Које врсте привремених мера се уписују у Регистар?

У Регистар судских забрана се уписују подаци о привременим мерама донетим пре, у току или по окончању судског поступка, којима се забрањује отуђење и оптерећење покретних ствари, непокретности или стварних права на непокретностима.

Од када се води Регистар судских забрана?

Агенција за привредне регистре води Регистар судских забрана од 17. септембра 2011. године.

Где се могу наћи обрасци регистрационе пријаве за упис привремене мере у Регистар?

Обрасци регистрационе пријаве за упис привремене мере (измене и допуне и брисања, као и извода) су истакнути на Интернет страни Агенције за привредне регистре.

Шта је извод из Регистра?

Документ - јавна исправа, који садржи податке о одређеној привременој мери која је уписана у Регистар судских забрана (позитиван извод), или којим се потврђује да Регистар не садржи податке о забрани отуђења и оптерећења покретних или непокретних ствари, односно стварних права на непокретностима (негативан извод – потврда).

Како се долази до података о уписаној привременој мери?

Свако заинтересовано лице може доћи до података садржаних у Регистру судских забрана преко сајта Агенције или у току радног времена, у просторијама Агенције.

Да ли регистрациону пријаву може да поднесе пуномоћник?

Треће лице које је овлашћено за заступање (пуномоћник) може да поднесе регистрациону пријаву за упис. Пуномоћник мора уз регистрациону пријаву да достави пуномоћје за заступање. Уколико пуномоћник није адвокат, а пуномоћје даје физичко лице, такво пуномоћје мора бити оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

Ко плаћа трошкове уписа у Регистар?

Подносилац регистрационе пријаве сноси трошкове уписа у Регистар судских забрана. Извршни поверилац је дужан да без одлагања затражи упис у Регистар привремене мере забране отуђења и оптерећења покретних ствари, непокретности и стварних права на непокретностима извршног дужника, али то може бити и друго заинтересовано лице (правно или физичко). Накнада се плаћа у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Ко је извршни поверилац?

Лице чије се потраживање остварује у поступку извршења и обезбеђења је извршни поверилац.

Ко је извршни дужник?

Извршни дужник је лице према коме се остварује потраживање у поступку извршења и обезбеђења.

Како се покреће поступак уписа привремене мере у Регистар?

Поступак уписа привремене мере у Регистар се покреће подношењем регистрационе пријаве за упис. На основу решења којим се одређује привремена мера, извршни поверилац је дужан да без одлагања затражи упис у Регистар привремене мере забране отуђења и оптерећења покретних ствари, непокретности и стварних права на непокретностима извршног дужника.

Да ли се трећа лица могу позивати да нису знала да постоји привремена мера?

Од тренутка уписа сматра се да су трећа лица упозната са постојањем забране и нико се не може позивати да му подаци који су уписани у Регистар нису били познати. Претпоставља се да је купац покретне ствари која је предмет забране отуђења, односно оптерећења, која није уписана у Регистар, савестан, као и да је савестан купац непокретности која није уписана у катастар непокретности, ако забрана њеног отуђења, односно оптерећења, није уписана у Регистар.

Шта је правни основ за упис измене и допуне уписане привремене мере?

Решење (одлука) суда којом се продужава време трајања или мења одређена привремена мера.

Шта је правни основ за упис или брисање података из Регистра?

Решење о привременој мери којом је одређена забрана располагања, отуђења или оптерећења покретних ствари, непокретности и стварних права на непокретности, односно решење којим се укида привремена мера и сл.

Ко може да поднесе регистрациону пријаву за упис у Регистар?

Извршни поверилац је дужан да без одлагања затражи упис у Регистар привремене мере забране отуђења и оптерећења покретних ствари, непокретности и стварних права на непокретностима извршног дужника.

Колико траје привремена мера?

Судским решењем којим је одређена привремена мера истовремено се одређује и време трајања привремене мере. Време трајања привремене мере се може продужити под условом да се нису промениле околности под којима је та мера одређена.

Шта се обезбеђује привременом мером?

Привременом мером се може обезбедити новчано и неновчано потраживање.

Када се подноси регистрациона пријава за брисање?

Када суд донесе решење којим се укида привремена мера – обуставља поступак и укидају спроведене радње, односно када је време за које је одређена привремена мера истекло, а рок трајања исте није продужен, подноси се регистрациона пријава за брисање података о уписаној привременој мери.

Зашто је важан упис у Регистар?

Од тренутка уписа сматра се да су трећа лица упозната са постојањем забране и нико се не може позивати да му подаци који су уписани у Регистар нису били познати. Претпоставља се да је купац покретне ствари која је предмет забране отуђења, односно оптерећења, која није уписана у Регистар, савестан, као и да је савестан купац непокретности која није уписана у катастар непокретности, ако забрана њеног отуђења, односно оптерећења није уписана у Регистар

Шта је привремена мера?

Привремена мера је забрана предузимања одређених радњи или налог одређеном лицу да нешто учини, односно да се уздржи од одређеног чињења, а који имају за циљ обезбеђење новчаног или неновчаног потраживања извршног повериоца.

У Регистар судских забрана се уписују привремене мере донете пре, у току или по окончању судског поступка, којима се забрањује отуђење и оптерећење покретних или непокретних ствари, односно стварних права на непокретностима.

Колика је накнада у Регистру судских забрана?

Висина накнада прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Накнада за регистрацију података о привременим мерама донетим пре, у току или по окончању судског поступка, којима се забрањује отуђење и оптерећење покретних ствари, непокретности или стварних права на непокретности, износи 2.200,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи регистрација података за већи број субјеката, односно већи број покретних, односно непокретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну, односно непокретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 220,00 динара.

Накнада за регистрацију измене и /или допуне регистрованих података износи 2.200,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи регистрација нових података, промена или брисање регистрованих података за већи број субјеката, односно већи број покретних, односно непокретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну, односно непокретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 220,00 динара.

Накнада за брисање привремене мере износи 1.100,00 динара.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

Када се поступа по раније одбаченој пријави, у смислу члана 17. став 3. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре, плаћа се половина износа накнаде прописане за предметну регистрацију.

Накнада за издавање извода, потврда и копија докумената из Регистра износи:

 • за издавање извода који садрже све податке о привременој мери, према стању у тренутку издавања извода, 1.900,00 динара,
 • за издавање потврде да су подаци о конкретном субјекту или предмету садржани у Регистру, уз навођење броја под којим је тражени податак регистрован и основних података о предмету регистрације, 1.600,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара,
 • за издавање потврде о томе да Регистар не садржи податке о привременој мери забране отуђења и оптерећења на одређеној ствари, 1.100,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних, односно непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет, односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и потврде о раније регистрованим подацима, 1.100,00 динара по упису,
 • Ако се потврда издаје за већи број субјеката, покретних или непокретних ствари, при чему се истом потврђује да су одређени субјекти, покретне или непокретне ствари садржани у регистру, а неки нису, за издавање потврде плаћа се накнада од 1.600,00 динара, при чему, уколико се потврда издаје за већи број покретних или непокретних ствари, односно физичких или правних лица, за сваки следећи предмет односно субјект, прописани износ накнаде се увећава за 220,00 динара.
 • за издавање преписа одлуке регистратора за који није прописана посебна накнада, 1.900,00 динара,
 • за штампање регистрационе пријаве, 120,00 динара,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за давање регистрованих података у електронској форми који се обрађују по посебном захтеву корисника 35,00 динара по упису, за извештај који садржи до 50 уписа, односно за сваки наредни упис изнад 50 уписа, 10,00 динара по упису,
 • за издавање стандардизованих извештаја са унапред дефинисаном структуром података, 10.000,00 динара по извештају, а за извештаје који садрже податке из појединачних уписа 5,00 динара по упису,
 • за достављање збирних (статистичких) података садржаних у Регистру, обрађених по посебном захтеву корисника, накнада се обрачунава према броју података и износи:

(1) од 1 до 10 података, 500,00 динара;

(2) од 11 до 100 података, 50,00 динара по податку;

(3) од 101 до 200 података, 40,00 динара по податку;

(4) од 201 до 300 података, 30,00 динара по податку;

(5) преко 300 података, 20,00 динара по податку.

Накнада се увећава према нивоу обраде из захтева корисника за 20% за сваки следећи ниво, односно атрибут по коме се врши упит у одговарајући регистар, односно базу података.

Да ли одлука о одређивању привремене мере мора да има клаузулу правноснажности?

Не мора. Решење којим се одређује привремена мера има правно дејство правноснажног решења о извршењу.

Да ли странка о позитивно решеној регистрационој пријави за упис привремене мере добија писмени отправак одлуке?

Сходно члану 465. Закона о извршењу и обезбеђењу, регистровани подаци се објављују на интернет страни Регистра, а подносиоцу се доставља писмени отправак одлуке Регистратора на захтев и на начин који је наведен у општем делу регистрационе пријаве.