за ефикасно спровођење обједињене процедуре.

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА - скуп поступака и активности које спроводи надлежни орган у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, издавање решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву завршетка израде темеља, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, обезбеђење прикључења на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, измену свих наведених аката, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање сагласности на техничку документацију и прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе.

ЗАХТЕВ - акт којим се покреће обједињена процедура, односно поједине фазе те процедуре.

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА - лице по чијем се захтеву покреће поступак обједињене процедуре, односно поједине фазе те процедуре.