Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистар туризма врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу)

Висина накнада за регистрацију, евиденцију и друге услуге

Накнада за издавање или обнављање лиценцe за обављање послова туристичке агенције износи 3.300,00 динара.

Накнада за регистрацију података у Регистар о туристичкој агенцији (промене регистрованих података, упис нових или брисање регистрованих података) износи  1.000,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада из претходног става увећава се за 500,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа).

Накнада за регистрацију других података о туристичкој агенцији који се у складу са законом региструју и брисање износи:

 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 1.000,00 динара
 • за брисање туристичке агенције 1.200,00 динара.

Накнада за издавање свечане форме лиценце туристичкој агенцији износи 6.000,00 динара.

Накнада за регистрацију туристичке агенције посредника у продаји туристичког путовања износи 2.800,00 динара.

Накнада за издавање уверења о евидентирању у Регистар туризма износи 300,00 динара.

Накнада за издавање уверења о историјски евидентираним подацима у Регистру износи 300,00 динара по податку.

Накнада за евидентирање у Регистар података о другим субјектима који обављају послове од значаја за развој и унапређење туризма и о субјектима који обављају промоцију туризма износи 1.000,00 динара.

Накнада за издавање преписа одлуке регистратора и извода о регистрованим подацима о туристичкој агенцији износи 1.000,00 динара.

Накнада за издавање извода о регистрованим подацима у електронској форми о туристичкој агенцији износи 700,00 динара (у припреми).

Накнада за издавање потврде да туристичка агенција није регистрована у Регистру, или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације износи 400,00 динара.

Накнада за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 400,00 динара по податку.

Накнада за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација или евиденција у Регистар износи 30,00 динара по страни документа.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97

4. Потврду о извршеној уплати накнаде оверену од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна АПР-а, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.