Подносилац захтева уз регистрациону пријаву Агенцији, доставља један од следећих доказа:

 • Први примерак Налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

  • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења)
  • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97
 • Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:
  • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна за уплату накнаде Агенције, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења)
  • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97
  • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована
 • Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

  • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна)
  • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97
 • Потврду о извршеној уплати накнаде оверен од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

  • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна за уплату накнаде Агенцији, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца)
  • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.