Регистрациона пријава за измену и/или допуну података о регистрованом уговору о финансијском лизингу налази се у одељку „Обрасци” и  састоји се од:

 • општег дела (страна 1 до 4),
 • посебног дела (прилози А1 до А4, Б1 до Б6 и В1).

Приликом подношења регистрационе пријаве за измену и/или допуну података о регистрованом уговору о финансијском лизингу обавезно се подноси општи део пријаве (страна 1 до 4), као и одговарајући прилог у зависности од врсте измене и/или допуне која се пријављује за регистрацију, и то:

 • за субјекте у послу финансијског лизинга и остале субјекте (прилог А1 до А4),
 • за предмете лизинга (прилог Б1 до Б6),
 • за податке о уговору о финансијском лизингу (прилог В1).

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ ЗА ИЗМЕНУ И/ИЛИ ДОПУНУ ПОДАТАКА О РЕГИСТРОВАНОМ УГОВОРУ О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ

Регистрациону пријаву за измену и/или допуну података о регистрованом уговору о финансијском лизингу могу поднети:

 • давалац лизинга, и
 • прималац лизинга, ако је то одређено уговором о финансијском лизингу.

Уколико је подносилац правно лице, пријаву потписује законски заступник привредног друштва или другог правног лица, заступник, који је актом или одлуком надлежног органа друштва овлашћен да заступа друштво и прокуриста.

Пријаву може поднети и друго овлашћено лице, односно пуномоћник, при чему се уз регистрациону пријаву обавезно прилаже и овлашћење, односно пуномоћје за заступање. Прокуриста не може пренети овлашћење за заступање на друго лице.

Уколико је подносилац физичко лице, а пријаву подноси преко пуномоћника који није адвокат, уз пријаву се мора доставити пуномоћје оверено од стране органа надлежног за оверу потписа.

Поред даваоца лизинга и примаоца лизинга, пријаву може поднети и заинтересовано лице, тј. лице које има одређени правни интерес да се, подаци чију регистрацију тражи, региструју или бришу из Регистра. Заинтересовано лице треба да достави одговарајући доказ из кога јасно произилази то његово својство.

ОПШТИ ДЕО ПРИЈАВЕ

Страна 1 - Подаци о подносиоцу пријаве

Уколико подносилац пријаве подноси пријаву непосредно у Агенцији неопходно је да на пријави назначи да ли захтева да му се изда потврда о поднетој пријави.

Уколико се  регистрационом пријавом поступа по раније  одбаченој пријави, на пријави се обавезно уписује број решења којим је раније поднета пријава одбачена.

Подносилац пријаве обавезно означава број под којим је уговор о финансијском лизингу (чији се подаци мењају и/или допуњују), регистрован у Регистру финансијског лизинга.

У рубрици Подаци о подносиоцу пријаве потребно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о подносиоцу пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице, попуњава се поље на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или државни орган, попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за домаће физичко лице се наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је подносилац пријаве страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта;
 • за домаће правно лице или државни орган, наводи се пословно име/назив, матични број, место и држава седишта, адреса седишта (улица и број), а уколико је подносилац пријаве страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра, место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Уколико је подносилац регистрационе пријаве физичко лице, прва страна пријаве треба да буде снабдевена потписом физичког лица или потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Уколико је подносилац регистрационе пријаве правно лице, прва страна мора бити снабдевена печатом и потписом овлашћеног лица. Уколико пријаву подноси пуномоћник правног лица, пријава мора бити снабдевена потписом пуномоћника, а ако је пуномоћник адвокат и његовим печатом.

Од 1. октобра 2018, привредни субјекти немају обавезу да употребљавају печат у пословним писмима и другим документима (члан 25. Закона о привредним друштвима „Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021).

Уколико регистрациону пријаву подноси пуномоћник који је своје пуномоћје депоновао у Агенцији за привредне регистре, неопходно је означити број под којим је пуномоћје депоновано.

На пријави се обавезно означава својство потписника пријаве, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива (давалац лизинга лично, пуномоћник/заступник даваоца лизинга, прималац лизинга лично, пуномоћник/заступник примаоца лизинга). Уколико се пријава подноси преко пуномоћника или заступника, потребно је навести његово име и презиме и својство у за то предвиђена поља.

Страна 2 - Начин достављања одлуке регистратора и приложена документација

Достављање писменог отправка одлуке регистратора врши се само на изричит захтев подносиоца пријаве. Ово значи да подносилац у пријави мора да захтева достављање одлуке регистратора и да одабере један од понуђених начина доставе. Уколико ово не учини, писмени отправак одлуке регистратора неће бити достављен, а подносилац ће са садржином одлуке моћи да се упозна преко интернет стране Агенције за привредне регистре, Регистра финансијског лизинга.

У пољу Документација која се прилаже уз пријаву, неопходно је навести појединачно сваки документ који се прилаже уз регистрациону пријаву, укључујући и доказ о уплати.

Страна 3 - Подносилац пријаве тражи измену и/или допуну података који се односе на: 

На овој страни пријаве подносилац треба да назначи одговарајуће поље поред прилога који се доставља уз општи део обрасца, односно да ли тражи измену и/или допуну података који се односи на субјекте у послу финансијског лизинга, предмет лизинга или податке о уговору о финансијском лизингу.

Уколико се тражи измена и/или допуна података који се односе на субјекте у послу финансијског лизинга, неопходно је доставити одговарајући прилог (А1-А4), и обавезно назначити да ли се уписани податак мења, додаје већ уписаном податку или се брише.  

Уколико се тражи измена и/или допуна података који се односе на предмете лизинга, неопходно је доставити одговарајући прилог (Б1-Б6), и обавезно назначити да ли се уписани податак мења, додаје већ уписаном податку или се брише.   

Уколико се тражи измена и/или допуна податка о уговору о финансијском лизингу, неопходно је доставити одговарајући прилог (В1), и обавезно назначити да ли се уписани податак мења, додаје већ уписаном податку или се брише.   

Страна 4 - Прилози уз општи део обрасца

Уз регистрациону пријаву обавезно се доставља уредно попуњен одговарајући прилог у зависности од врсте измене и/или допуне која се пријављује за регистрацију.

На страни 4 пријаве, потребно је означити одговарајуће поље поред прилога који се доставља уз општи део обрасца.

ПОСЕБАН ДЕО ПРИЈАВЕ

Уколико се тражи измена и/или допуна података који се односе на субјекте, неопходно је користити одговарајући прилог, и то:

 • Прилог А1, за даваоца лизинга;
 • Прилог А2, за примаоца лизинга;
 • Прилог А3, за испоручиоца предмета лизинга;
 • Прилог А4, за корисника предмета лизинга.

Уколико се тражи измена и/или допуна података већег броја субјеката, користи се одговарајући број прилога А1 (за даваоце лизинга), А2 (за примаоце лизинга) и А3 (за испоручиоце предмета лизинга), и А4 (за кориснике предмета лизинга).

Прилог А1 попуњава се уколико се измена и/или допуна подaтака односи на даваоца лизинга.      

На странама обрасца са подацима о примаоцу лизинга (Прилог А2), испоручиоцу предмета лизинга (Прилог А3) и кориснику предмета лизинга (Прилог А4) обавезно је означити одговарајуће поље које се односи на опште податке о субјекту о коме се дају подаци, тако што се штиклира поље испред одговарајућег назива. Ако је у питању физичко лице попуњавају се поља на левој страни обрасца, а ако је у питању правно лице или се као прималац лизинга појављује државни орган попуњавају се поља на десној страни обрасца, и то:

 • за домаће физичко лице обавезно се наводи име, презиме, матични број, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта, а ако је прималац лизинга, испоручилац предмета лизинга  или корисник предмета лизинга страно физичко лице, обавезно се наводи име, презиме, број пасоша, држава издавања, место и држава пребивалишта, улица и број пребивалишта, односно боравишта;
 • за домаће правно лице или државни орган, наводи се пословно име/назив, матични број, место и држава седишта, адреса седишта (улица и број), а уколико је прималац лизинга, испоручилац предмета лизинга или корисник предмета лизинга страно правно лице, наводи се пословно име, ознака под којом се води у страном регистру, назив тог регистра, место и држава седишта и адреса седишта (улица и број).

Прилози Б1 – Б6 се користе уколико се тражи измена и/или допуна података који се односе на предмет лизинга. У зависности од врсте ствари која је предмет измене и/или допуне, попуњава се одговарајући прилог.

Уколико се тражи измена и/или допуна за више покретних ствари или непокретности, за сваку покретну ствар или непокретност који су предмет лизинга неопходно је доставити уредно попуњен одговарајући прилог. 

Подаци који се наводе у пријави морају бити истоветни подацима који се налазе у документацији која је уз њу приложена.

Прилог Б1 се попуњава уколико је предмет лизинга покретна ствар која има регистарску ознаку/број. У пољу „Врста покретне ствари која има регистарску ознаку/број” потребно је означити о којој врсти ствари се ради, штиклирањем одговарајућег поља. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог Б1а се попуњава уколико је предмет лизинга покретна ствар која има регистарску ознаку/број, а у питању је ваздухоплов. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог Б2 се попуњава уколико је предмет лизинга покретна ствар која нема регистарску ознаку/број, а у питању је машина или опрема. Штиклирањем потребно је означити врсту покретне ствари која је предмет лизинга, у зависности од тога да ли је у питању грађевинска опрема и машине, пољопривредна опрема и машине, производна опрема и машине, медицинска опрема и машине, ИТ опрема, апарати за домаћинство, бела техника или остале машине и опрема. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог Б3 се попуњава уколико је предмет лизинга остало, односно покретна ствар која не одговара опису предмета лизинга у прилозима од Б1 до Б3. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог Б4 се попуњава уколико је предмет лизинга уметнички предмет или драгоценост. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог Б5 се попуњава уколико је предмет лизинга непокретност - земљиште. У пољу „Врста земљишта”, потребно је означити врсту земљишта, штиклирањем одговарајућег поља, у зависности од тога да ли је у питању пољопривредно земљиште, шумско земљиште, грађевинско земљиште или друге врсте земљишта. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

Прилог Б6 се попуњава уколико је предмет лизинга непокретност - објекат. У пољу „Врста објекта”, потребно је означити врсту објекта, штиклирањем одговарајућег поља. Податке је потребно дати што детаљније, уношењем података у одговарајућа поља.

У поље „Напомене”, на страни Прилог Б1, Прилог Б2, Прилог Б3 и Прилог Б4, могу се унети сви остали подаци о предмету лизинга који су релевантни за регистрацију измене и/или допуне података који се односе на покретну ствар, која је предмет лизинга.

У пољу „Додатни опис”, на страни Прилог Б5 и Прилог Б6, могу се навести и други релевантни подаци којима се ближе описује непокретност (земљиште или објекат), која је предмет лизинга.

Прилог В1 користи се уколико се тражи измена и /или допуна података о уговору о финансијском лизингу и може се односити на садржину уговора о финансијском лизингу или уговорене опције након истека рока на који је уговор о финансијском лизингу закључен, па се у зависности од тога, попуњава одговарајуће поље у овом прилогу.

У поље Напомене”, на страни Прилог В1, могу се унети сви остали подаци који су релевантни за регистрацију измене и/или допуне података који се односе на податке о уговору о финансијском лизингу.

Ако се предмет финансијског лизинга састоји из више делова или садржи пратећу опрему, при чему сваки појединачни део, односно пратећа опрема садржи обележја, односно податке који представљају критеријуме за претраживање, препорука је да се сваки од делова, односно сваки део пратеће опреме упише појединачно, како би упит у бази података Регистра дао тачне, односно очекиване резултате.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ

Документација која се прилаже уз регистрациону пријаву прописана је Правилником о садржини Регистра финансијског лизинга и документацији потребној за регистрацију, који је доступан у одељку „Прописи”.

За регистрацију нових података, измену постојећих или брисање неких од регистрованих података прилаже се следећа документација:

 • анекс уговора о финансијском лизингу;
 • уговор којим је давалац лизинга извршио пренос права својине на предмету лизинга на треће лице – даваоца лизинга у складу са законом који регулише посао финансијског лизинга;
 • споразум или други акт којим се врши уступање уговора;
 • уговор из кога се може утврдити да је предмет лизинга дат на коришћење трећем лицу, уз који се прилаже и писана сагласност даваоца лизинга;
 • други одговарајући документ из кога се са сигурношћу може утврдити да је дошло до промене регистрованих података.

Документација мора бити достављена у оригиналу, овереном препису или фотокопији овереној од стране надлежног органа.

Ако се уз пријаву прилаже страна исправа, она мора бити легализована у складу са законом и уз њу се мора доставити превод овлашћеног судског тумача.

„Пуна легализација” се захтева ако земља на чијој територији је издата јавна исправа није потписница Хашке конвенције о укидању потребе легализације страних јавних исправа и када са нашом земљом нема закључен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације. Ако је земља потписница Хашке конвенције, страна јавна исправа мора садржати „Apostille”. У случају када  са земљом, на чијој територији је издата предметна јавна исправа, Република Србија има потврђен билатерални споразум о међусобном признавању јавних исправа без легализације није потребна ни легализација, као ни печат „Apostille”.

Више информација о потписницама Хашке конвенције и земљама са којима Република Србија има потврђене билатералне уговоре о међусобном ослобађању јавних исправа од легализације можете пронаћи овде.

НАКНАДА ЗА ИЗМЕНУ И/ИЛИ ДОПУНУ ПОДАТАКА О РЕГИСТРОВАНОМ УГОВОРУ О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ

Висина накнаде за регистрацију измене и/или допуне регистрованих података прописана је Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Накнада за регистрацију измене и/или допуне регистрованих података износи 2.200,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска 2.000,00 динара.

Ако се једном пријавом тражи регистрација нових података, промена или брисање регистрованих података за већи број субјеката, односно већи број покретних, односно непокретних ствари, за сваки следећи субјект, односно сваку следећу покретну, односно непокретну ствар, износ накнаде утврђен Одлуком се увећава за 220,00 динара, ако је пријава поднета у папирној форми, а ако је пријава електронска за 200,00 динара.

Пример обрачуна накнаде за пријаву поднету у папирној форми када се пријавом тражи измена или допуна података, при чему се у Регистар региструју подаци за више предмета лизинга:

Уколико се пријавом тражи регистрација пет нових предмета лизинга у папирној форми, при чему је укупна вредност уговора о финансијском лизингу 50.000 евра, накнада за регистрацију података износи укупно 3.080,00 динара и представља збир износа од 2.200,00 динара, увећан за 880,00 динара (први предмет лизинга обухваћен је износом од 2.200,00, а за следећа четири предмета се плаћа износ од по још 220,00 динара).

Исти начин обрачуна висине накнаде примењује се када се регситрују подаци о више субјеката (давалаца лизинга, прималаца лизинга, испоручилаца предмета лизинга или корисника предмета лизинга), како и када се пријавом тражи брисање дела регистрованих података, при чему се тражи брисање већег броја субјеката, односно предмета лизинга.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву износи 3.000,00 динара.

Рачун за уплату накнаде

Број рачуна за уплату накнаде за измену и/или допуну података о регистрованом уговору о финансијском лизингу која се плаћа Агенцији за привредне регистре:

 • 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

ПОСТУПАЊЕ ПО РАНИЈЕ ОДБАЧЕНОЈ ПРИЈАВИ

Уколико је ранија пријава одбачена, подносилац може да у року од 30 дана од објављивања решења којим је ранија пријава одбачена поднесе нову пријаву, отклони све утврђене недостатке и уплати половину накнаде прописане за предметну регистрацију. У том случају подносилац треба да поднесе:

 • нову, уредно попуњену регистрациону пријаву на којој ће обавезно означити број решења којим је ранија пријава одбачена (нова пријава треба да буде поднета у целости, а не само поједини делови пријаве, будући да је реч о новом захтеву за регистрацију);
 • недостајућу и/или исправљену документацију (уколико је у решењу о одбацивању наведено која документација није приложена и/или који су недостаци приложене документације);
 • доказ о уплати половине износа прописане накнаде за регистрацију (при чему ће овај износ увек бити наведен у образложењу решења о одбацивању).

Важне напомене:

Уколико подносилац  поступа по раније одбаченој пријави, на првој страни обавезно се наводи број претходно одбачене пријаве. У супротном, регистратор ће достављену пријаву сматрати новом пријавом и ценити испуњеност услова за регистрацију само на основу документације која је уз њу приложена.

Ако подносилац истовремено са подношењем нове пријаве изјави жалбу на решење о одбачају, сматра се да радње предузете ради отклањања утврђених недостатака нису предузете и наставља се поступак по жалби.