Уколико постоји потреба да се исти документ користи у већем броју поступака регистрације, заинтересована лица се могу обратити Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње захтевом за депоновање докумената. Предмет депоновања могу бити пуномоћја, изводи из надлежних регистара за правна лица која се не региструју у Агенцији за привредне регистре, као и друга документација а сва достављена писмена морају бити у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији. 

Пуномоћја која су депонована важе до истека рока којим је властодавац ограничио заступање овлашћеног лица, односно до његовог опозива или отказа, у складу са законом.

Изводи који се издају од стране органа надлежних за регистрацију правних лица (регистара, судова, и сл.), како страних, тако и домаћих, а за чију регистрацију није надлежна Агенција за привредне регистре, односно други одговарајући документи из којих се са сигурношћу могу утврдити подаци о субјекту из уговора о финансирању пољопривредне производње  - повериоцу и дужнику, након депоновања, правно су важећа пред Регистром уговора о финансирању пољопривредне производње у периоду од годину дана од датума њиховог издавања, због евентуалних статусних и других промена које су од значаја за поступак регистрације. 

Стране исправе морају бити легализоване у складу са Законом о легализацији исправа у међународном промету (,,Сл. лист СФРЈ“ број 6/73 и ,,Сл. лист СЦГ“ број 1/03-Уставна повеља), уколико држава у којој је то писмено издато или сачињено није потписник Хашке Конвенције о укидању потребе легализације  страних јавних исправа, поптисане у Хагу 05.10.1961. године (,,Сл.лист СФРЈ“ – Додатак Међународни уговори и други споразуми број 10/1962) или потписник билателарног уговора о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације са Републиком Србијом.

„Пуна легализација“ се захтева ако земља која на чијој територији је издата јавна исправа није потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа и када са нашом земљом нема закључен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације.  Ако је земља потписница Хашке конвенције, страна јавна исправа мора садржати „Apostille“. У случају када  са земљом,  на чијој територији је издата предметна јавна исправа, Република Србија има потврђен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације није потребна ни легализација, као ни печат „Apostille“.

Више информација о потписницама Хашке конвенције и земљама са којима Република Србија има потврђене билатералне уговоре о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације можете пронаћи овде.

Уз документ сачињен на страном језику обавезно се прилаже превод сачињен од стране овлашћеног судског тумача.

Напомена: За депоновање докумената не плаћа се накнада.