Kада је обвезник вођење пословних књига и састављање финансијских извештаја уговором поверио правном лицу, односно предузетнику у смислу члана 16. став 1. Закона о рачуноводству, то лице мора бити уписано Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, да би достављени финансијски извештај био јавно објављен као потпун и рачунски тачан.

Ванредни финансијски извештај

Ванредни финансијски извештај (ВФИ) се саставља у случајевима статусних промена, отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка ликвидације над правним лицем, и то са стањем на дан који претходи дану уписа статусне промене, дану отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка ликвидације. Ванредни финансијски извештај се саставља и у случајевима брисања огранка страног правног лица, односно предузетника који воде двојно књиговодство.

У случају статусне промене припајања, ВФИ саставља правно лице које престаје са пословањем.

У случају статусне промене издвајања, правно лице које наставља да постоји након статусне промене, нема обавезу састављања ВФИ, у складу са Мишљењем Министарства финансија бр: 011-00-000125/2020-16, од 17.01.2020. године.

Обустава поступка стечаја, односно привремени прекид обављања делатности од стране предузетника, не представљају основ за састављање ВФИ, у складу са Законом о рачуноводству.

Правна лица, односно предузетници су дужни да ВФИ доставе Агенцији, ради јавног објављивања, у року од 60 дана од датума биланса. По истеку законског рока, обвезници могу доставити тај извештај најкасније до истека наредне године у односу на годину у којој је настао основ за његово састављање.

Наведени извештај, обвезници достављају путем захтева „Ванредни финансијски извештај“.

Садржина захтева

У оквиру захтева „Ванредни финансијски извештај“, правна лица и предузетници достављају ВФИ на обрасцима прописаним подзаконским актима за конкретну врсту обвезника и исти чине обрасци:

  • Биланс стања,
  • Биланс успеха.

Обвезници не достављају документацију уз ванредни финансијски извештај. Међутим, одређена документа могу бити релевантна за поступак обраде и јавног објављивања конкретног захтева, као на пример:

  • доказ о уплати накнаде - доставља се уколико до момента потписивања захтева није идентификована уплата;
  • извод из надлежног регистра - достављају обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, као доказ о статусној или другој промени, која представља основ за састављање ВФИ.

Начин достављања

Ванредни финансијски извештај доставља се применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), у електронском облику, одабиром одговарајућег захтева, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање ванредног финансијског извештаја.

Уколико ВФИ, односно захтев није потписан од стране законског заступника (нпр. потписан је од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.) исти се враћа обвезнику електронским путем, ради исправног потписивања.

За обвезнике код којих је законски заступник ограничен супотписом, неопходно је да сам захтев буде потписан квалификованим електронским потписима законског заступника и супотписника. Изузетно, уколико супотписник нема квалификовани електронски сертификат, у оквиру захтева је неопходно доставити сагласност супотписника на садржину захтева којим је достављен финансијски извештај.

Само изузетно, уколико постоје објективне околности које спречавају супотписника да обезбеди квалификовани електронски сертификат (нпр. супотписник је странац који није у могућности да дође у Републику Србију), прихватиће се сагласност супотписника са садржином захтева којим је достављен финансијски извештај, издата у папирном облику. У том случају, поред поменуте сагласности, у оквиру захтева неопходно је доставити образложење супотписника о отежавајућим околностима због чега није потписао захтев својим квалификованим електронским потписом. Подсећамо да у овим ситуацијама, документа која доноси законски заступник треба да буду својеручно потписана од стране тог лица и супотписника, а потом верификована квалификованим електронским потписом законског заступника.

Да би се избегли проблеми у вези са применом квалификованог електронског потписа, захтеви и документација који се достављају Агенцији морају бити потписани путем посебне бесплатне апликације Агенције (NexU-APR апликација) или путем апликација које обезбеђују потпис у клауду. На страници „Услуге - Сервис деск – техничка подршка еСервисима - Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела, односно упутство за потписивање преко сертификата у клауду.

Накнада

За обраду и јавно објављивање ВФИ потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. У случају достављања извештаја након законског рока, накнада се увећава за накнаду за неблаговремено достављање истог у износу од 3.000 РСД. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику су обезбеђене у ПИС ФИ Агенције и приказане на линку „Статус наплате захтева/Инструкција за плаћање“.

Обрада и јавно објављивање

У случају да достављени захтев „Ванредни финансијски извештај“ има мањкавости, обавештење о утврђеним недостацима се објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја (Регистра) и истог дана се обвезнику доставља информација о томе на мејл адресу која је унета за законског заступника у захтев и адресу лица које је креирало кориснички налог. Утврђене недостатке, обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења. У супротном, ВФИ неће бити уписан у Регистар и јавно објављен као потпун и рачунски тачан.

Уколико се у поступку обраде утврди да је у захтеву као лице одговорно за састављање финансијског извештаја обележен „пружалац рачуноводствене услуге“, а притом то правно лице или предузетник нису уписани у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга, Агенција не израђује обавештење о недостацима, већ одмах по пријему захтева јавно објављује информацију да извештај није састављен на начин прописан Законом и да не може бити јавно објављен. На исти начин ће се поступити и у случајевима када ВФИ буде достављен у папирном облику, када ће Агенција само јавно објавити информацију да је тај извештај достављен супротно Закону. У наведеним случајевима обвезнику се доставља и допис о немогућности обраде ВФИ.

Потпун и рачунски тачан ВФИ се уписује у Регистар и јавно објављује на интернет страници Агенције, као такав, заједно са потврдом о јавном објављивању. Након тога, обвезници могу поднети захтев за замену ВФИ.

Уколико се ВФИ јавно објави као непотпун и рачунски нетачан или се објави информација да извештај није јавно објављен услед неплаћене накнаде за обраду и јавно објављивање, чињенице да пружалац рачуноводствeне услуге обвезнику није уписан у Регистар пружалаца рачуноводствених услуга или услед достављања истог у папирној форми, обвезник има могућност да креира и поднесе нов захтев путем којег ће доставити ВФИ.