Обрасци извештаја и захтева уграђени су у Посебни информациони систем Агенције за све врсте извештаја и исти се НЕ ДОСТАВЉАЈУ у папирном облику.

Обрасци извештаја

На основу Законa о рачуноводству (Закон), надлежна регулаторна тела донела су одговарајућа подзаконска акта, којима се уређује садржина и форма образаца финансијских извештаја и Статистичког извештаја, за потребе јединственог информисања и статистичке обраде:

I МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА за: 

  1. Привредна друштва задруге и предузетнике:
  1. Друга правна лица:

II НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ за

III КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ за: 

Обрасци захтева

На основу Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја, регистратор je прописao обрасце захтева за јавно објављивање финансијских извештаја и Статистичког извештаја, односно документације која се доставља уз годишње финансијске извештаје: