Број рачуна, модел и позив на број

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра привредних субјеката-привредна друштва, врше се на рачун: 840-29770845-52, модел 97, позив на број (добијени позив на број обавезно унесите у уплатницу).

Накнаде за оснивање привредних друштава

Накнада за регистрацију оснивања привредног субјекта, који се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре региструје у Регистар привредних субјеката, износи 4.900,00 динара. Приликом подношења регистрационе пријаве за оснивање привредног друштва (ОД, КД, ДОО и АД) уплаћује се и накнада за регистрацију и објављивање оснивачког акта у износу од 1.000,00 динара.

Накнада за оснивање једночланих и вишечланих ДОО електронским путем износи 4.500,00 динара.

Накнада за регистрацију оснивања огранка страног привредног друштва и представништва страног привредног друштва износи 4.900,00 динара.

Накнаде за промене података о привредним друштвима

Накнада за благовремено поднету регистрациону пријаву промене података о привредном друштву, огранку страног привредног друштва и представништву страног привредног друштва, износи 2.800,00 динара.

Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 2.800,00 динара увећава се за 1.400,00 динара по промени.

Додатна накнада за неблаговремено поднету регистрациону пријаву промене података о привредном субјекту привредног субјекта из Регистра износи 6.000,00 динара (односи се на пријаве поднете по истеку рока од 15 дана од дана настанка податка или документа који су предмет регистрације, односно промене регистрованог податка или документа). 
Промене које настају даном регистрације, као што су промена члана и повећање или смањење капитала не подлежу плаћању накнаде за неблаговременост.

Накнада за упис и промену привредне делатности удружења износи 2.800,00 динара.

Накнада за регистрацију промене правне форме је 4.900,00 динара.

Накнада за регистрацију статусне промене износи 5.500,00 динара по привредном субјекту који учествује у статусној промени.

Накнаде за брисање привредних друштава

Накнада за брисање привредног друштва износи 3.000,00 динара.

Накнаде у вези са огранцима домаћих привредних друштава

Накнада за регистрацију (упис) огранка домаћег привредног друштва износи 2.800,00 динара по огранку.
Уколико се уз упис огранка захтева регистрација још неких промена, накнада се рачуна тако што се за огранак плаћа накнада у висини од 2.800,00 динара, а за сваку додатну промену (која није упис огранка) плаћа се по 1.400,00 динара по промени. Нпр. накнада за упис једног огранка и промену седишта износи укупно 4.200,00 динара (2.800,00 + 1.400,00); накнада за упис два огранка и промену седишта и директора износи укупно 8.400,00 динара (2.800,00 + 2.800,00 + 1.400,00 + 1.400,00).

Накнада за промену података о регистрованом огранку износи 2.800,00 динара. Дакле, ако се мења неки податак о огранку (назив, место пословања, заступник или претежна делатност) накнада износи 2.800,00 динара без обзира да ли се мења један или више података у оквиру истог огранка.
Ако се мењају подаци у више регистрованих огранака, накнада износи 2.800,00 динара увећана за 1.400,00 динара за сваки наредни огранак (невезано за број података који се мења у оквиру сваког појединчаног огранка).

Накнада за брисање огранка износи 2.800,00 динара. Ако се брише више огранака, за сваки наредни плаћа се додатна накнада од 1.400,00 динара по огранку.

Ако се истом пријавом тражи упис једног и брисање другог огранка накнада износи 4.200,00 динара (2.800,00 + 1.400,00 динара).

Важно је имати у виду да се у свим наведеним случајевима примењују правила о неблаговремености пријаве за регистрацију, тако да ако је одлука која представља основ за упис, промену или брисање огранка старија од 15 дана у моменту подношења пријаве, потребно је доставити и доказ о уплати додатне накнаде за неблаговременост у износу од 6.000,00 динара.

Накнаде за регистрацију/објављивање докумената

Висине накнада за регистрацију/објављивање докумената износе:

 • за регистрацију и објављивање оснивачког акта 1.000,00 динара,
 • за регистрацију и објављивање статута 1.000,00 динара,
 • за регистрацију и објављивање других докумената који се региструју и објављују у складу са законом 1.000,00 динара,
 • за објављивање докумената који се објављују у складу са законом 700,00 динара.

Накнаде за издавање извода, копија и потврда

Висине накнада за издавање извода, копија и потврда износе:

 • за издавање извода о регистрованим подацима о привредном субјекту 1.700,00 динара,
 • за издавање преписа решења 1.700,00 динара,
 • за издавање копије документа на основу кога је извршена регистрација, по страни документа 30,00 динара,
 • за издавање потврде да правно лице, огранак страног привредног друштва или представништво страног привредног друштва није регистрован/о у Регистру или да Регистар не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације 1000,00 динара,
 • за издавање потврде о правном следбеништву 1.500,00 динара по правном лицу,
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 500,00 динара по податку.

Остале накнаде

Накнаде за регистрацију других података о привредном друштву износе:

 • за резервацију назива 1.000,00 динара,
 • за регистрацију података о адреси за пријем електронске поште привредног друштва 2.800,00 динара,
 • за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и других података који се у складу са законом региструју 2.800,00 динара,
 • за регистрацију сувласништва на уделу и промене сувласништва, осим накнаде прописане у члану 3. Одлуке (2.800,00 динара) износ од 300,00 динара по сувласнику,
 • за штампање регистрационе пријаве 120,00 динара.

Доказ о уплати

Подносилац захтева уз регистрациону пријаву АПР-у, доставља један од следећих доказа:

1. Први примерак налога за уплату оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.

2. Налог за пренос оверен од стране пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе о извршеном преносу средстава (назив платиоца, назив примаоца плаћања, број текућег рачуна платиоца, број рачуна АПР-а, износ накнаде, сврху уплате, шифру плаћања, потпис односно сагласност платиоца и датум извршења),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97,
 • клаузулу да је уплата накнаде реализована и датум када је реализована.

3. Извод пословног рачуна платиоца оверен од стране платиоца или пружаоца платних услуга, који садржи:

 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (назив платиоца, број рачуна платиоца и примаоца, број извода, датум извода, датум уплате накнаде, износ уплаћене накнаде, сврху уплате и укупан промет рачуна),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97

4. Потврду о извршеној уплати накнаде оверену од стране пружаоца платних услуга, која садржи:

 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (да је налог за уплату накнаде односно налог за пренос средстава реализован, датум извршења налога, износ накнаде, број рачуна АПР-а, сврху уплате, назив платиоца, назив примаоца),
 • обавезан јединствени позив на број одобрења за сваку уплату, генерисан од стране Агенције, по моделу 97.