Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра здравствених установа, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнада за усклађивање здравствене установе

Регистрација усклађивања здравствене установе се врши без плаћања накнаде за регистрационе пријаве поднете Агенцији до 12.01.2021. године.

Накнада за регистрацију усклађивања по регистрационим пријавама поднетим агенцији после 12.01.2021. године, износи 4.900,00 динара.

Накнадa за оснивање здравствене установе

Накнада за регистрацију оснивања износи 5.900,00 динара (4.900,00 динара за оснивање и 1.000,00 динара за регистрацију и објаву аката здравствене установе).

Накнада за промену података код здравствене установе

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о здравственој установи износи 2.800,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 2.800,00 динара увећава се за 1.400,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о здравственој установи износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа, под условом да се ради о промени која производи правно дејство од дана донете одлуке надлежног органа здравствене установе).

Накнада за регистрацију промене правне форме из приватне праксе у здравствену установу износи 5.900,00 динара (4.900,00 динара за оснивање и 1.000,00 динара за регистрацију и објаву аката здравствене установе).

Накнада за регистрацију статусне промене износи 5.500,00 динара по здравственој установи које учествује у статусној промени.

Накнаде у вези са огранком односно организационом јединицом (ОЈ) ван седишта

Накнада за регистрацију (упис) огранка/организационе јединице (ОЈ) ван седишта, износи 2.800,00 динара по огранку/ОЈ ван седишта.

Ако се уз упис огранка/ОЈ ван седишта, захтева регистрација још неких промена, накнада се рачуна тако што се за огранак/ОЈ ван седишта, плаћа накнада у висини од 2.800,00 динара, а за сваку додатну промену (која није упис огранка/ОЈ ван седишта), плаћа се по 1.400,00 динара по промени. На пример, накнада за упис једног огранка/ОЈ ван седишта и промену директора износи укупно 4.200,00 динара (2.800,00 + 1.400,00); накнада за упис два огранка/ОЈ ван седишта и промену седишта здравствене установе и директора износи укупно 8.400,00 динара (2.800,00 + 2.800,00 + 1.400,00 + 1.400,00).

Накнада за промену података о регистрованом огранку/ОЈ ван седишта, износи 2.800,00 динара. Код већ регистрованог огранка/ОЈ ван седишта, могу се променити назив, врста и делатност. Ако се ови подаци мењају у више регистрованих огранака/ОЈ ван седишта, накнада од 2.800,00 динара се увећава за 1.400,00 динара за сваки наредни огранак (невезано за број података који се мења у оквиру сваког појединчаног огранка).

Ако се мења адреса седишта огранка/ОЈ ван седишта, онда се врши брисање огранка/ОЈ ван седишта и регистрација новог огранка/ОЈ ван седишта и накнада износи 4.200,00 динара (2.800,00 + 1.400,00 динара).

Накнада за брисање огранка/ОЈ ван седишта износи 2.800,00 динара. Ако се брише више огранака/ОЈ ван седишта, за сваки наредни плаћа се додатна накнада од 1.400,00 динара по огранку.

Ако се истом пријавом тражи упис једног и брисање другог огранка/ОЈ ван седишта накнада износи 4.200,00 динара (2.800,00 + 1.400,00 динара).

Важно је имати у виду да се у свим наведеним случајевима примењују правила о неблаговремености пријаве за регистрацију, тако да, ако је одлука која представља основ за упис, промену или брисање огранка/ОЈ ван седишта, старија од 15 дана у моменту подношења пријаве, потребно је доставити и доказ о уплати додатне накнаде за неблаговременост у износу од 6.000,00 динара.

Накнадa за брисање здравствене установе из Регистра

Накнада за брисање здравствене установе из Регистра износи 3.000,00 динара.

Накнада за издавање извода, копија и потврда

Висина накнаде за издавање извода, копија и потврда износи:

 • за издавање извода о регистрованим подацима 1.700,00 динара;
 • за издавање извода о регистрованим подацима у електронској форми 850,00 динара - у припреми;
 • за издавање преписа решења 1.700,00 динара;
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара;
 • за издавање потврде да здравствена установа није регистрована у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је у складу са законом, предмет регистрације 1.000,00 динара;
 • за издавање потврде о правном следбеништву 1.500,00 динара по здравственој установи;
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 500,00 динара по податку;
 • за штампање регистрационе пријаве 120,00 динара.

Остале накнаде

Накнада за регистрацију других података о здравственој установи износи:

 • за резервацију назива 1.000,00 динара;
 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 2.800,00 динара.

Без накнаде

Контак подаци здравствене установе и подаци о адреси за пријем електронске поште, региструју се без накнаде.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97

4. Потврду о извршеној уплати накнаде оверену од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна АПР-а, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.