Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра приведних субјеката-предузетници, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнада за оснивање предузетника

 • Висина накнаде за регистрацију оснивања предузетника износи 1.600,00 динара,
 • Висина накнаде за подношење електронске пријаве оснивања предузетника износи 1.500,00 динара.

Накнаде за промене података о предузетнику

 • Висина накнаде за регистрацију промене података о предузетнику износи 850,00 динара.
 • Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 850,00 динара увећава се за 450,00 динара по промени.

Накнаде у вези са издвојеним местима обављања делатности

 • Накнада зарегистрацију (упис) издвојеног места износи 850,00 динара по издвојеном месту.
 • Накнада за промену података о регистрованом издвојеном месту или брисање издвојеног места износи 850,00 динара.
 • Ако се истом пријавом тражи промена података или брисање код више издвојених места, накнада од 850,00 динара се увећава за 450,00 динара за свако наредно издвојено место у којем се мењају подаци или које се брише.
 • Ако се истом пријавом тражи упис издвојеног места (850,00 динара) и промена или брисање регистрованог издвојеног места (850,00 динара), накнада износи 1.700,00 динара.  
 • Ако се истом пријавом тражи упис издвојеног места и промена или брисање код више регистрованих издвојених места, износ накнаде од 1.700,00 динара се увећава за 450,00 динара за свако следеће издвојено место у којем се врши промена или се брише.
 • Ако се истом пријавом тражи промена која се не односи на издвојено место, нпр. промена седишта (850,00 динара), упис издвојеног места (850,00 динара), брисање издвојеног места (850,00 динара) и промена у регистрованом издвојеном месту (450,00 динара), укупан износ накнаде је 3.000,00 динара.

Накнада за брисање предузетника

 • Висина накнаде за брисање предузетника износи 1.300,00 динара.

Накнаде за издавање извода, копија и потврда

Висине накнада за издавање извода, преписа одлука (решења) и потврда износе:

 • за издавање извода о регистрованим или евидентираним подацима о субјекту регистрације у папирној форми 1.000,00 динара,
 • за издавање преписа одлуке регистратора (решења) у папирној форми 1.000,00 динара,
 • за издавање потврде да субјект регистрације није регистрован или евидентиран у Регистру или да Регистар или евиденција не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације или евидентирања у папирној форми 550,00 динара,
 • за издавање потврде о правном следбеништву у папирној форми 1.000,00 динара по предузетнику,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација или евиденција и историјски регистрованим или евидентираним подацима у папирној форми 550,00 динара по податку.

Остале накнаде

Накнаде за регистрацију других података о предузетнику износе:

 • за резервацију, пренос и обнову резервације назива 1.100,00 динара,
 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 850,00 динара,
 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада, накнада износи 1.900,00 динара,
 • за издавање потврде са подацима који су предмет регистрације и/или евиденције у регистрима, а за које није прописана посебна накнада, накнада износи 1.100,00 динара по упису за потврду у папирној форми,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за издавање других докумената 120,00 динара.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз пријаву доставља један од следећих доказа о уплати:

 1. Први примерак Налога за уплату издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Налог за пренос, издат од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.
 1. Извод пословног рачуна платиоца, који садржи:
 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.
 1. Потврду о извршеној уплати накнаде, издату од стране пружаоца платних услуга, која садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде, односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату по моделу 97, генерисан од стране Агенције.