Опште напомене:

Систем за подношење е-пријаве оснивања предузетника је осмишљен тако да усмерава корисника током уноса података да исправно и у складу са релевантним прописима попуни регистрациону пријаву.  На овај начин се отклањају најчешћи недостаци у пријави који доводе до негативне одлуке регистратора. На страници Информације о систему за подношење електронских пријава су објављена детаљна корисничка и видео упутства која треба да олакшају коришћење система е-регистрације.

Напомињемо да регистратор проверава испуњеност услова за регистрацију (у погледу заузетости назива, пословног имена или у вези са унетом шифром делатности) тек након подношења регистрационе пријаве. Иако апликација у великој мери сама опомиње да је дошло до неисправног уноса, претходно наведене ставке не проверава, па се може десити да  успешно поднесете е-пријаву али да не добијете позитивну одлуку којом се она усваја (нпр. назив предузетника већ постоји у бази података АПР као такав). У апликацији су посебно означења поља која се обавезно попуњавају као и дугме „i“ које пружа више информација. Подносилац сâм мора да води рачуна о правопису или начину уноса презимена на латиници која садрже слова Ч, Ћ, Ж, Ш и Ђ (нпр. PETROVIĆ и PETROVIC, ČAČIĆ и CACIC, ŠUŠA и SUSA, ĐURIĆ и DJURIĆ), пошто у поступку регистрације не постоји могућност измене унетих података, односно пријава се усваја у целини тако како је попуњена и подаци се региструју искључиво онако како их је подносилац унео.

Агенција је обезбедила корисницима и службу техничке подршке доступну на број телефона: 418 2000 и имејл адресу: sd@apr.gov.rs. За питања која се односе на регистрацију предузетника, из делокруга рада Регистра привредних субјеката, можете упутити имејл на: preduzetnici@apr.gov.rs.

ТРИ ПРЕДУСЛОВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ Е-ПРИЈАВЕ

За подношење е-пријаве предузетника постоје три важна предуслова. Подносилац пријаве мора да има:

1.  електронски потпис,2.  могућност плаћања електронским путем коришћењем Visa или MasterCard платне картице,3. отворен налог у систему Агенције за привредне регистре, ради приступа информационом систему.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА

1.    Ко може да понесе е-пријаву за упис предузетника у Регистар привредних субјеката?

Е-пријаву може да поднесе физичко лице (будући предузетник) или лице које за подношење пријаве оснивања Агенцији пуномоћјем овласти будући предузетник (пуномоћник).

Уколико је подносилац будући предузетник, пријаву потписује својим квалификованим електронским потписом.

Уколико је подносилац пуномоћник, он потписује пријаву својим квалификованим електронским потписом, а у прилогу мора бити пуномоћје у форми електронског документа (потписано од стране будућег предузетника његовим електронским потписом).

2.    Да ли треба уз е-пријаву да приложим фотокопију личне карте у ПДФ формату?

Не, идентитет подносиоца и физичког лица предузетника проверава апликација валидацијом квалификованог електронског потписа подносиоца.

3.    Шта све треба унети у поље пословно име предузетника приликом попуњавања е-пријаве?

У поље ПОСЛОВНО ИМЕ ПРЕДУЗЕТНИКА треба унети:

  1. лично име,
  2. ознаку правне форме (ПРЕДУЗЕТНИК или ПР),
  3. место седишта.

Ова три податка ће апликација сама преузети из већ попуњених података у заглављу. На пример, након унетих података о адреси подносиоца пријаве, апликација аутоматски исту адресу уписује и као место седиште предузетничке радње. У случају да се адреса подносица пријаве и адреса седишта предузетничке радње разликују, подносилац треба само да исправи адресу седишта радње.  

Важне напомене:

  • Назив није обавезан па се поље ЖЕЉЕНИ НАЗИВ  може оставити празно.
  • Ако подносилац одлучи да предузетничка радња има назив, мора да попуни поље ЖЕЉЕНИ НАЗИВ. Уколико у поље ЖЕЉЕНИ НАЗИВ подносилац не унесе никакав податак, корисничка апликација неће дозволити унос назива у поље ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ.
  • Назив не сме бити заузет или сличан већ регистрованом називу другог предузетника, што подносилац може утврдити пре подношења пријаве претрагом регистрованих предузетника и њихових назива у претрагама података.
  • Уколико је назив унет у пријаву, мора бити попуњено и поље ОПИС ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ.
  • Опис претежне делатности мора упућивати обавезно на претежну делатност која је унета у поље ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ.

4.    Да ли могу да наведем и друге делатности у пословном имену, осим претежне?

Ако поред претежне делатности желите да у пословном имену наведете и друге делатности које обављате, можете поред описа претежне делатности да додате и прецизан или мање прецизан опис тих других делатности.

Корисничка апликација ће сама из поља ОПИС ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ да преслика наведено у поље ПОСЛОВНО ИМЕ где подносилац  може само да дода друге речи, али неће моћи да мења онај део пословног имена који сте унели у поље ОПИС ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ.

5.    Да ли могу да користим скраћенице у пословном имену као опис делатности, нпр. СЗР, СТР, СУР, односно да користим неодређене формулације као што су услужна радња, производна радња?

Не, опис делатности у пословном имену предузетника мора да упућује на претежну делатност у складу са Уредбом о класификацији делатности и не сме да изазива заблуду у погледу делатности предузетника. Такође, реч самостална у пословном имену предузетника је непотребна јер ортачке радње више нису превиђене законом, те је свака „радња“ самостална.

6.    Како да пронађем у Уредби о класификацији делатности одговарајућу шифру делатности, јер желим да обављам више сличних или различитих делатности?

Предузетник може да региструје само једну претежну делатност. То не значи да не може да обавља и друге законом дозвољене делатности за чије обављање испуњава услове.  Уколико жели да укаже на те друге делатности, може то учинити тако што ће у пословном имену додати поред описа претежне делатности и речи које указују на те друге делатности које обавља. Дакле, потребно је претраживати Уредбу о класификацији делатности помоћу уопштених речи, (производња, трговина, дизајн) па у оквиру понуђених пронаћи ону која је приближна ономе чиме би се предузетник бавио. Можете сузити претрагу наводећи врсту производа који би сте производили. Препорука је да се не врши претрага уносом целе речи већ њеног дела ( пласти, рачунар, опрем, инсталац).

7.    Да ли, уколико обављам делатност на терену, односно делатност за коју није потребан простор, морам да региструјем седиште?

Седиште мора бити регистровано, и ако се делатност обавља на терену. У таквим случајевима се као адреса седишта, уноси у пријаву кућна адреса (адреса пребивалишта). Апликација по правилу преписује податак о седишту из сета података унетих у заглавље (Подаци о физичком лицу предузетнику). Подносилац може да измени тај податак уколико ће делатност обављати у одређеном простору.

8.    Да ли могу да бирам датум почетка обављања делатности?

Није могуће бирати датум почетка обављања делатности, то је по правилу датум доношења одлуке регистратора о упису предузетника у регистар, али постоји могућност бирања опције да ће се датум почетка обављања делатности пријавити накнадно.

Могућност накнадне пријаве почетка обављања делатности се оставља подносиоцу за случај да није спреман да отпочне са радом одмах по доношењу решења о регистрацији. На пример: реновирање локала није приведено крају или је обављање одређене делатности која је наведена као претежна условљено добијањем сагласности или одобрења надлежног органа. У сваком случају без обзира на регистрацију, уколико почетак обављања делатности није пријављен, предузетник неће бити задуживан обавезама јавних прихода.

9.    Да ли пензионер може да оснује предузетничку радњу?

Може, али искључиво старосни пензионер. Пензионери који су у инвалидској пензији или остварују право из породичне пензије могу оснивањем радње  изгубити накнаду коју остварују по неком од наведена два основа.

10.    Да ли могу да имам две предузетничке радње?

Не. Корисничка апликација ће сама упозорити подносиоца да је већ регистрован као предузетник, и неће моћи да поднесе пријаву.