Агенција за привредне регистре, у складу са прописима који уређују надлежност и послове Агенције, пружа услуге обраде и издавања регистрованих и евидентираних података из регистaра и евиденција које води по захтеву корисника и уз плаћање прописане накнаде.

Заинтересованим корисницима – правним и физичким лицима дају се појединачни и збирни (статистички) подаци из регистара Агенције сагласно Методологији за давање података у електронској форми која ближе дефинише врсту, обим и начин испоруке података.

Накнаде за давање регистрованих података, извештаја и пружање других услуга по посебном захтеву корисника прописане су чланом 23. Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре.

Унапред дефинисани сетови појединачних података - основни, проширени основни и додатни сетови података (које корисници бирају приликом подношења захтева, у одговарајућем, прописаном обрасцу) дају се из:

 • Регистра привредних субјеката,
 • Регистра удружења и Регистра страних удружења, и
 • Регистра задужбина и фондација и Регистра представништава страних задужбина и фондација.

Најшири актуелни сет појединачних података, који обухвата све расположиве податке регистра даје се из:

 • Регистра медија,
 • Регистра стечајних маса,
 • Регистра туризма,
 • Регистра понуђача,
 • Регистра удружења, друштава и савеза у области спорта,
 • Регистра привредних комора и представништава страних привредних комора, и
 • Регистра здравствених установа
 • Регистра установа културе
 • Централне евиденције стварних власника.

Из Регистра заложног права на покретним стварима и правима, Регистра финансијског лизинга, Регистра уговора о финансирању пољопривредне производње, Регистра судских забрана и Регистра факторинга Агенција даје индивидуалне податке по упису, као и стандардизоване извештаје са унапред дефинисаном структуром података.

Из Централне евиденције обједињених процедура (eлектронско издавање грађевинских дозвола) Агенција даје само збирне (статистичке) податаке.

Захтев за давањем података се подноси на прописаном обрасцу у који се уносе идентификациони подаци корисника, детаљи у вези са жељеним форматом података, начином испоруке, као и критеријуми за одабир и обраду података.

Критеријуми за одабир и обраду података груписани су на обавезне, додатне и остале критеријуме. Обавезни и додатни критеријуми унапред су дефинисани према врсти регистра, док се остали критеријуми описно наводе у обрасцу захтева који корисник подноси Агенцији.

Остали критеријуми за обраду података (може их бити највише два) наводе се описно и могу се односити на било који податак, из једног или два регистра, на основу којих је могуће извршити обраду података.

Обрасци захтева који се подносе ради добијања појединачних и/или збирних (статистичких) података дати су у наставку:

Захтеви који се подносе ради добијања података из регистара и евиденција за које не постоје посебни обрасци захтева достављају се у слободној форми.

Подношење захтева

Захтев се подноси Агенцији у папирној или електронској форми, на један од следећих начина:

Начин преузимања и формат података

Захтевани сетови појединачних података у електронској форми, достављају се у једном од следећих формата:

 • XLS/XSLX формат (MS Excel фајл) - основни формат,
 • MDB формат (MS Access фајл) - по посебном захтеву.

Захтевани збирни (статистички) подаци у електронској форми, достављају се у једном од следећих формата:

 • DOC/DOCX формат (MS Word фајл),
 • PDF формат,
 • XLS/XSLX формат (MS Excel фајл).

Корисницима се сетови појединачних података и/или збирни подаци у електронској форми достављају на један од следећих начина:

 • путем електронског носача - медија (DVD/CD),
 • путем електронске поште,
 • путем других електронских сервиса које обезбеђује Агенција.

Накнаде

Накнаде за давање регистрованих појединачних података у електронској форми, на захтев корисника износе:

Појединачни подаци - по регистрима

Висина накнаде

Регистар привредних субјеката
Регистар удружења и Регистар страних удружења
Регистар задужбина и фондација и Регистар представништава страних задужбина и фондација

до 35,00 динара по регистрованом субјекту, у зависности од групе одабраних сетова података

Регистар медија

Регистар стечајних маса

Регистар туризма

Регистар понуђача

Регистар удружења, друштава и савеза у области спорта

Регистар привредних комора представништава страних привредних комора

Регистар здравствених установа

Регистар установа културе

Централна евиденција стварних власника

35,00 динара по регистрованом субјекту

Регистар заложног права на покретним стварима и правима
 
Регистар финансијског лизинга

Регистар уговора о финансирању пољопривредне производње

Регистар судских забрана

Регистар факторинга

35,00 динара по упису за извештај који садржи до 50 уписа
за сваки наредни упис изнад 50 уписа, накнада износи 10,00 динара по упису

за издавање стандардизованих извештаја са унапред дефинисаном структуром података накнада износи 10.000,00 динара по извештају, а за извештаје који садрже податке из појединачних уписа 5,00 динара по упису

Накнаде за давање збирних (статистичких) података из горе наведених регистaра и Централне евиденције обједињених процедура обрачунавају се према броју података и износе:

Збирни (статистички) подаци

Висина накнаде

од 1 до 10 података

500,00 динара

од 11 до 100 података

50,00 динара по податку

од 101 до 200 података

40,00 динара по податку

од 201 до 300 података

30,00 динара по податку

преко 300 података

20,00 динара по податку

Накнада за давање збирних (статистичких) података увећава се према нивоу обраде података према критеријумима из захтева корисника за 20% за сваки следећи ниво, односно атрибут по коме се врши упит у одговарајући регистар, односно базу података.