АПР податке својих регистара чини јавно доступним путем интернет претраживача (Google Chrome, Mozilla Firefox итд) или путем веб-сервиса. Сваки други начин приступа и неовлашћеног преузимања података (апликације, скрипте и други алати за преузимање и преглед података) биће онемогућен.

Преко интернет стране Агенције за привредне регистре објављују се и доступни су за претраживање подаци о привременим мерама забране отуђења и оптерећења које су регистроване по захтеву поверилаца. База података Регистра судских забрана се пуни поступно, сразмерно динамици подношења пријава за регистрацију.

Остала претраживања

Упутство за претраживање података садржаних у Регистру судских забрана

Претраживање података који су уписани у Регистар судских забрана врши се по четири основна критеријума, и то:

 • субјектима;
 • имовини у односу на коју је одређена привремена мера;
 • броју судске одлуке о привременој мери и
 • броју под којим је заведена регистрациона пријава за упис привремене мере у Регистру (СЗ. бр.).

Претаживање по субјектима

Ако се претраживање врши по извршном дужнику, у зависности од тога да ли је у питању физичко или правно лице или државни орган, страно или домаће лице, критеријуми за претраживање су различити:

 • за домаће физичко лице, уносе се подаци о имену и презимену и/или јединствени матични број грађана (ЈМБГ);
 • за страно физичко лице, уносе се подаци о имену и презимену и/или броју пасоша;
 • за домаће правно лице, уносе се подаци о пословном имену и/или матичном броју;
 • за страно правно лице, уносе се подаци о пословном имену и/или ознака под којом се води у страном регистру привредних субјеката и називу регистра;
 • за државни орган, бира се назив државног органа из падајуће листе државних органа;
 • за предузетника, уносе се подаци о називу предузетника и/или матичном броју.

Напомена:

Када се претраживање врши по извршном дужнику, препорука је да се претраживање увек изврши и по матичном броју, односно ЈМБГ извршног дужника, у зависности од тога да ли је у питању домаће: правно лице, предузетник или физичко лице.

Претраживање података по имовини у односу на коју је одређена привремена мера

Ако се претраживање врши по подацима о имовини у односу на коју је одређена привремена мера, критеријуми за претрагу зависе од врсте имовине.

НАПОМЕНА: Када се претраживање података врши према имовини у односу на коју је одређена привремена мера, пожељно је извршити и претраживање по извршном дужнику.

Напомињемо да се подаци о предметима забране уносе на основу судских одлука којима су привремене мере одређене.

Подаци којима је ближе одређен предмет забране у Регистру судских забрана одговарају подацима који су наведени у изреци конкретне одлуке, од чије прецизности директно зависи потпуност регистрованих података, као и резултати које је могуће добити претраживањем.

 • Када је предмет забране непокретност или стварно право на непокретности критеријуми су следећи:

- број катастарске парцеле;

- општина;

- место;

- катастарска општина;

- улица;

- кућни број или ознака;

- број стана/пословног простора/гараже.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

*Претраживање објеката је потребно извршити посебно према подацима о броју катастарске парцеле и називу катастарске општине, а посебно према адреси (место, улица и кућни број).

 • Када је предмет забране покретна ствар критеријуми су следећи:
 • предмет који има регистрациони број:

- регистарска ознака/број;

- марка;

- тип/модел;

- број шасије (уколико постоји);

- број мотора.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

*Податке о покретним стварима према којима се врши претраживање потребно је унети у изворном облику.

 • предмет који нема регистрациони број:

- марка;

- тип/модел;

- производна ознака/серијски број.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

*Податке о покретним стварима према којима се врши претраживање потребно је унети у изворном облику.

 • покретна ствар одређена по врсти/збир покретних ствари:

- назив/врста;

- марка;

- тип/класа.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

*Податке о покретним стварима према којима се врши претраживање потребно је унети у изворном облику.

 • уметнички предмет или драгоценост:

- врста/назив;

- аутор/произвођач.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

*Податке о покретним стварима према којима се врши претраживање потребно је унети у изворном облику.

 • животиња:

- ближе одређење;

- врста.

Критеријуме је могуће навести појединачно или кумулативно.

*Податке о покретним стварима према којима се врши претраживање потребно је унети у изворном облику.

Напомена:

Уколико је привремена мера одређена на целокупној имовини извршног дужника претраживање даје резултате уколико се врши по подацима за извршног дужника.

Претраживање по броју судске одлуке о привременој мери

Ако се претраживање врши по судском броју одлуке којом је одређена или укинута привремена мера, критеријуми за претраживање су:

 • назив суда;
 • број под којим је судска одлука донета.

Критеријуме је потребно навести кумулативно.

*Уколико се суд који је донео одлуку не налази на понуђеној листи, претраживање се може извршити по броју решења о привременој мери.

**Подаци ознака/број одлуке се могу унети делимично или у целини у изворном облику

Претраживање по броју под којим је заведена регистрациона пријава за упис привремене мере у Регистру (СЗ. бр.)

Претраживање се врши према броју под којим је заведена конкретна регистрациона пријава. Формат уноса броја је хххх/хххх без додатака –х.

Објављеном документу се приступа кликом на одговарајући линк у табели, а комплетном прегледу регистрованих података и свим објављеним документима кликом на основни СЗ. број под којим су подаци о привременој мери регистровани.