Нивои оцена бонитета

Опис

  АA

Одличан бонитет

Изванредна способност измиривања обавеза; одлична профитабилност, финансијска стабилност и флексибилност, изузетна резистентност на утицај неповољних фактора из окружења, изванредан пословни развој; сарадња са друштвом се препоручује

  BB+

Веома добар бонитет

Врло задовољавајућа способност измиривања обавеза; врло висока профитабилност и финансијска стабилност, ликвидност и сигурност пословања, уз врло задовољавајућу финансијску флексибилност и нешто мању резистентност на неповољне факторе из окружења; сарадња са друштвом се подразумева

  BB

  BB-

  CC+

Добар бонитет

Задовољавајућа способност измиривања обавеза, уз профитабилност нижег степена и смањену финансијску флексибилност и резистентност на неповољне утицаје из окружења, структура капитала омогућава заштиту од презадужености; сарадња са друштвом се прихвата

  CC

  CC-

  DD+

Прихватљив бонитет

Слабија способност измиривања обавеза као резултат ниске профитабилности и приличне финансијске неравнотеже уз неповољну струкуру капитала која не омогућава заштиту од презадужености; сарадња са друштвом зависи од поверења у то друштво

  DD

  DD-

  ЕE

Веома слаб бонитет

Врло слаба способност измиривања обавеза као резултат непрофитабилног пословања и изразито неповољне структуре капитала; сарадња са друштвом се не препоручује

 

Ознаке статуса у скорингу

Опис

  Ps

Отворен стечајни поступак

Привредна друштва над којима је отворен стечајни поступак

  Pl

Покренут поступак ликвидације

Привредна друштва над којима је покренут поступак ликвидације

  Tn

Трајна неликвидност

Привредна друштва која имају евидентиране дане неликвидности у трајању дужем од 180 дана у последњих годину дана и неликвидна су на дан израде скоринга

  Psp

Статусна промена

Привредна друштва која су имала статусну промену у последње три године

  N

Новоосновано привредно друштво

Привредна друштва која су основана у последње три године

Mp

Нема података

Привредна друштва која нису доставила финансијски извештај  или су доставила изјаву о неактивности у последње три године

Md

Нема довољно података

Привредна друштва за која нема довољно релевантних података за утврђивање оцене бонитета