Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра привредних субјеката-привредна друштва, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнаде за оснивање привредних друштава

Накнада за регистрацију оснивања привредног друштва, који се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре региструје у Регистар привредних субјеката, износи 4.900,00 динара. Приликом подношења регистрационе пријаве за оснивање привредног друштва (ОД, КД, ДОО и АД) уплаћује се и накнада за регистрацију и објављивање оснивачког акта у износу од 1.000,00 динара.

Накнада за оснивање једночланих и вишечланих ДОО електронским путем износи 4.500,00 динара.

Накнада за регистрацију оснивања огранка страног привредног друштва и представништва страног привредног друштва износи 4.900,00 динара.

Накнада за регистрацију огранка домаћег привредног друштва износи 2.800,00 динара по огранку.

Накнаде за промене података о привредним друштвима

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о привредном друштву, огранку страног привредног друштва и представништву страног привредног друштва, износи 2.800,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 2.800,00 динара увећава се за 1.400,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о привредном субјекту привредног субјекта из Регистра износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа). Промене које настају даном регистрације, као што су промена члана и повећање или смањење капитала не подлежу плаћању наканде за неблаговременост.

Накнада за упис и промену привредне делатности удружења износи 2.800,00 динара.

Накнада за регистрацију промене правне форме је 4.900,00 динара.

Накнада за регистрацију статусне промене износи 5.500,00 динара по привредном субјекту који учествује у статусној промени.

Накнаде за брисање привредних друштава

Висина накнаде за брисање привредног друштва износи 3.000,00 динара.

Накнаде за регистрацију/објављивање докумената

Висине накнада за регистрацију/објављивање докумената износе:

 • за регистрацију и објављивање оснивачког акта 1.000,00 динара,
 • за регистрацију и објављивање статута 1.000,00 динара,
 • за регистрацију и објављивање других докумената који се региструју и објављују у складу са законом 1.000,00 динара,
 • објављивање докумената који се објављују у складу са законом 700,00 динара.

Накнаде за издавање извода, копија и потврда

Висине накнада за издавање извода, копија и потврда износе:

 • за издавање извода о регистрованим подацима о привредном субјекту 1.700,00 динара,
 • за издавање извода о регистрованим подацима у електронској форми 850,00 динара - у припреми,
 • за издавање преписа решења 1.700,00 динара,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за издавање потврде да правно лице, огранак страног привредног друштва или представништво страног привредног друштва није регистрован/о у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 1000,00 динара,
 • за издавање потврде о правном следбеништву 1.500,00 динара по правном лицу,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 500,00 динара по податку.

Остале накнаде

Накнаде за регистрацију других података о привредном друштву износе:

 • за резервацију назива 1.000,00 динара,
 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 2.800,00 динара,
 • за регистрацију сувласништва на уделу и промене сувласништва, осим накнаде прописане у члану 3. Одлуке (2.800,00 динара) износ од 300,00 динара по сувласнику,
 • за штампање регистрационе пријаве 120,00 динара.

Без накнаде

Подаци о адреси за пријем електронске поште, контакт телефонима и интернет адреси привредног субјекта региструју се без накнаде.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97

4. Потврду о извршеној уплати накнаде оверену од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна АПР-а, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.