Преузимање образаца и обавезног позива на број за уплату АПР накнаде

Наведени обрасци се са ове странице преузимају бесплатно, док се у Агенцији за привредне регистре преузимају уз накнаду од 120,00 динара која се уплаћује на рачун број: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

 

Регистрациона пријава за упис заложног права

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за упис заложног права - општи део
Упис - Прилог А1 - посебан део - Заложни поверилац
Упис - Прилог А2 - посебан део - Залогодавац
Упис - Прилог А3 - посебан део - Дужник
Упис - Прилог Б1 - посебан део - Потраживање које се обезбеђује заложним правом
Упис - Прилог В1 - посебан део - Покретна ствар која има регистарску ознаку/број
Упис - Прилог В2 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број
Упис - Прилог В3 - посебан део - Збир покретних ствари
Упис - Прилог В4 - посебан део - Покретна ствар одређена по врсти
Упис - Прилог В5 - посебан део - Уметнички предмет или драгоценост
Упис - Прилог В6 - посебан део - Остало
Упис - Прилог В7 - посебан део - Животиња као предмет залоге
Упис - Прилог В8 - посебан део - Право потраживања
Упис - Прилог В9 - посебан део - Удео у привредном друштву
Упис - Прилог В10 - посебан део - Друго имовинско право
Упис - Прилог Г1 - посебан део - Будући пољопривредни производи
Упис - Прилог Д1 - посебан део - Друго

Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованој залози

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за измену и/или допуну података- општи део
Измена и/или допуна - Прилог А1 - посебан део - Заложни поверилац
Измена и/или допуна - Прилог А2 - посебан део - Залогодавац
Измена и/или допуна - Прилог А3 - посебан део - Дужник
Измена и/или допуна - Прилог Б1 - посебан део - Потраживање које се обезбеђује заложним правом
Измена и/или допуна - Прилог В1 - посебан део - Покретна ствар која има регистарску ознаку/број
Измена и/или допуна - Прилог В2 - посебан део - Покретна ствар која нема регистарску ознаку/број
Измена и/или допуна - Прилог В3 - посебан део - Збир покретних ствари
Измена и/или допуна - Прилог В4 - посебан део - Покретна ствар одређена по врсти
Измена и/или допуна - Прилог В5 - посебан део - Уметнички предмет или драгоценост
Измена и/или допуна - Прилог В6 - посебан део - Остало
Измена и/или допуна - Прилог В7 - посебан део - Животиња као предмет залоге
Измена и/или допуна - Прилог В8 - посебан део - Право потраживања
Измена и/или допуна - Прилог В9 - посебан део - Удео у привредном друштву
Измена и/или допуна - Прилог В10 - посебан део - Друго имовинско право
Измена и/или допуна - Прилог Г1 - посебан део - Будући пољопривредни производи
Измена и/или допуна - Прилог Д1 - посебан део - Друго

Регистрациона пријава за упис забележбе

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за упис забележбе
Упис забележбе – Прилог А1 – Захтев за објављивање обавештења о намери повериоца да своје доспело потраживање намири из вредности предмета заложног права

Регистрациона пријава за брисање забележбе

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за брисање забележбе

Регистрациона пријава за брисање регистроване залоге

Назив Преузимање
Регистрациона пријава за брисање регистроване залоге

Захтев за објављивање документа

Назив Преузимање
Захтев за објављивање

Захтев за издавање извода/потврде из Регистра заложног права

Назив Преузимање
Захтев за издавање извода/потврде - општи део
Извод/потврда - Прилог А - посебан део
Извод/потврда - Прилог Б - посебан део

Остали обрасци

Назив Преузимање
Захтев за повраћај погрешно уплаћених средстава