Ванредни финансијски извештај (ВФИ) се саставља у случајевима статусних промена, отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка ликвидације над правним лицем, и то са стањем на дан који претходи дану уписа статусне промене, дану отварања, односно закључења стечајног поступка или покретања, односно закључења поступка ликвидације. Ванредни финансијски извештај се саставља и у случајевима брисања огранка страног правног лица, односно предузетника који воде двојно књиговодство.

У случају статусне промене припајања, ВФИ саставља правно лице које престаје са пословањем.

У случају статусне промене издвајања, правно лице које наставља да постоји након статусне промене, нема обавезу састављања ВФИ, у складу са Мишљењем Министарства финансија бр: 011-00-000125/2020-16, од 17.01.2020. године.

Обустава поступка стечаја, односно привремени прекид обављања делатности од стране предузетника, не представљају основ за састављање ВФИ, у складу са Законом о рачуноводству.

Правна лица, односно предузетници су дужни да ВФИ доставе Агенцији, ради јавног објављивања, у року од 60 дана од датума биланса. По истеку законског рока, обвезници могу доставити тај извештај најкасније до истека наредне године у односу на годину у којој је настао основ за његово састављање.

Наведени извештај, обвезници достављају путем захтева „Ванредни финансијски извештај“.

Садржина захтева

У оквиру захтева „Ванредни финансијски извештај“, правна лица и предузетници достављају ВФИ на обрасцима прописаним подзаконским актима за конкретну врсту обвезника и исти чине обрасци:

  • Биланс стања,
  • Биланс успеха.

Обвезници не достављају документацију уз ванредни финансијски извештај. Међутим, одређена документа могу бити релевантна за поступак обраде и јавног објављивања конкретног захтева, као на пример:

  • доказ о уплати накнаде - доставља се уколико до момента потписивања захтева није идентификована уплата;
  • извод из надлежног регистра - достављају обвезници који се не региструју у регистрима које води Агенција, као доказ о статусној или другој промени, која представља основ за састављање ВФИ.

Начин достављања

Ванредни финансијски извештај доставља се применом Посебног информационог система Агенције (ПИС ФИ Агенције), у електронском облику, одабиром одговарајућег захтева, потписан квалификованим електронским потписом законског заступника, на начин описан у Корисничком упутству за достављање ванредног финансијског извештаја.

Обвезници који достављају ВФИ састављен на дан 31.12.2021. године и касније, систему приступају путем линка Финансијски извештаји-ПОЧЕВ ОД 31.12.2021.
Обвезници који ВФИ састављају са датумом пре 31.12.2021. године, систему приступају путем линка Финансијски извештаји-ПРЕ 31.12.2021.

Уколико ВФИ, односно захтев није потписан од стране законског заступника (нпр. потписан је од стране рачуновође или другог лица на основу пуномоћја које је издао законски заступник и сл.) исти се враћа обвезнику електронским путем, ради исправног потписивања.

Да би избегли проблеме у вези са применом квалификованог електронског потписа, Агенција је обвезницима омогућила да коришћењем одговарајуће NexU-APR апликације изврше потписивање захтева и извештаја, а у циљу избегавања проблема у вези са применом квалификованог електронског потписа. На страници „Услуге -Сервис деск – техничка подршка еСервисима-Информације и техничка упутства” објављена су техничка упутства за инсталацију NexU-APR апликације и упутства за електронско потписивање сертификатима различитих сертификационих тела.

У случајевима када ВФИ буде достављен у папирном облику, Агенција исти неће обрадити нити јавно објавити на својој интернет страници, већ ће јавно објавити информацију о томе и обвезнику доставити допис да је предметни извештај достављен супротно Закону.

Накнада

За обраду и јавно објављивање ВФИ потребно је платити накнаду у складу са Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. У случају достављања извештаја након законског рока, накнада се увећава за накнаду за неблаговремено достављање истог у износу од 3.000 РСД. Инструкције за плаћање накнаде, као и праћење статуса накнаде, обвезнику су обезбеђене у ПИС ФИ Агенције и приказане на линку „Статус наплате захтева/Инструкција за плаћање“.

Обрада и јавно објављивање

У случају да достављени захтев „Ванредни финансијски извештај“ има мањкавости, обавештење о утврђеним недостацима се објављује на интернет страници Агенције у оквиру Регистра финансијских извештаја (Регистра) и истог дана се обвезнику доставља информација о томе на мејл адресу која је унета за законског заступника у захтев и адресу лица које је креирало кориснички налог. Утврђене недостатке, обвезник треба да отклони најкасније у року од 30 дана од дана објављивања обавештења. У супротном, ВФИ неће бити уписан у Регистар и јавно објављен као потпун и рачунски тачан.

Потпун и рачунски тачан ВФИ се уписује у Регистар и јавно објављује на интернет страници Агенције, као такав, заједно са потврдом о јавном објављивању. Након тога, обвезници могу поднети захтев за замену ВФИ.

Уколико се ВФИ јавно објави као непотпун и рачунски нетачан или се објави информација да извештај није јавно објављен услед неплаћене накнаде за обраду и јавно објављивање или услед достављања истог супротно Закону (у папирној форми), обвезник има могућност да достави "нов“ ВФИ.