Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње је почео са радом у оквиру Агенције за привредне регистре, дана 1. јуна 2015. године и представља јединствену, централну, јавну и електронску базу података о закљученим уговорима о финансирању, као и документима на основу којих је извршена регистрација тих уговора, сходно Закону о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње („Службени гласник РС”, бр. 128/2014).

Софтвер неопходан за рад Регистра развијен је у оквиру пројекта техничке помоћи Организације за храну и пољопривреду Уједињених нација (FAO) и Европске банке за обнову и развој (EBRD).

Регистар садржи основне податке о уговорима о финансирању пољопривредне производње, као што су подаци о уговорним странама, њиховим обавезама и средствима обезбеђења наплате повериочеве обавезе и они су јавно доступни свим заинтересованим лицима преко интернет стране Агенције.

Заложно право на будућим пољопривредним производима, као једно од средстава обезбеђења повериочеве обавезе, уписује се у Регистар заложног права на покретним стварима и правима који се у оквиру Агенције за привредне регистре води од 2005. године

Уговор о финансирању пољопривредне производње је уговор на основу кога се дужник обавезује да за примљена новчана и/или друга средства, која је добио од повериоца за финансирање пољопривредне производње, изврши одређену робну и/или новчану обавезу према повериоцу.

Уговор о финансирању пољопривредне производње, закључен у складу са Законом о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње, као и измене тог уговора, производе правно дејство ако су сачињене у писаној форми, датиране, потписане од уговорних страна и регистроване у Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње у складу са прописима којима се уређује Агенција за привредне регистре и поступак регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Потраживање по уговору о финансирању пољопривредне производње поверилац може обезбедити заложним правом на будућим пољопривредним производима. Уговор о залози закључује се у писаној форми и уписује се у Регистар заложног права на покретним стварима и правима.

Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње садржи следеће податке:

1. датум закључења Уговора о финансирању пољопривредне производње,

2. податке о повериоцу и дужнику и то :

 • за правно лице (назив, седиште, матични број, ПИБ, и ЈМБГ законског заступника);  
 • за предузетника (назив, седиште, матични број, ПИБ, име и презиме и ЈМБГ и пребивалиште или боравиште);
 • за физичко лице – (име и презиме, ЈМБГ и адресу пребивалишта или боравишта).

3. опис основне обавезе повериоца – новчани износ или друга средства која се могу новчано исказати, а која поверилац даје дужнику;

4. опис основне обавезе дужника и то :

 • за робну обавезу – назив културе, сорта и количина пољопривредних производа које је дужник; обавезан да преда повериоцу и/или;
 • за новчану обавезу коју је дужник обавезан да плати повериоцу – износ главнице и каматну стопу, уколико је уговорена.

5. податке о замењеној основној обавези дужника (робној или новчаној), као и начин израчунавања друге обавезе (по начелу једнаке вредности узајамних давања);

6. датум доспелости, место и услове испоруке и/или плаћања;

7. уколико је то уговорено – податке о начину обезбеђења потраживања повериоца, односно податке о средству обезбеђења наплате потраживања (залога на будућим пољопривредним производима, залога на покретним стварима и правима, хипотека и др.);

8. када су потраживања повериоца обезбеђена залогом на будућим пољопривредним производима или хипотеком на пољопривредном земљишту или пољопривредном објекту – податке о месту производње , односно о земљишту или објекту на коме је успостављена хипотека (катастарска општина, број парцеле, опис земљишта или објекта и друге податке из Регистра непокретности);

9. регистарски број пољопривредног газдинства – уколико је дужник пољопривредно газдинство;

10. податке о настанку и престанку законског заложног права.  

Прописи доступни на сајту

 • Закон о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње („Службени гласник РС“, бр. 128/2014);
 • Закон о заложном праву на покретним стварима и правима уписаним у регистар („Службени гласник РС“, бр. 57/2003, 61/2005, 64/2006-испр, 99/2011 – др. закон и 31/2019);
 • Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Службени лист СЦГ“, бр. 1/2003 – Уставна повеља и „Сл.гласник РС“ бр. 18/20);
 • Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ“, бр.6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Службени гласник РС“, бр. 115/2005 – др. закон);
 • Правилник о Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње, као и о документима која се прилажу за регистрацију података („Службени гласник РС“, бр. 44/2015);
 • Одлука о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Службени гласник РС“, бр. 131/2022).

Речник појмова

РЕГИСТАР УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - јединствена, централна, јавна и електронска база података која садржи податке о закљученим уговорима о финансирању пољопривредне производње, као и документима на основу којих је извршена регистрација тих уговора, сходно Закону о финансирању и обезбеђењу финансирања пољопривредне производње.

РЕГИСТРАЦИОНА ПРИЈАВА - поднесак  којим се покреће поступак регистрације, а подноси се на прописаном обрасцу.

Врсте регистрационих пријава су:

 • Регистрациона пријава за упис уговора о финансирању пољопривредне производње, 
 • Регистрациона пријава за измену података о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње,
 • Регистрациона пријава за упис забележбе,
 • Регистрациона пријава за брисање забележбе, 
 • Регистрациона пријава за упис престанка уговора или брисање података о регистрованом уговору,
 • Захтев за издавање извода/потврде из Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње.

Обрасци за све врсте регистрационих пријава истакнути су на интернет страни Агенције.

ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ИЛИ БРИСАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ РЕГИСТРА - документација која се прилаже уз регистрациону пријаву и на основу које се врши регистрација или брисање података из Регистра (уговор о финансирању пољопривредне производње, потврда повериоца да је дужник измирио све обавезе и сл.).

РПУ број - представља број под којим је уговор о финансирању пољопривредне производње заведен Регистру уговора о финансирању пољопривредне производње (додељује га Агенција за привредне регистре).

ИЗВОД О РЕГИСТРОВАНИМ ПОДАЦИМА - јавна исправа која садржи податке о регистрованом уговору о финансирању пољопривредне производње, праву према стању у тренутку издавања извода.

ПОТВРДА - јавна исправа којом се потврђује да Регистар не садржи податке о уговору о финансирању пољопривредне производње,  да одређено физичко или правно лице није уписано у базу података као дужник,  односно  којом се потврђује да је податак или документ био регистрован.

ВРЕМЕ ПРИЈЕМА РЕГИСТРАЦИОНЕ ПРИЈАВЕ - тачно време (дан, час и минут) када је регистрациона пријава примљена у Агенцији за привредне регистре. 

ПУНОМОЋНИК - лице које је овлашћено за заступање. Уколико се захтев подноси преко пуномоћника, мора се доставити пуномоћје из кога се види да је то лице овлашћено за предузимање правних радњи у Агенцији за привредне регистре. Ако је пуномоћник лице које није адвокат, а властодавац је физичко лице, пуномоћје треба да буде оверено од стране суда или другог органа надлежног за оверу потписа.

УГОВОР О ФИНАНСИРАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - уговор на основу кога се дужник обавезује да за примљена новчана и/или друга средства, која је добио од повериоца за финансирање пољопривредне производње, изврши одређену робну и/или новчану обавезу према повериоцу.

ФИНАНСИРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ - давање новчаних или других средстава на основу закљученог уговора о финансирању пољопривредне производње;

ПОВЕРИЛАЦ - правно лице, предузетник или физичко лице које дужнику одобрава, односно даје новчана или друга средства на основу уговора о финансирању;

ДУЖНИК - правно лице, предузетник или физичко лице које је преузело одређену обавезу у складу са закљученим уговором о финансирању;

ОБАВЕЗА ПОВЕРИОЦА - обавеза повериоца да дужнику да одређена новчана или друга средства, ради финансирања пољопривредне производње;

РОБНА ОБАВЕЗА дужника- обавеза дужника да испоручи одређену количину пољопривредних производа у складу са уговором о финансирању;

НОВЧАНА ОБАВЕЗА дужника - обавеза дужника да плати повериоцу одређени новчани износ у складу са уговором о финансирању;

ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ - пожњевени или убрани примарни пољопривредни производи из Шифарника биљне производње који је саставни део прописа којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава и обнова регистрације, као и услови за пасиван статус пољопривредног газдинства; 

БУДУЋИ ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОДИ - пољопривредни производи који ће бити произведени на месту производње у складу са уговором о финансирању;

МЕСТО ПРОИЗВОДЊЕ - пољопривредно или друго земљиште, или пољопривредни објекат или грађевинска целина који се налазе на територији Републике Србије, а на којима ће залогодавац произвести пољопривредне производе које даје у залогу;

ЗАЛОГА НА БУДУЋИМ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОДИМА - заложно право које се на основу овог закона стиче уговором о залози на будућим пољопривредним производима, без предаје ствари у државину после њихове производње и уписом заложног права у Регистар заложног права на покретним стварима и правима;

ЗАЛОГОДАВАЦ - дужник или треће лице које даје залогу на будућим пољопривредним производима ради обезбеђења наплате потраживања заложног повериоца по уговору о финансирању;

ЗАЛОЖНИ ПОВЕРИЛАЦ - правно лице, предузетник или физичко лице које је стекло залогу на будућим пољопривредним производима ради обезбеђења наплате свог потраживања по уговору о финансирању;

ЗАКОНСКО ЗАЛОЖНО ПРАВО - право које заложни поверилац стиче на свим пољопривредним производима у својини  залогодавца, а које је залогодавац произвео на месту производње, без обзира на културу и сорту, у количини и вредности довољној за намирење доспелог потраживања заложног повериоца, уколико на дан доспећа потраживања које је обезбеђено залогом на будућим пољопривредним производима на месту производње не постоје производи који су заложени;

ПРАВО ОГРАНИЧЕНОГ ТРАЈАЊА ЗАЛОГЕ - право заложног повериоца да се намири из заложених производа у случају да пре жетве, односно бербе залогодавцу престане основ коришћења земљишта на коме се производе заложени пољопривредни производи, односно у случају да отпочне поступак намирења потраживања реализацијом хипотеке која је установљена на земљишту места производње.

ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО - производна јединица на којој привредно друштво, земљорадничка задруга, установа или друго правно лице, предузетник или пољопривредник обавља пољопривредну производњу и које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој.