Раздвајање финансијских извештаја од документације и њихово достављање у новим, одвојеним  роковима, увођење нових извештаја и напомена у складу са величином обвезника, достављање документације само за обвезнике ревизије и увођење нових докумената за одређене групе  обвезника,  увођење тзв. коригованог финансијског извештаја који могу да достављају обвезници ревизије, само су неке новине прописане новим  Законом о рачуноводству, које ће се примењивати почевши од финансијских извештаја  за  2021. годину.

Први рок за достављање редовних годишњих финансијских извештаја за 2021. годину је 31. март 2022. године.

„Сагласно прописима који уређују потпуно нови модел финансијског извештавања, у коме су финансијски извештаји одређени величином обвезника и који се састављају на потпуно новим образацима за све групе обвезника, Агенција за привредне регистре припрема нови Посебан информациони систем за састављање и достављање финансијских извештаја, који ће бити отворен за кориснике до краја јануара 2022. године”, најавио је директор Агенције за привредне регистре Милан Лучић.

Он је подсетио да привредници већ седам година достављају своје финансијске извештаје електронским путем и изразио очекивање да ће АПР у идућој години примити око 300.000 извештаја.

Лучић је објаснио да након пријема следи обрада и објављивање извештаја на интернет страници www.apr.gov.rs  у роковима које прописује нови Закон, а најкасније до 30. септембра 2022. године, када ће бити објављени сви исправни, али и неисправни финансијски извештаји и документација, коју обвезници нису исправили у остављеном року.

„Објављивањем свих достављених финансијских извештаја и документације обезбеђује се пуна транспарентност финансијског извештавања”, нагласио је директор АПР.

С обзиром да се финансијски извештаји достављају искључиво електронским путем, законски заступници треба да провере исправност квалификованог електронског сертификата, како би на време обезбедили његову валидност.

Пре пуштања у рад Посебног информационог система, Агенција спроводи припремне активности које се односе на утврђивање евиденције обвезника без које неће бити могуће достављање финансијских извештаја и прописане документације.

Заједно са пуштањем у рад Посебног информационог система, који омогућује лакше састављање и достављање рачунски и логички исправних извештаја, Агенција ће објавити техничко, као и корисничка и видео упутства са инструкцијама за рад у систему.

„Правна лица и предузетници, који воде пословне књиге по систему двојног књиговодства, треба да се благовремено упознају са новим правилима, како би састављање и достављање финансијских извештаја за 2021. годину прошло успешно“, упутио је апел привредницима директор Агенције за привредне регистре Милан Лучић.

26. новембар 2021. Привредни субјекти са регистрованом адресом за пријем електронске поште 27. децембар 2021. Објављена електронска евиденција привредних субјеката у којима Република Србија има власништво