ЛИЦЕНЦА

Поступак издавања лиценце туристичкој агенцији организатору туристичког путовања и издавања свечане форме лиценцe, обнављања лиценце, издавања решења о упису података који су предмет регистрације и промени и брисању регистрованих података о туристичкој агенцији организатору, као и поступак брисања туристичке агенције из Регистра по захтеву туристичке агенције носиоца лиценце, покреће се подношењем одговарајуће регистрационе пријаве Регистру туризма, уз коју се доставља прописана документација и доказ о уплати накнаде Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: Агенција).

На питања која се односе на поступак издавања лиценце, поступање по непотпуном и неразумљивом захтеву за издавање лиценце и промену података регистрованих у Регистру туризма која нису посебно уређена Законом о туризму, сходно се примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује регистрација привредних субјеката (Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре), а уколико тим законом нису уређена поједина питања сходно се примењују одговарајуће одредбе закона којим се уређује управни поступак (Закон о општем управном поступку).

Лиценца се издаје туристичким агенцијама које желе да обављају послове  организовања, реализовања и продаје туристичких путовања у земљи и у иностранству, као и организовања, реализовања и продаје путовања ученика и студената у иностранство ради учења страног језика или стручног усавршавања са могућношћу обављања привремених и повремених послова, односно послове који су Законом о туризму прописани као послови које обављају туристичке агенције организатори путовања.

У зависности од места реализовања туристичких путовања, лиценца се рангира у различите категорије, и то:

 1. категорија А – издаје се за обављање послова организовања, реализовања и продаје туристичких путовања у земљи и иностранству;
 2. категорија Б – издаје се за обављање послова организовања туристичких путовања у земљи. Организатор путовања са категоријом Б може да пружи и услугу која обухвата највише једно ноћење, у временском трајању не дужем од 48 сати, у државама са којима се Република Србија граничи.

Организатор путовања обавља послове организовања, реализовања и продаје туристичких путовања у категорији која му је издата и за коју испуњава услове. У случају да организатор путовања промени обављање послова организовања, реализовања и продаје туристичких путовања, у зависности од места реализације, стиче право на издавање нове одговарајуће лиценце, са прописаном висином гаранције путовања и прописаним депозитом.

Организатор путовања у поступку добијања лиценце обезбеђује гаранцију путовања у најмањем износу лимита покрића у зависности од висине промета.

Организатор путовања, у зависности од висине промета послује до лимита покрића гаранције путовања, а у случају достизања пуног износа висине промета организатор путовања код истог даваоца гаранције може да обезбеди допуну лимита покрића до прописаног износа гаранције путовања за наредну прописану висину промета или обезбеђује нову гаранцију путовања код истог или другог даваоца гаранције, којом се у пуном износу обезбеђује лимит покрића за наредну прописану висину промета.

Гаранцијом путовања сматра се банкарска гаранција и/или уговор о осигурању, са укупним лимитом покрића, у зависности од категорије лиценце и висине промета, у најнижем износу од:

1) 30.000 евра за лиценцу рангирану у категорију А и висину промета до 20.000.000 динара;

2) 50.000 евра за лиценцу рангирану у категорију А и висину промета до 60.000.000 динара;

3) 100.000 евра за лиценцу рангирану у категорију А и висину промета до 150.000.000 динара;

4) 250.000 евра за лиценцу рангирану у категорију А и висину промета до 500.000.000 динара;

5) 350.000 евра за лиценцу рангирану у категорију А и висину промета до 1.000.000.000 динара;

6) 400.000 евра за лиценцу рангирану у категорију А и висину промета преко 1.000.000.000 динара;

7) 5.000 евра за лиценцу рангирану у категорију Б и висину промета до 5.000.000 динара;

8) 15.000 евра за лиценцу рангирану у категорију Б и висину промета до 10.000.000 динара;

9) 30.000 евра за лиценцу рангирану у категорију Б и висину промета до 20.000.000 динара.

У случају да износ висине промета прелази износ од 20.000.000 динара, организатор путовања за лиценцу рангирану у категорију Б обезбеђује гаранцију путовања на начин и у висини лимита покрића као и организатор путовања за лиценцу рангирану у категорију А.

Депозит се обезбеђује у прописаној висини, у зависности од категорије лиценце, у најнижем износу од:

 1. 2.000 евра за лиценцу рангирану у категорију А;
 2. 500 евра за лиценцу рангирану у категорију Б.

Испуњеност законом прописаних услова за обављање послова туристичке агенције организатора путовања, као и услова за одређену категорију лиценце, утврђује се у поступку издавања лиценце.

Лиценцу, на захтев подносиоца, издаје регистратор туризма у форми решења, са роком важења од три године од дана издавања решења. Истовремено са доношењем овог решења, врши се регистрација података о туристичкој агенцији у Регистар, који се истог дана објављују у одељку Претраге података Регистра туризма (за изабрану туристичку агенцију погледати Одлуке регистратора).

Лиценца се може обновити на начин и под условима под којима се издаје, с тим да се захтев за обнављање лиценце мора поднети најкасније 35 дана пре истека рока важења лиценце.

Ако је истовремено са обновом лиценце потребно извршити промену неког од података који су регистровани приликом издавања лиценце, уз захтев за обнову лиценце, подноси се документација из члана 5. став 1.  Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и условима и начину издавања свечане форме лиценце („Сл. гласник РС”, бр. 81/2019, 137/2020, 62/2021, 74/2021 и 75/2023) за податке који се мењају и писана изјава одговорног лица носиоца лиценце, да носилац лиценце у моменту подношења захтева, испуњава услове за лиценцу организатора путовања, а у складу са чланом 7. Правилника о условима и начину рангирања лиценце организатора путовања у различите категорије, начину промене категорије лиценце, садржини захтева за издавање и обнављање лиценце, као и условима и начину издавања свечане форме лиценце.

Свечана форма лиценце издаје се на захтев организатора путовања, ако му је издата лиценца у форми решења.

Захтев за издавање лиценце коју подноси привредно друштво, правно лице, друго правно лице или предузетник (у даљем тексту: субјект) нарочито садржи:

 • податак о матичном броју и пословном имену, односно називу субјекта коме се издаје лиценца,
 • податак о категорији лиценце за коју се захтев подноси,
 • потпис и податке о лицу које је овлашћено за подношење пријаве,
 • податке о руководиоцу (за домаће физичко лице име и презиме, јединствени матични број грађана, а за странца име и презиме, број пасоша и држава издавања, а ако је издата лична карта за странца, уписује се и лични број странца), као и податке о месту обављања делатности туристичке агенције,
 • податке о гаранцијама путовања, услед инсолвентности и ради накнаде штете, као и податке о депозиту,
 • податке о општим условима путовања.

За издавање лиценце туристичкој агенцији организатору туристичких путовања, прилаже се:

 • уредно попуњен захтев за издавање лиценце (Обрасци);
 • извод из регистра у којем је правно лице регистровано, уколико није регистровано у регистру за чије је вођење надлежна Агенција за привредне регистре;
 • одговарајући доказ да субјект, у сваком простору, односно месту пословања у коме обавља делатност туристичке агенције, има запослено најмање једно лице са пуним радним временом, у својству руководиоца;
 • доказ из ког се може утврдити да лице чији се упис тражи у својству руководиоца туристичке агенције поседује активно знање страног језика - Б2 ниво језичке компетентности ЦЕФР (потврда школе страног језика; диплома о завршеном факултету основних академских студија од 180 до 240 ЕСПБ бодова, где је програмом предвиђено учење, односно полагање страног језика најмање две школске године са доказом о положеним испитима; диплома о завршеној средњој школи или факултету на којој се програм наставе и учења одржава на страном језику или уверење о положеном испиту за туристичког водича или туристичког пратиоца, односно лиценца туристичког водича или туристичког пратиоца);

Напомена: Уколико је лице чији се упис тражи у својству руководиоца положило испит за туристичког водича или туристичког пратиоца Регистратор туризма по службеној дужности прибавља тражене податке, у складу са законом.

 • оверену копију или оверени препис дипломе - потврде надлежне школске установе код које је лице које се региструје у својству руководиоца стекло најмање вишу стручну спрему, односно високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године;

Напомена: Уколико ово лице није стекло неопходну стручну спрему или неопходно радно искуство у Републици Србији, као доказ о испуњености услова који се односе на стручну спрему и радно искуство подноси другу одговарајућу документацију.

 • доказ из кога се може утврдити да лице које се уписује као руководилац има радно искуство у туристичкој делатности од најмање три године за рад код организатора туристичког путовања - оверена копија или оверени препис радне књижице, потврда правних лица и предузетника код којих је то радно искуство стечено или оверена изјава лица које се уписује као руководилац;
 • потврда надлежног привредног суда да одговорном лицу, законском заступнику субјекта, није изречена мера безбедности забране вршења делатности, позива и дужности, не старија од шест месеци од дана издавања (прилаже се за законског заступника субјекта регистрације, односно за предузетника);
 • потврда надлежног Привредног суда да се субјект не налази у поступку стечаја, уколико се захтев не односи на предузетнике, не старија од шест месеци од дана издавања (Портал судова Србије);
 • потврда надлежног регистра да се субјект не налази у поступку ликвидације, за оне субјекте који нису регистровани у регистру за чије је вођење надлежна Агенција за привредне регистре, не старија од шест месеци од дана издавања;
 • потврда надлежног привредног суда или другог државног органа да субјекту није изречена заштитна мера забране обављања делатности, не старија од шест месеци од дана издавања;
 • важеће гаранције путовања за случај инсолвентности и ради накнаде штете, са прописаним лимитом покрића, у зависности од категорије лиценце и висине промета (уговор о осигурању - полиса осигурања и/или банкарска гаранција);

Напомена: Уколико се уз захтев за издавање лиценце достави банкарска гаранција, потребно је доставити и доказ о испуњености прописаних услова у погледу чланства за примаоца гаранције, а имајући у виду да је прималац банкарске гаранције струковно, односно пословно удружење или асоцијација туристичких агенција, са бројем чланова организатора не мањим од 15, те се као доказ може приложити изјава заступника удружења/асоцијације примаоца банкарске гаранције о испуњености услова у погледу чланства (Обрасци).

 • потврду банке о депозиту која није старија од 5 дана од дана подношења захтева и која садржи податак о износу динарских средства на рачуну и њиховој противредности израженој у еврима, обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања потврде, који не може бити мањи од прописаног износа у зависности од категорије лиценце;
 • опште услове путовања у штампаној форми;
 • доказ о уплати накнаде за издавање лиценце (висине накнада).

Захтев за издавање свечане форме лиценце

На захтев туристичке агенције организатора путовања, уз који се прилаже доказ о уплати накнаде за издавање свечане форме лиценце (висине накнада), регистратор туризма издаје свечану форму лиценце.

Захтев за издавање свечане форме може се поднети истовремено са захтевом за издавање лиценце или након доношења решења о лиценци.

Напомена: Свечана форма лиценце може бити издата само туристичкој агенцији организатору путовања којој је издата лиценца у форми решења.

Промена категорије лиценце (издавање нове лиценце са промењеном категоријом)

У случају промене услова прописаних за категорију издате лиценце организатор путовања је дужан да обезбеди нову лиценцу, са прописаном висином гаранције путовања и прописаним депозитом.

У периоду важења лиценце организатор путовања може поднети захтев за издавање нове лиценце са промењеном категоријом, на начин и под условима прописаним овим правилником. Уз захтев за издавање нове лиценце са промењеном категоријом (Обрасци) и доказ о уплати накнаде за издавање лиценце (висина накнада), организатор путовања подноси документацију прописану за издавање лиценце, за оне податке који се мењају, а нарочито доказ о прописаној гаранцији путовања и прописаном депозиту, као и оверену изјаву одговорног лица о висини промета, односно планираној висини промета, са исказаним најмањим износом лимита покрића у зависности од категорије лиценце.

ВАЖНО: Уз захтев за издавање лиценце са новом категоријом, организатор путовања подноси и захтев за престанак важења претходно издате лиценце, као и доказ о уплати накнаде за регистрацију брисања туристичке агенције (висина накнада).

Промене података о туристичкој агенцији организатору путовања

За промену, упис нових и/или брисање регистрованих података из Регистра о туристичкој агенцији организатору путовања уписаној у Регистар туризма, подноси се:

 • уредно попуњена регистрациона пријава за регистрацију промене података о туристичкој агенцији (обрасци), као и одговарајући додатак уз пријаву,
 • доказ о уплати накнаде за регистрацију промене података (висине накнада),
 • документ којим се доказује настала промена и испуњеност услова за промену која се тражи, и то:

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА О РУКОВОДИОЦУ ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ

 • одговарајући доказ да је лице које се уписује као руководилац запослен са пуним радним временом у својству руководиоца у простору, односно месту пословања у ком правно лице, односно предузетник које је носилац лиценце обавља делатност туристичке агенције,
 • оверена копија или оверени препис дипломе - потврде надлежне школске установе код које је то лице стекло најмање вишу стручну спрему, односно високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању од три године,
 • доказ о активном знању страног језика – Б2 ниво језичке компетентности ЦЕФР - потврда школе страног језика; диплома о завршеном факултету основних академских студија од 180 до 240 ЕСПБ бодова, где је програмом предвиђено учење, односно полагање страног језика најмање две школске године са доказом о положеним испитима; диплома о  завршеној средњој школи или факултету на којој се програм наставе и учења одржава на страном језику; уверење о положеном испиту за туристичког водича или туристичког пратиоца, односно лиценца туристичког водича или туристичког пратиоца,

Напомена: Уколико је лице чији се упис тражи у својству руководиоца положило испит за туристичког водича или туристичког пратиоца Регистратор туризма по службеној дужности прибавља тражене податке, у складу са законом.

 • доказ из кога се може утврдити да лице које се уписује као руководилац има радно искуство у туристичкој делатности од најмање три године за рад код организатора туристичког путовања - оверена копија или оверени препис радне књижице, потврда правних лица и предузетника код којих је то радно искуство стечено или оверена изјава лица које се уписује као руководилац.

Уз пријаву промене података по основу оставке руководиоца туристичке агенције прилаже се примерак оставке.

Уз пријаву за промену података о регистрованим лицима, и то података који се уписују у Регистар за домаће физичко лице - лично име и ЈМБГ, за странца  - лично име, број пасоша и држава издавања или број личне карте странца и држава издавања или евиденцијски број, у случају промене личних података регистрованог лица – руководиоца туристичке агенције потребно је доставити доказ који представља основ за промену поменутих података (фотокопија личне карте или пасоша или друга документација у складу са законом (извод из матичне књиге венчаних)). 

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА О АДРЕСИ НА КОЈОЈ ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ

Уз пријаву за регистрацију података о адреси на којој туристичка агенција обавља делатност туристичке агенције, прилаже се документација која се односи на руководиоца те агенције који ће у том својству радити на адреси чији се упис тражи.

Ако се промена података о адреси на којој туристичка агенција обавља делатност туристичке агенције односи на промену адресе на којој ће руководилац те агенције који је већ у том својству регистрован у Регистру туризма обављати послове, за тражену промену подноси се само пријава и доказ о промени места рада запосленог.

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА О ГАРАНЦИЈАМА ПУТОВАЊА И ОПШТИМ УСЛОВИМА ПУТОВАЊА ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ

 • важећа прописана гаранција путовања чији се упис тражи,
 • доказ о испуњености прописаних услова у погледу чланства за примаоца банкарске гаранције, а имајући у виду да је прималац банкарске гаранције струковно, односно пословно удружење или асоцијација туристичких агенција, са бројем чланова организатора не мањим од 15, те се као доказ може приложити изјава заступника удружења/асоцијације примаоца банкарске гаранције о испуњености услова у погледу чланства (Обрасци),
 • важећи општи услови путовања у штампаној форми.

ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА О ДЕПОЗИТУ

 • потврда банке о депозиту која није старија од 5 дана од дана подношења захтева и која садржи податак о износу динарских средстава на рачуну и њиховој противредности израженој у еврима, обрачунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан издавања потврде,
 • важећи општи услови путовања у штампаној форми (уколико је дошло до промене податка о висини депозита садржаног у општим условима путовања).

Брисање туристичке агенције организатора путовања из Регистра

У складу са одредбама члана 62. Закона о туризму, престанком важења лиценце регистратор туризма брише туристичку агенцију из Регистра туризма без доношења посебног акта.

Лиценца престаје да важи:

 • истеком рока за који је издата,
 • на основу захтева носиоца лиценце,
 • одузимањем лиценце,
 • престанком привредног друштва, предузетника, другог правног лица услед чега се то правно лице или предузетник брише из одговарајућег Регистра.

Брисање туристичке агенције из Регистра туризма, у случају када носилац лиценце поднесе регистрациону пријаву за престанак важења лиценце, спроводи се подношењем:

 • регистрационе пријаве брисања туристичке агенције организатора путовања Агенцији за привредне регистре (обрасци),
 • потврдe органа надлежног за одузимање лиценце да у тренутку подношења захтева није покренут поступак за одузимање лиценце туристичкој агенцији чије се брисање тражи,

Напомена: Регистратор туризма по службеној дужности прибавља тражени податак, односно поступа на начин прописан законом којим се уређује управни поступак.

 • доказа о уплати накнаде за регистрацију брисања туристичке агенције (висине накнада).