Регистар здравствених установа и Јединствену евиденцију субјеката у здравству, који су установљени Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019), води Агенција за привредне регистре као поверени посао.

Регистар здравствених установа почео је са радом 11. октобра 2020. године.

До почетка рада Регистра, здравствене установе су се регистровале у надлежним привредним судовима.

На поступак регистрације здравствених установа у Регистру здравствених установа који води Агенција за привредне регистре, примењују се следећи прописи (доступни на страници Прописи):

  • Закон о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019),
  • Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021),
  • Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење),
  • Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019),
  • Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/2002... 86/2019),
  • Закон о стечају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009... 95/2018),
  • Уредба о класификацији делатности,
  • Правилник о о ближој садржини Регистра здравствених установа и документацији потребној за регистрацију („Сл. гласник РС“, бр. 80/2019),
  • Правилник о додели ПИБ-а правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна АПР („Сл. гласник РС“, бр. 32/2009... 100/2016),
  • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа АПР („Сл. гласник РС“, бр. 119/2013... 91/2020, 11/2021 и 66/2021).

Регистар здравствених установа је електронска, централна, јавна база података о регистрованим здравственим установама које обављају здравствену делатност на основу решења здравственог односно фармацеутског инспектора о испуњености прописаних услова за обављање здравствене делатности.

Јединствену евиденцију субјеката у здравству чине обједињени подаци о здравственим установама и приватној пракси на територији Републике Србије.